main-logo
Geld en regelgeving
Bekostiging overheid

Aanvullende bekostiging nieuwkomers

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

Bekostiging vanuit de overheid

Door vereenvoudiging van de bekostiging stappen we voor het primair onderwijs vanaf januari 2023 over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging.

Vanaf 2023 zijn er een aantal zaken anders:

 • De teldatum verandert van 1 oktober  (t-1) naar 1 februari (t-1).
 • Overstap van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging.
 • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per school. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
 • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf nu ‘aanvullende bekostiging’.

De nieuwe teldata voor het aanvragen van de aanvullende bekostiging:
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Let op: De aanvraag voor aanvullende bekostiging moet zijn ontvangen binnen vier weken na de teldatum, tenzij het de teldatum 1 juli betreft. In dat geval moet de aanvraag zijn ontvangen binnen acht weken na de teldatum.

Spreekuren rond teldatum 1 oktober

1 oktober a.s. is er weer een peildatum voor de aanvullende bekostiging. We merken altijd dat er veel vragen zijn rondom aanvullende bekostiging. Daarom organiseren we deze spreekuren. In een spreekuur nemen we de regels rondom de bekostiging met je door en is er ruimte voor vragen en om in te gaan op casussen.

Wanneer schuif jij aan? Dit zijn de tijdstippen:

 • Maandag 25 september 2023 10.00 – 11.00 uur
 • Woensdag 27 september 2023 10.00 – 11.00 uur
 • Donderdag 5 oktober 2023 10.00 – 11.00 uur
 • Vrijdag 6 oktober 2023 10.00 – 11.00 uur
Aanmelden

Nieuwkomersbekostiging regulier basisonderwijs 2023 (teldatum 1 juli en 1 oktober)

Drempel

Bedrag 2023

Eenmalig bij eerste aanvraag aanvullende bekostiging nieuwkomers

€14.894,72

Asielzoekers/statushouders* tot 1 jaar in NL

4

€ 12.430,85 x 25% (3 mnd.)

Overige vreemdelingen tot 1 jaar in NL

4

€ 3.861,93 x 25% (3 mnd.)

Asielzoekers/statushouders* 1 tot 2 jaar in NL

€ 1.869,43 x 25% (3 mnd.)

Overige vreemdelingen 1 tot 2 jaar in NL

*Oekraïense ontheemden vallen in de categorie asielzoekers/statushouders.

Nieuwkomersbekostiging speciaal basisonderwijs 2023 (teldatum 1 juli en 1 oktober)

Drempel

Bedrag 2023

Eenmalig bij eerste aanvraag aanvullende bekostiging nieuwkomers

€14.894,72

Vreemdelingen tot 1 jaar in NL

4

€ 3.861,93 x 25% (3 mnd.)

POL/GLO-locatie – peildatum 1 februari 2022

Bedrag 2023

Leerling die woonachtig is op een COA POL/GLO

€1.130,70/leerling

(Indienen vòòr 1 februari 2023)

De formulieren aanvraag aanvullende bekostiging

Aanvullende bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland.
Aanvraag voor minimaal 4 leerlingen.
Download het formulier

Aanvullende bekostiging asielzoekers (incl. Oekraïense kinderen) langer dan 1 jaar, korter dan 2 jaar in Nederland.
Download het formulier

Aanvullende bekostiging vreemdelingen op sbo korter dan 1 jaar in Nederland.
Aanvraag voor minimaal 4 leerlingen.
Download het formulier

Aanvullende bekostiging asielzoekers in procesopvang- en gezinslocaties.
Aanvraag voor minimaal 4 leerlingen.
Download het formulier

Let op!

Voor deze aanvullende bekostiging vervalt de bewijslast. Documentatie verblijfstatus en datum binnenkomst hoeft niet opgeslagen te worden. De gegevens van voorgaande schooljaren wel behouden (5 jaar lang!)

Vragen en antwoorden over de aanvullende bekostiging

 • Wanneer ben je een 'overige vreemdeling'?

  Het woord ‘vreemdeling’ is een juridische term voor iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Welke nationaliteit deze persoon wel heeft maakt geen verschil. EU-burgers, expats, arbeidsmigranten, studenten, of asielzoekers, uit welk land dan ook, zijn allemaal vreemdelingen. Met de term ‘overige vreemdeling’ bedoelen we in het onderwijs iedere vreemdeling die geen asielzoeker is. Ook hierbij maakt het land van herkomst geen verschil.

  De volgende documenten dienen als bewijslast*:
  * Een verblijfsvergunning regulier van de IND (zie als voorbeeld IND-pasje)
  * Een machtiging voor voorlopig verblijf (visum) middels een sticker of inlegvel in of bij het paspoort van de vreemdeling
  * Een paspoort van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen of IJsland) of Zwitserland. Een paspoort van een ander land is hiervoor niet geldig.

  Let op: Tijdens schooljaar 2022-2023 vervalt de bewijslast.

 • Wanneer ben je een asielzoeker?

  Met ‘asielzoekers’ bedoelen we mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en wachten op een beslissing van de IND en tevens mensen die inmiddels een verblijfsvergunning op basis van asiel van de IND hebben gekregen. Het gaat hierbij zowel om asielzoekers die in een COA-opvang wonen als om asielzoekers die buiten de COA-opvang wonen. Ook asielstatushouders vallen dus onder deze groep; dat zijn de mensen die inmiddels een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen van de IND. Het kan zijn dat zij nog in de COA-opvang wonen en het kan ook zijn dat zij inmiddels een woning in een gemeente hebben gekregen.

  De volgende documenten dienen als bewijslast*:
  * Verblijfsvergunning van de IND (zie als voorbeeld IND-pasje)
  * Een inlegvel of sticker van de IND in het paspoort
  * Een ander formeel document van de IND waaruit rechtmatig verblijf blijkt op grond van een asielaanvraag
  * Een verklaring van het COA waaruit blijkt dat de vreemdeling in afwachting is van een asielaanvraag

  *Let op: in schooljaar 2022-2023 vervalt de bewijslast

 • Bekostiging asielzoekers/ overige vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk om aanvullende bekostiging aan te vragen voor asielzoekers/ overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Hiervoor zijn de peildatum 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

  De aanvraag voor peildatum 1 juli moet bij DUO zijn ontvangen 8 weken na de teldatum. Aanvragen voor de andere peildata moeten binnen vier weken na de peildatum zijn ontvangen door DUO. Als DUO een aanvraag te laat ontvangt, dan wordt die altijd afgewezen.

  Het bedrag voor asielzoekers/ overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op een brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt per jaar (dus 4 telmomenten) €12430,85 per leerling.

  Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 februari bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.

 • Bekostiging asielzoeker langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland

  Het is mogelijk om aanvullende bekostiging aan te vragen voor een asielzoeker die langer dan 1 jaar en tot 2 jaar  in Nederland is. Hiervoor zijn de peildatum 1 juli en 1 oktober.

  De aanvraag voor peildatum 1 juli moet binnen 8 weken na 1 juli zijn ontvangen door DUO. Aanvragen voor de andere peildata moeten binnen vier weken na de peildatum zijn ontvangen door DUO. Als DUO een aanvraag te laat ontvangt, dan wordt die altijd afgewezen.

  1 juli / 1 oktober: Het bedrag voor asielzoekers die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op je brinnummer (geen drempel!) bedraagt €1.869,43,- x 3/12 per leerling/ per telmoment.

 • Hoe bepaal je de datum van binnenkomst in Nederland?

  Documenten die geldig zijn als bewijsstuk m.b.t. datum binnenkomst Nederland:

  • Inschrijving BRP door de gemeente
  • Een stempel in het paspoort van Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven met datum of de datum op afgegeven visum of verblijfsvergunning
  • Een terugkoppeling uit BRON kan ook als bewijsstuk gelden, mits deze terugkoppeling uit de BRP komt (het zgn. registratieoverzicht)
  • Een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (OVO). Als school kan je een kopie vragen aan ouders.
  • Een verblijfsdocument (zie IND-pasje), zolang dat document een datum van binnenkomst bevat (mogelijk staat de datum op de achterkant van het document; dan heeft u dus ook de achterkant nodig in de administratie).
  • Indien de leerling nog geen BSN heeft dan kunnen ouders zich inschrijven bij ‘registratie niet ingezetene‘. Deze registratie is kosteloos en kan bij 19 gemeenten in Nederland.

  Indien de leerling al op een andere school in Nederland heeft gezeten kunt u bij deze school navragen wat zij hebben genoteerd, en wat zij als bewijs hebben gebruikt.

  Het bewijsstuk m.b.t. datum van binnenkomst in Nederland wordt niet meegestuurd (naar DUO) maar is wel aanwezig op de school indien er een controle is.

 • Welke documenten heb ik nodig bij een inschrijving van een leerling?
  • Een ondertekend inschrijfformulier door wettelijke voogden/ouders.
  • Bewijslast* dat de leerling een asielzoeker of overige vreemdeling is (zie antwoorden hierboven)
  • Bewijslast* datum van binnenkomst in Nederland (zie antwoord hierboven ‘hoe bepaal je binnenkomstdatum in Nederland’). Deze documenten moet je bewaren in het dossier van het kind, gedurende inschrijving en 5 jaar nadat de leerling is uitgeschreven. Deze documenten ondersteunen de aanvraag van de bekostiging.

  *Let op: Scholen hoeven geen bewijslast te bewaren

 • Bekostiging POL of GLO leerling?

  Voor een leerling die verblijft in een procesopvanglocatie of een gezinslocatie van het COA kan een additioneel bedrag worden aangevraagd. Ook pré-POL-locaties vallen hieronder. Dit is een bedrag van € 992,-per leerling.

  Daarnaast kan voor deze leerlingen ook aanvullende bekostiging voor asielzoekers/overige vreemdelingen (korter dan 1 jaar of korter dan 4 jaar) gewoon worden aangevraagd (waarbij natuurlijk wel aan alle voorwaarden moet worden voldaan).

  Dit moet aangevraagd zijn voor 1 oktober 2023. Let op: het indienen van de aanvraag kan pas nadat de regeling bekostiging personeel is gepubliceerd door het ministerie van OCW, dit gebeurt jaarlijks in maart of april. We zullen u tegen die tijd via onze nieuwsbrief wijzen op de mogelijkheid om deze aanvraag te doen.

 • Eerste keer bekostiging?

  Indien een school voor de eerste keer aanvullende bekostiging aanvraagt voor de 1e opvang voor korter dan 1 jaar in Nederland, komt de school in aanmerking voor een eenmalige additionele vergoeding.

  Dit is in schooljaar 2022-23 een bedrag van € 14.849,72 (Kan alleen de eerste keer aangevraagd worden bij de aanvraag korter dan 1 jaar in Nederland.)

 • Kan ik als SO-school ook de aanvullende bekostiging aanvragen?

  Nee.

 • Extra geld voor leerlingen met een niet-nederlandse culturele achtergrond (NOAT/NNCA)?

  Ja, dat is mogelijk. Scholen kunnen extra geld ontvangen voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA).

  Basisscholen kunnen extra materiële bekostiging aanvragen voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). Scholen voor speciaal (basis) onderwijs krijgen een extra financiering voor leerlingen die voldoen aan de CUMI regeling. CUMI staat voor Culturele Minderheden. In BRON gebruik je de NNCA-code.

  Bekostiging NNCA:
  Voor basisscholen:
  € 117,44 (vast bedrag per school) + (21,04 (bedrag per leerling) x aantal NOAT leerlingen)

  NNCA-categorieën
  Code 1: De leerling heeft een Nederlandse culturele afkomst. Gebruik deze code ook voor ouders uit Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.

  Code 2: De leerling heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Gebruik deze code als:

  • de ouders aangeven dat de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep behoort, of
  • ten minste een van de ouders is geboren in Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije, of
  • ten minste een van de ouders geboren is in een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, met uitzondering van Indonesië, of
  • ten minste een van de ouders als vreemdeling in Nederland verblijft op grond van een verblijfsvergunning (als bedoeld in artikel 8, onder c of d van de Vreemdelingenwet 2000).

  Voldoet de leerling aan geen van de criteria voor code 2? Dan krijgt hij code 1.

 • Een leerling krijgt les op 2 scholen. Hoe gaat dit met de bekostiging?

  Het is mogelijk dat een nieuwkomer tijdelijk op twee scholen onderwijs ontvangt om de taal te leren. De betreffende leerling staat ingeschreven op het Brinnummer waar de leerling de meeste lesuren volgt. Indien hierbij twee besturen betrokken zijn dan moeten deze besturen dit in een schriftelijke overeenkomst vastleggen.

  Overeenkomst opstellen
  In de overeenkomst zijn in ieder geval afspraken opgenomen over:

  • de termijn waarvoor de overeenkomst geldt;
  • het onderwijsaanbod dat de leerling ontvangt op de school;
  • het aantal lesuren per week dat ten minste is gemoeid met het onderwijsaanbod;
  • de aanwezigheid van leraren, onderwijsondersteunend personeel en andere begeleiding van de leerlingen;
  • het bedrag voor personele en materiële kosten dat het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven betaalt aan het bevoegd gezag van de school of instelling waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

  Indien scholen binnen hetzelfde bevoegd gezag zijn betrokken dan maakt het bevoegd gezag afspraken met de betrokken school zoals in de voorgaande punten is beschreven.

Link naar wetgeving
Video

Goed zicht op in- en uitgaven

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

We ervaren dat het cruciaal is dat er een goede gezamenlijke visie is m.b.t. het nieuwkomersonderwijs in een regio. Deze visie is ondersteunend aan kwalitatief goed onderwijs aan deze doelgroep.

Anderen bekeken ook:

rekentool

Rekentools voor nieuwkomersbekostiging

Deel deze pagina