Zorg

School is meer dan kennisinstituut
Het gaat niet alleen om vluchtelingen, maar ook om kinderen van arbeidsmigranten, kinderen die in het kader van gezinsvorming naar Nederland komen etc. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze ontheemd zijn. Ze hebben afscheid moeten nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren. Meestal zijn het de ouders of familie die de keuze maken maakten om te vertrekken. Zij hebben hoge verwachtingen van de kinderen, die moeten gaan slagen in het nieuwe land. Een goede toekomst voor de kinderen is vaak het motief om weg te gaan.
School is een toegangspoort tot Nederland. Het biedt structuur en uitdaging. Als jongeren lang onderweg zijn geweest en lang geen onderwijs hebben gehad waarderen ze school enorm. Ze zijn onder leeftijdgenoten en even ‘verlost’ van de zorgen van de familie. Het verwerken van heimwee en verlies gaat gemakkelijker als leerlingen afgeleid en uitgedaagd worden door school. Ze krijgen grip op het leven in Nederland, niet alleen door de leerstof maar ook door de dagelijkse omgang met docenten. Daardoor krijgen ze ook sneller dan de meeste ouders inzicht in de Nederlandse samenleving. Snel Nederlands leren geeft leerlingen een belangrijke positie in het gezin. Ze zijn ook vaak blij dat ze zo hun ouders kunnen helpen. Maar tegelijkertijd kan het ook de natuurlijke gezagsverhouding verstoren, en kan het kinderen belasten.

School en thuis verbinden
Kinderen moeten regelmatig meehelpen in de opvoeding van jongere kinderen, ouders helpen bij vertalen, mee naar de dokter en advocaat, etc. Er ligt vaak een hoge druk op kinderen.
Iedere school heeft als taak om thuis en school te verbinden. Het kan wel een uitdaging zijn om de verschillende leefwerelden van thuis, straat en school bij elkaar te brengen. Vluchtelingenkinderen die nog in asielzoekerscentra verblijven hebben ook nog te maken met de begrensde en gesloten leefwereld van het opvangcentrum. Die verschillende leefwerelden integreren kan voor leerlingen lastig zijn, bijvoorbeeld omdat deze allemaal zeer verschillende eisen stellen aan gedrag en communicatie. Veel vluchtelingen komen uit landen waar familieverplichtingen vanzelfsprekend zijn. Als docenten interesse blijven tonen in die leefwerelden, zowel in individuele gesprekken als in klassengesprekken, ondersteunt dat leerlingen bij het integreren daarvan. Als leerlingen het moeilijk hebben, zullen ze niet altijd actief meedoen in een klassengesprek. Informeer af en toe na de les of ze behoefte hebben aan een extra gesprekje.
Ouders zijn soms bang dat zij hun kinderen kwijtraken in deze nieuwe wereld. Ze krijgen meer zelfvertrouwen als zij zicht krijgen op wat er op school met hun kinderen gebeurt. Overweeg soms om een huisbezoek af te leggen.
Houd in het kader van ouderbetrokkenheid rekening met
– Reisafstand thuis en school
– Onbekendheid met het Nederlandse onderwijssysteem en wat scholen van hen verwachten
– Ouders spreken vaak onvoldoende Nederlands, schakel tolk/mensen in voor vertaling
– Ouders werken soms langer door of op onregelmatige tijden
Als leerlingen zien dat school zijn best doet om een goede relatie met ouders te krijgen, wordt het voor leerlingen ook vanzelfsprekender om in de klas meer over thuis te delen.
Er zijn ook veel alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland. Dat wil niet zeggen dat ze geen ouders of familie hebben, maar deze zijn niet in Nederland. Als ze jonger dan 18 jaar zijn hebben ze een voogd (Nidos) en zal er een organisatie betrokken zijn bij de begeleiding van deze jongeren. Betrek hen bij school! De begeleiding is vaak minimaal door een grote caseloot en de leerlingen zullen zelf uit bed moeten komen, vaak alleen hun huiswerk moeten maken etc. Houd hier als school zicht op, maak afspraken en check ze, bied extra ondersteuning (bijvoorbeeld met een maatjesproject).

Ondersteuning en zorgstructuur
Het bieden van een goed en verantwoord pedagogisch en didactisch klimaat is belangrijk, zowel in de ISK als het regulier onderwijs. De leerlingenzorg is geen specialisme voor alleen deskundigen. Laat de mentor het eerste aanspreekpunt van de school zijn voor ouders/voogden/verzorgers. Ondersteuning vanuit het zorgteam is onderdeel van de zorgstructuur. Is er meer expertise nodig, bijvoorbeeld van externe deskundigen zoals de Geestelijke Gezondheidszorg, laat dat dan lopen via het zorgteam. Maar bedenk niet dat iedere vluchteling dit nodig heeft! De meeste vluchtelingen zijn bijzonder veerkrachtig en zullen met wat extra zorg goed op weg komen in Nederland.
 Bij de Les febr 2017 (pdf)

Onderzoek naar ISK en zorg

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ‘ISK en zorg’. Dit verkennende onderzoek laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben.
We hopen dat dit onderzoek gespreksstof en handvatten geeft om met elkaar verder aan de slag te gaan en de zorgstructuur te verbeteren. De komende periode (2019) wordn meer good practices opgehaald!
 LOWAN – organisatie van nabijheid (pdf)

Naslagwerk “Welkom op School” is een must voor docenten nieuwkomers

De mentormethode ‘Welkom op School’ van Pharos is een naslagwerk voor docenten die aan nieuwkomers lesgeven. Het geeft antwoord op vragen en achtergrondinformatie op het gebied van:
– Ouders, opvoeding en school
– Nieuwkomers en adolescentie
– Vluchtelingenjongeren en hun achtergrond
– Kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa
– Seksuele en relationele vorming voor nieuwkomers
– Zorg op de ISK en daarna
Welkom op School verbindt het heden met het verleden van leerlingen en bevat een lessenserie gericht op sociale vaardigheden, discriminatie en kinderrechten, relaties en seksualiteit.
Gratis te downloaden via de website van LOWAN (databank Lesmateriaal)

Online cursus “Steun bieden aan vluchtelingenjongeren”

In de gratis online cursus van Augeo ‘Steun bieden aan vluchtelingenjongeren’ voor het VO leer je over stress bij vluchtelingenjongeren en hoe de natuurlijke veerkracht van jongeren kan worden bevorderd. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren.
De e-learning bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. Thema’s zijn: veiligheid in de klas, in relatie met docent en klasgenoten, emoties, gedrag en grenzen bewaken. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met experts van Pharos, Stichting Centrum’45 en klinisch psycholoog Leony Coppens. Ook LOWAN-vo en ervaren docenten van ISK’s hebben bijgedragen met hun expertise. Oud-leerlingen, die als kind of jongere naar Nederland vluchtten, vertellen in de cursus hun verhaal.

Korting bij TVcN voor tolkdiensten

Alle ISK’s maar nu ook de reguliere VO-scholen kunnen tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van de tolk- en vertaaldiensten van TVcN. Je kan de tolkdienst ook inzetten als je ouders spreekt. Bij aanmelding krijg je van TVcN een klantnummer, met dit klantnummer kan iedere docent (binnen jouw school) zich identificeren. Je kunt dit door middel van de tolkentelefoon doen, maar nu ook via de nieuwe Schooltolk-app.
Nieuws Lowan LOWAN website informatie tolken en vertaaldiensten
icon-purple-file TVcN overzichtskaartje (pdf)
icon-purple-file Prijsafspraken LOWAN met TVcN 2018 – 2020 (pdf)
icon-purple-file Instructies download Schooltolk app (pdf)

Ondersteuning doelgroepen

Pharos biedt ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor specifieke doelgroepen zoals Syriërs, Eritreeërs, AMV. Update informatie en factsheets zijn altijd te vinden op de website van Pharos.
 Website Pharos
De website GezondinNederland.info is uitgebreid met informatie over gezondheid en zorg, opgroeien en opvoeden in Nederland voor Eritrese nieuwkomers. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. Dit was al beschikbaar in het Arabisch. Naast de eigen taal wordt informatie ook in het Nederlands aangeboden. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid van deze groep.
 Website GezondinNederland.info
 Het gaat om gewone kinderen in buitengewone situaties

Cursus “communiceren met school” voor anderstalige ouders

De ISK Deventer geeft al een aantal jaar een cursus “communiceren met school”. Het is een cursus voor ouders (van de ISK of van leerlingen uit de onderbouw) die weinig of geen Nederlands spreken. We leren de ouders om te bellen met school bij ziekte van hun kind, leggen het onderwijssyteem uit, de rapporten etc. Ook laten we zien op welke manier de ouders het huiswerk van hun kind zien. Hierbij wordt het boek Spraakmakers gebruikt, dat ITTA en Sardes in samenwerking met Thieme Meulenhoff, hebben ontwikkeld. Dit is een methode voor duale trajecten NT2 en opvoedingsondersteuning.
Meer informatie: Fura Grol, Coördinator ISK Etty Hillesumlyceum Deventer.
icon-purple-file
 Cursus voor ouders, uitwerking per les (pdf)

Voorlichting risico verdrinking

Voorlichting over de risico’s van zwemwater, zwembad en zwemmen is van groot belang. Voorlichting biedt geen garantie, maar het zal in een aantal situaties kinderen en ouders alert maken. Met kinderen in de klas bespreken of ze (kunnen) zwemmen en waar zij in de buurt zwemmen en de risico’s benoemen is al een belangrijke stap. Mogelijk kan de GGD meedenken over voorlichting. Ook ouders zullen geïnformeerd moeten worden.
 Voorlichting risico verdrinking (pdf)
 Website Veiligheid.nl
Lancering vlog-campagne door jongeren
VeiligheidNL, het COA, Pharos, GGD GHOR Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben de handen ineen geslagen om de aandacht voor zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten. Deze organisaties lanceren vlogs over zwemveiligheid met daarin nieuwkomers uit Eritrea, Somalië en Syrië in de hoofdrol. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die niet in Nederland zijn opgegroeid meer risico lopen op verdrinking. Dit komt doordat zij vaak minder zwemvaardig en niet bekend zijn met de Nederlandse water- en zwemcultuur. Aandacht voor deze risicogroep is daarom cruciaal.
 Vlogs van jongeren over zwemveiligheid

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.