main-logo
Doorstroom
Doorstroom PrO

We gaan naar PrO

Expertise ISK's en Praktijkscholen wordt gedeeld, samenwerkingstrajecten en begeleiding.

Doorstroom route 1

Projecten LOWAN ISK - PrO leerroute 1

Doorstroom
05 - 02 - 2020

Project ISK-PrO route 1 leerlingen 12-15 jaar

Een klein aantal PrO scholen fungeert als een ISK. Er zijn ook ISK’s die speciale (samenwerkings-)trajecten hebben voor de route 1 leerlingen van deze leeftijdscategorie. In dit project wordt expertise verzameld t.b.v. ISK-leerlingen (route 1, 12-15 jaar) die naar PrO-scholen uitstromen, zowel voor de ISK’s als de Praktijkscholen. ISK’s en Praktijkscholen doen mee. Doel is om beide sectoren vooruit te helpen. Informatie gaat op deze website gedeeld worden.

Uitstroom
16 - 01 - 2020

Project route 1 16+

Ervaringen en good practices worden gedeeld in het project Uitstroom route 1 leerlingen 16-19 jaar. ISK’s die ervaring hebben met ketenpartners in regio en samenwerkingstrajecten nemen hieraan deel.  Doel is om expertise in kaart te brengen, te delen en zo goed mogelijk te beschrijven voor andere ISK’s. Iedere regio is verschillend, elke ISK kan haar eigen keuzes maken. Resultaten gaan op deze website gedeeld worden.

O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs

NT2 Handreiking voor docenten in het praktijkonderwijs

Leerlingen die vanuit de ISK het praktijkonderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaal-verwervingsproces. Zij moeten hun Nederlandse taalvaardigheid nog verder ontwikkelen. Idealiter doen zij dat zo veel mogelijk in de alledaagse schoolsituaties bij de verschillende vakken in het praktijkonderwijs. Om de NT2-leerling hierbij goed te kunnen begeleiden is expertise in het leren van het Nederlands als tweede taal (NT2) van cruciaal belang.

De handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs!’ is geschreven door het ITTA, in opdracht van LOWAN, en biedt docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen inzichten, tips en voorbeelden voor NT2-ondersteuning in het praktijkonderwijs.

Aan de orde komt het belang van informatie over het leerpotentieel van de NT2-leerling, praktische kennis over
het leren van een tweede taal en de mogelijkheden die het praktijkonderwijs kan bieden om een taalrijke leer –
omgeving voor een NT2-leerling te creëren.
Vervolgens worden er drie onderwijssituaties verder uitgelicht: de praktijkles, de AVO-les en de stage. Iedere
onderwijssituatie wordt toegelicht aan de hand van:

 • Een korte schets van de situatie: wat wordt er van de leerling verwacht en waar loopt de docent of begeleider tegenaan?
 • Wat kan de docent doen? Concrete handvatten voor de docent of begeleider om de leerling effectief
  te ondersteunen.
 • Wat kan de NT2-leerling doen? Aanwijzingen om de leerling te stimuleren zelf zijn taalvaardigheid verder
  te ontwikkelen.

Hoewel de voorbeelden en aanwijzingen in deze handreiking specifiek gericht zijn op de ondersteuning van
NT2-leerlingen kunnen docenten de informatie ook inzetten voor het begeleiden van taalzwakke Nederlandstalige leerlingen.

De gedrukte vorm zullen alle ISK’s en Praktijkscholen ontvangen.
Lees het nieuwsartikel voor meer informatie

Download printversie

Training

Het ITTA biedt trainingen aan voor zowel praktijkvakdocenten als AVO-docenten, voor stagedocenten en -begeleiders en voor de schoolleiding.
Meer informatie

Groeidocument

NT2 en praktijkonderwijs, en dan?

Aan LOWAN-vo worden regelmatig vanuit het werkveld praktijkonderwijs vragen gesteld:

 • Hoe kan de NT2-leerling in het juiste uitstroomprofiel geplaatst worden?
 • Met welke aspecten moet de school hierbij rekening houden?
 • Welke NT2-materialen zijn in het praktijkonderwijs in te zetten naast de reguliere lesstof?
 • Zijn er NT2-materialen speciaal voor taalondersteuning bij de praktijkvakken en/of bij de voorbereiding op de stage?

Met dit groeidocument proberen we een aanzet te geven tot antwoorden, tips, etc. Ervaringen vanuit het werkveld gaan meegenomen worden en leiden tot aanpassingen en aanvullingen.

Lees het nieuws en download het document
Studiedag LOWAN-vo

Presentatie en Facebook PrO en NT2

Marieke Posthouwer, PrO Harderwijk
Een praktische workshop, vanuit eigen ervaringen, met tips voor de invulling van NT2-begeleiding op een praktijkschool.
Marieke neemt deel aan het project van LOWAN 12-15 jaar. Haar expertise zal binnenkort via LOWAN meer gedeeld gaan worden.
Presentatie PrO en NT2

Facebookgroep Praktijkonderwijs & NT2
Studiedag LOWAN-vo 2017

Toeleiding naar arbeid 16+

Nicole Dubois
VOAT Summa Plus Eindhoven
Een samenwerkingstraject van VOAT Summa College Eindhoven met het ATC van de Praktijkschool Eindhoven. In de 2e fase van het ISK-traject gaan de leerlingen 2 dagen/week naar het ATC. Daar krijgen ze arbeidstraining, externe stages en arbeidstoeleiding. Met externe partners wordt de leerling naar een goede plek in de samenleving en (indien mogelijk en toegestaan) arbeidsmarkt geleid.
Nicole maakt deel uit van de LOWAN projectgroep Leerroute 1 16+. Hier zullen enkele regionale trajecten beschreven gaan worden.
Presentatie Toeleiding naar arbeid VOAT en ATC PrO Eindhoven

Doorstroom VSO

Arrangementencommissie Passend Onderwijs

Een Somalisch meisje in de ISK Deventer blijkt veel zwakker te zijn dan ze gewend zijn in de analfabeten groep. Ze zijn hier wel gewend aan langzame leerlingen, maar zij is toch veel zwakker dan de leerlingen die ze meestal in de klas hebben. De ISK heeft de casus voorgelegd aan de arrangementencommissie Passend Onderwijs in hun regio en zo is het traject gaan lopen.
ISK Deventer traject VSO

Deel deze pagina