main-logo
Geld en regelgeving
Inspectie

Wat vindt de inspectie belangrijk

De Inspectie geeft op veel vragen antwoord, van PO, VO tot MBO. Vaak zijn er aparte regels voor nieuwkomers.
Er is een nieuw Toezichtskader VO met aandacht voor het toezicht op ISK’s.

Inspectie

Van belang voor de Inspectie

Het nieuwe onderzoekskader VO heeft aparte hoofdstukken voor het toezicht op ISK’s, door de Inspectie Eerste Opvang Anderstaligen (eoa) genoemd. Het toezicht op maakt integraal deel uit van het toezicht op scholen voor voortgezet onderwijs.
‘Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen en die het Nederlands nog onvoldoende beheersen om regulier voortgezet onderwijs te volgen, kunnen terecht in de zogeheten eerste opvang anderstaligen (eoa). Het gaat onder andere om asielzoekers, vluchtelingen, kinderen die naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinsherenigingen en arbeidsmigranten (ook wel minderjarige vreemdelingen). De verblijfsduur van leerlingen op de eoa is in principe twee jaar. Daarna stromen zij door naar het regulier voortgezet onderwijs of een vervolgopleiding.
Er zijn eoa’s die een eigen vestigings- of BRIN-nummer hebben, maar de meeste eoa’s zijn gekoppeld aan een onderwijssoort of afdeling van een school voor voortgezet onderwijs.
Het toezicht op de eerste opvang anderstaligen maakt integraal onderdeel uit van het toezicht op scholen voor voortgezet onderwijs. De werkwijze zoals in het onderzoekskader voor vo staat beschreven is dan ook van toepassing.’

Aanpassing waarderingskader voor EOA (ISK)

‘De aanpassingen in het waarderingskader betreffen de volgende standaarden:

  • De standaard Aanbod is aangepast. Leerlingen in een eoa volgen een intensief programma om Nederlands te leren en worden voorbereid op instroom in het reguliere onderwijs.
  • De standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding is aangepast, omdat voor anderstalige leerlingen andere ontwikkeldoelen gelden en afstemming op onderwijsbehoeften anders verloopt dan in het reguliere voortgezet onderwijs.
  • De standaard Pedagogisch-didactisch handelen is aangepast, omdat het hier specifiek (ortho)pedagogisch-didactisch handelen voor nieuwkomers betreft.
  • De standaard Afsluiting is aangepast, omdat bij het onderwijs aan anderstaligen soms sprake is van een overgang naar het regulier voortgezet onderwijs, maar veel vaker van de afsluiting van de voortgezet onderwijsloopbaan en een overgang naar het middelbaar beroepsonderwijs.
  • De standaard Resultaten is aangepast, omdat er geen normen zijn voor anderstaligen. In plaats daarvan wordt gekeken naar de eigen streefdoelen.

De wettelijke vereisten voor het schoolplan, de schoolgids en de medezeggenschap gelden alleen voor de moederschool als de eerste opvang anderstaligen verbonden is aan een afdeling van een school voor voortgezet onderwijs. In de betreffende documenten en regelingen moet de eoa wel geadresseerd worden.’

Downloads

Onderzoekskader 2021 (incl. bijlage apart waarderingskader EOA), versie per 1-8-2023 incl. correcties dec. 2023.
Wat is er veranderd in 2021

Veelgestelde vragen

De Inspectie geeft op veel vragen antwoord, van PO tot MBO. De Inspectie hanteert EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) als term voor de ISK.
Zijn nieuwkomers leerplichtig? Moet ik nieuwkomers toelaten op mijn school? Houdt de inspectie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers? Welke bevoegdheid is nodig om les te geven op een EOA? Welke wettelijke kaders voor het onderwijsaanbod gelden bij een EOA? Waar kijkt de inspectie naar bij een onderzoek op een EOA? Mag een jongere die illegaal in Nederland verblijft het EOA-onderwijs volgen? Vluchtelingen vertrekken soms snel naar het buitenland of een andere instelling, neemt mijn percentage vsv’ers dan toe?

Website Inspectie veelgestelde vragen onderwijs nieuwkomers

 

Kwaliteitszorg

Invloed ISK-leerling op rendement

De leerling wordt ingeschreven in het 1e leerjaar van het VMBO en blijft daar gedurende zijn “ISK-traject” ingeschreven. Daardoor heeft hij in principe geen invloed op de Opbrengstenkaart.
Bij de indicator Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid) wordt gekeken naar de leerlingen die van leerjaar 1 overgaan naar leerjaar 2 en naar leerlingen die overgaan van leerjaar 2 naar leerjaar 3. De inspectie zegt hierover dat nieuwkomers, geregistreerd in Bron, buiten beschouwing gelaten worden.

Echter er zijn ook leerlingen die drie jaar over de ISK doen en/of geen officiële nieuwkomer zijn volgens de bekostiging (Nederlandse nationaliteit). Als deze leerlingen nog een derde jaar in leerjaar 1 blijven zitten, hebben ze mogelijk toch een negatief effect op de resultaten. Te overwegen is om de ISK-leerling die een 3e jaar op de ISK verblijft in te schrijven in het 2e leerjaar van het VMBO.

Toetsing

Extra tijd voor leerlingen korter dan 6 jaar onderwijs in NL

Het bevoegd gezag kan toestaan dat voor een examenkandidaat op grond van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt afgeweken van wijze van examineren, indien deze examenkandidaat met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland heeft gevolgd en het Nederlands niet de moedertaal is.
(het maakt dus niet uit of de ouders Nederlands spreken en/of de Nederlandse nationaliteit hebben)

De afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen uit een verlenging van de duur van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek van de Nederlandse taal.
(Bron: WVO artikel 3.55)

Voor overige toetsen mogen scholen dit zelf bepalen.
Het gaat dus om de eerste schooldag (niet aankomstdatum NL), 6 jaar erbij tellen en dan dat schooljaar nog af mogen maken.
Voorbeeld: 1e schooldag januari 2017, 6 jaar verder is januari 2023, hele schooljaar 2022-2023 mag je nog van deze faciliteiten gebruik maken.

Monitor
15 - 08 - 2022

Monitor schoolklimaat en veiligheid ISK

ISK’s zijn wettelijk verplicht de Sociale Veiligheid te monitoren. Kwaliteitscholen heeft een vragenlijst, in verschillende talen, die door de Inspectie is geaccrediteerd.

Meer lezen
Communicatie

Schoolplan en schoolgids ISK

Sommige ISK’s hebben een meerjaren schoolplan gemaakt. In het schoolplan of schoolgids zijn opgenomen: doel van de school, de leerprofielen en leerroutes, de lessentabel en de regels van de school. Het ene plan is uitgebreider dan de ander. Soms zijn er ook rendementen en kwaliteitszaken opgenomen. Een enkele is als schoolgids specifiek voor de ISK-leerling geschreven. Neem hieronder een kijkje bij diverse ISK’s. Op de LOWAN Scholenpagina zijn de scholen te vinden met hun contactgegevens.

Downloads

Schoolgids ISK Piter Jelles Leeuwarden
Schoolgids ISK Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht
Schoolgids Ithaka Utrecht
Schoolgids ISK Drachten
Schoolplan ISK Pantarijn Wageningen
Schoolplan 2016-2021 Summa Plus Eindhoven
Schoolgids voor leerlingen Summa Eindhoven
Schoolplan 2018-2022 Pontem College Nijmegen
Schoolgids Pontem College Nijmegen
Schoolplan ISK Deventer
Schoolgids ISK Deventer

Anderen bekeken ook

Leerlijnen

Leerroutes ISK

Toetsing

Toetsing en portfolio

Deel deze pagina