main-logo
Geld en regelgeving
Inspectie

Wat vindt de inspectie belangrijk

De Inspectie geeft op veel vragen antwoord, van PO, VO tot MBO. Vaak zijn er aparte regels voor nieuwkomers.
Er is een nieuw Toezichtskader VO met aandacht voor het toezicht op ISK’s.

Inspectie

Van belang voor de Inspectie

Het nieuwe toezichtskader VO heeft aparte hoofdstukken voor het toezicht op ISK’s, door de Inspectie Eerste Opvang Anderstaligen (eoa) genoemd. Het toezicht op maakt integraal deel uit van het toezicht op scholen voor voortgezet onderwijs.
Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen en die het Nederlands nog onvoldoende beheersten om regulier voortgezet onderwijs te volgen, komen terecht in de zogeheten Eerste Opvang Anderstaligen (eoa). Dergelijke eoa’s zijn verbonden aan een vmbo. Artikel 11d van de WVO biedt ruimte aan het bevoegd gezag ontheffing te verlenen van het onderwijsprogramma in de eerste twee leerjaren. Daarvoor in de plaats volgen deze leerlingen in een eoa een intensief programma om Nederlands te leren en worden zij voorbereid om in te stromen in het reguliere onderwijs.

Aanpassing waarderingskader voor EOA (ISK)

De aanpassingen in het waarderingskader betreffen de standaarden Aanbod, Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Resultaten, Sociale en maatschappelijke competenties en Vervolgsucces.
Alle leerlingen in de eerste opvang anderstaligen ontvangen extra ondersteuning. De inhoud van deze standaard is daarom samengevoegd met de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De standaarden Resultaten, Praktijkvorming en Toetsing en afsluiting zijn niet van toepassing. Alle overige standaarden zijn ongewijzigd van toepassing.
Bijlage 2 bevat het volledige waarderingskader (pag. 61-63). Hierin staat een fout. Het opstellen van een formeel OPP is alleen van toepassing als er een extra bijdrage vanuit het samenwerkingsverband gevraagd wordt (LWOO/PrO).

Werkwijze

Een voorziening voor eerste opvang anderstaligen is verbonden aan een vmbo. De Inspectie beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de eerste opvang in de vorm van een brief aan het bestuur. Daarin trekken ze op basis van hun oordelen op de standaarden een conclusie over de kwaliteit van het onderwijs volgens de beslisregels uit hoofdstuk 4. Omdat voor de resultaten van leerlingen in een eoa geen normen beschikbaar zijn, gelden daarmee de beslisregels voor scholen waar de resultaten niet van te beoordelen zijn (zie par. 4.5.1). De maatregelen in het kader van herstel en verbetering (hoofdstuk 9) zijn in voorkomende situaties ook van toepassing op voorzieningen voor eerste opvang. Als escalatie van het toezicht noodzakelijk blijkt, kunnen de maatregelen worden verbreed naar de opleiding vmbo waar het onderwijs in het kader van eerste opvang is ondergebracht.

Downloads

Inspectie - Toezichtskader VO 2017 incl. EOA
Wijzigingen Toezichtskader 2019
Website Inspectie

Veelgestelde vragen

De Inspectie geeft op veel vragen antwoord, van PO tot MBO. De Inspectie hanteert EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) als term voor de ISK.
Zijn nieuwkomers leerplichtig? Moet ik nieuwkomers toelaten op mijn school? Houdt de inspectie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers? Welke bevoegdheid is nodig om les te geven op een EOA? Welke wettelijke kaders voor het onderwijsaanbod gelden bij een EOA? Waar kijkt de inspectie naar bij een onderzoek op een EOA? Mag een jongere die illegaal in Nederland verblijft het EOA-onderwijs volgen? Vluchtelingen vertrekken soms snel naar het buitenland of een andere instelling, neemt mijn percentage vsv’ers dan toe?

Website Inspectie veelgestelde vragen onderwijs nieuwkomers

 

Kwaliteitszorg

Invloed ISK-leerling op rendement

De leerling wordt ingeschreven in het 1e leerjaar van het VMBO en blijft daar gedurende zijn “ISK-traject” ingeschreven. Daardoor heeft hij in principe geen invloed op de Opbrengstenkaart.
Bij de indicator Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid) wordt gekeken naar de leerlingen die van leerjaar 1 overgaan naar leerjaar 2 en naar leerlingen die overgaan van leerjaar 2 naar leerjaar 3. De inspectie zegt hierover dat nieuwkomers, geregistreerd in Bron, buiten beschouwing gelaten worden.

Echter er zijn ook leerlingen die drie jaar over de ISK doen en/of geen officiële nieuwkomer zijn volgens de bekostiging (Nederlandse nationaliteit). Als deze leerlingen nog een derde jaar in leerjaar 1 blijven zitten, hebben ze mogelijk toch een negatief effect op de resultaten. Te overwegen is om de ISK-leerling die een 3e jaar op de ISK verblijft in te schrijven in het 2e leerjaar van het VMBO.

Toetsing

Extra tijd voor leerlingen korter dan 6 jaar onderwijs in NL

Het bevoegd gezag kan toestaan dat voor een examenkandidaat op grond van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt afgeweken van wijze van examineren, indien deze examenkandidaat met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland heeft gevolgd en het Nederlands niet de moedertaal is.
(het maakt dus niet uit of de ouders Nederlands spreken en/of de Nederlandse nationaliteit hebben)

De afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen uit een verlenging van de duur van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek van de Nederlandse taal.
(Bron: WVO artikel 3.55)

Voor overige toetsen mogen scholen dit zelf bepalen.
Het gaat dus om de eerste schooldag (niet aankomstdatum NL), 6 jaar erbij tellen en dan dat schooljaar nog af mogen maken.
Voorbeeld: 1e schooldag januari 2017, 6 jaar verder is januari 2023, hele schooljaar 2022-2023 mag je nog van deze faciliteiten gebruik maken.

Monitor
15 - 08 - 2022

Monitor schoolklimaat en veiligheid ISK

ISK’s zijn wettelijk verplicht de Sociale Veiligheid te monitoren. Kwaliteitscholen heeft een vragenlijst, in verschillende talen, die door de Inspectie is geaccrediteerd.

Meer lezen
Communicatie

Schoolplan en schoolgids ISK

Sommige ISK’s hebben een meerjaren schoolplan gemaakt. In het schoolplan of schoolgids zijn opgenomen: doel van de school, de leerprofielen en leerroutes, de lessentabel en de regels van de school. Het ene plan is uitgebreider dan de ander. Soms zijn er ook rendementen en kwaliteitszaken opgenomen. Een enkele is als schoolgids specifiek voor de ISK-leerling geschreven. Neem hieronder een kijkje bij diverse ISK’s. Op de LOWAN Scholenpagina zijn de scholen te vinden met hun contactgegevens.

Downloads

Schoolgids ISK Piter Jelles Leeuwarden
Schoolgids ISK Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht
Schoolgids Ithaka Utrecht
Schoolgids ISK Drachten
Schoolplan ISK Pantarijn Wageningen
Schoolplan 2016-2021 Summa Plus Eindhoven
Schoolgids voor leerlingen Summa Eindhoven
Schoolplan 2018-2022 Pontem College Nijmegen
Schoolgids Pontem College Nijmegen
Schoolplan ISK Deventer
Schoolgids ISK Deventer

Anderen bekeken ook

Leerlijnen

Leerroutes ISK

Toetsing

Toetsing en portfolio

Deel deze pagina