main-logo
Geld en regelgeving
Bekostiging overheid

Bijzondere bekostiging nieuwkomers

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

Bekostiging vanuit de overheid

Door vereenvoudiging van de bekostiging stappen we voor het primair onderwijs vanaf januari 2023 over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. Dit betekent dat u deze bijzondere bekostiging voor schooljaar 2022-2023 ontvangt voor de periode van augustus 2022 tot en met december 2022. Vanaf 2023 gelden andere peildata.

Wat verandert er per 1 januari 2023?

 • De teldatum verandert van 1 oktober naar 1 februari.
 • Overstap van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging.
 • Er zijn geen aparte budgetten meer voor personele en materiële bekostiging.
 • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per school. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
 • De bijzondere bekostiging noemen we vanaf dat moment ‘aanvullende bekostiging’.

Maatwerkbekostiging aanvulling op bijzondere bekostiging

Omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, biedt OCW de scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. Hiervoor worden scholen gevraagd vanaf nu maandelijks (op de eerste dag van de maand) bij te houden aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. Hiervoor krijgen scholen dan maatwerkbekostiging. De maatwerkbekostiging geldt in ieder geval voor 2022. Hiervoor gebruik je een apart aanvraagformulier (via onderstaande link).

Meer informatie
Vanaf 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging van start.

Bijzondere bekostiging 2022-2023 (tot eind dec. '22)

1e keer aanvraag bijzondere bekostiging (korter dan 1 jaar in NL)

€ 14.708,– (Kan alleen de eerste keer aangevraagd worden bij de aanvraag korter dan 1 jaar in Nederland)

Asielzoeker*/ overige vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland – let op: minimaal 4 leerlingen
* definitie asielzoeker is gewijzigd door Oekraïense vluchtelingen er aan toe te voegen.

€12.275,02 per leerling ingeschreven op de teldatum (Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.). Per teldatum 1e schooldag ontvang je 3/12 van dit bedrag. Per peildatum 1 november ontvang je 2/12 van dit bedrag.

Asielzoeker*/overige vreemdeling langer dan 1 jaar, korter dan 4 jaar in Nederland.
* definitie asielzoeker is gewijzigd door Oekraïense vluchtelingen er aan toe te voegen.

€1.846,-  per ingeschreven leerling op de peildatum. Per peildatum 1e schooldag ontvang je 3/12 deel van dit bedrag. Per peildatum 1 november 2022 ontvang je 2/12 deel van dit bedrag.

Leerling in het speciaal onderwijs voor basisonderwijs die korter dan 4 jaar in Nederland woonachtig zijn let op minimaal 4 leerlingen

€3.813,52 per ingeschreven leerling per peildatum. Per peildatum 1e schooldag ontvang je 3/12 deel van dit bedrag. Per peildatum 1 november 2022 ontvang je 2/12 deel van dit bedrag.

Leerling die woonachtig is op een COA POL/GLO locatie

Dit is 5/12 deel van €1.116- per leerling (teldatum 1 oktober 2021)

Let op!

Voor deze bijzondere bekostiging vervalt de bewijslast. Documentatie verblijfstatus en datum binnenkomst hoeft niet opgeslagen te worden. De gegevens van voorgaande schooljaren wel behouden (5 jaar lang!)

Vragen en antwoorden over de bijzondere bekostiging

 • Wanneer ben je een 'overige vreemdeling'?

  Het woord ‘vreemdeling’ is een juridische term voor iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Welke nationaliteit deze persoon wel heeft maakt geen verschil. EU-burgers, expats, arbeidsmigranten, studenten, of asielzoekers, uit welk land dan ook, zijn allemaal vreemdelingen. Met de term ‘overige vreemdeling’ bedoelen we in het onderwijs iedere vreemdeling die geen asielzoeker is. Ook hierbij maakt het land van herkomst geen verschil.

  De volgende documenten dienen als bewijslast*:
  * Een verblijfsvergunning regulier van de IND (zie als voorbeeld IND-pasje)
  * Een machtiging voor voorlopig verblijf (visum) middels een sticker of inlegvel in of bij het paspoort van de vreemdeling
  * Een paspoort van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen of IJsland) of Zwitserland. Een paspoort van een ander land is hiervoor niet geldig.

  Let op: Tijdens schooljaar 2021-2022 vervalt de bewijslast.

 • Wanneer ben je een asielzoeker?

  Met ‘asielzoekers’ bedoelen we mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en wachten op een beslissing van de IND en tevens mensen die inmiddels een verblijfsvergunning op basis van asiel van de IND hebben gekregen. Het gaat hierbij zowel om asielzoekers die in een COA-opvang wonen als om asielzoekers die buiten de COA-opvang wonen. Ook asielstatushouders vallen dus onder deze groep; dat zijn de mensen die inmiddels een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen van de IND. Het kan zijn dat zij nog in de COA-opvang wonen en het kan ook zijn dat zij inmiddels een woning in een gemeente hebben gekregen.

  De volgende documenten dienen als bewijslast*:
  * Verblijfsvergunning van de IND (zie als voorbeeld IND-pasje)
  * Een inlegvel of sticker van de IND in het paspoort
  * Een ander formeel document van de IND waaruit rechtmatig verblijf blijkt op grond van een asielaanvraag
  * Een verklaring van het COA waaruit blijkt dat de vreemdeling in afwachting is van een asielaanvraag

  *Let op: in schooljaar 2021-2022 vervalt de bewijslast

 • Bekostiging asielzoekers/ overige vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk om bijzondere bekostiging aan te vragen voor asielzoekers/ overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Hiervoor zijn de peildatum eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

  De aanvraag voor peildatum eerste schooldag moet voor 30 september zijn ontvangen door DUO. Aanvragen voor de andere peildata moeten binnen vier weken na de peildatum zijn ontvangen door DUO. Als DUO een aanvraag te laat ontvangt, dan wordt die altijd afgewezen.

  Het bedrag voor asielzoekers/ overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op een brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt per jaar (dus 4 telmomenten) €10.909,17 per leerling.

  Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.

 • Bekostiging asielzoeker/ overige vreemdeling langer dan 1 jaar maar korter dan 4 jaar in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk om bijzondere bekostiging aan te vragen voor een asielzoers/ overige vreemdeling die langer dan 1 jaar in Nederland zijn maar korter dan 4 jaar. Hiervoor zijn de peildatum eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

  De aanvraag voor peildatum eerste schooldag moet voor 30 september zijn ontvangen door DUO. Aanvragen voor de andere peildata moeten binnen vier weken na de peildatum zijn ontvangen door DUO. Als DUO een aanvraag te laat ontvangt, dan wordt die altijd afgewezen.

  Het bedrag voor asielzoekers/overige vreemdelingen die langer dan 1 jaar maar korter dan 4 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op je brinnummer (geen drempel!) bedraagt €1.640,- x 3/12 per leerling/ per telmoment.

 • Hoe bepaal je de datum van binnenkomst in Nederland?

  Documenten die geldig zijn als bewijsstuk m.b.t. datum binnenkomst Nederland:

  • Inschrijving BRP door de gemeente
  • Een stempel in het paspoort van Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven met datum of de datum op afgegeven visum of verblijfsvergunning
  • Een terugkoppeling uit BRON kan ook als bewijsstuk gelden, mits deze terugkoppeling uit de BRP komt (het zgn. registratieoverzicht)
  • Een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (OVO). Als school kan je een kopie vragen aan ouders.
  • Een verblijfsdocument (zie IND-pasje), zolang dat document een datum van binnenkomst bevat (mogelijk staat de datum op de achterkant van het document; dan heeft u dus ook de achterkant nodig in de administratie).
  • Indien de leerling nog geen BSN heeft dan kunnen ouders zich inschrijven bij ‘registratie niet ingezetene‘. Deze registratie is kosteloos en kan bij 19 gemeenten in Nederland.

  Indien de leerling al op een andere school in Nederland heeft gezeten kunt u bij deze school navragen wat zij hebben genoteerd, en wat zij als bewijs hebben gebruikt.

  Het bewijsstuk m.b.t. datum van binnenkomst in Nederland wordt niet meegestuurd (naar DUO) maar is wel aanwezig op de school indien er een controle is.

 • Welke documenten heb ik nodig bij een inschrijving van een leerling?
  • Een ondertekend inschrijfformulier door wettelijke voogden/ouders.
  • Bewijslast* dat de leerling een asielzoeker of overige vreemdeling is (zie antwoorden hierboven)
  • Bewijslast* datum van binnenkomst in Nederland (zie antwoord hierboven ‘hoe bepaal je binnenkomstdatum in Nederland’)Deze documenten moet je bewaren in het dossier van het kind, gedurende inschrijving en 5 jaar nadat de leerling is uitgeschreven. Deze documenten ondersteunen de aanvraag van de bekostiging.

  *Let op: Scholen geen bewijslast te bewaren

 • Bekostiging POL of GLO leerling?

  Voor een leerling die verblijft in een procesopvanglocatie of een gezinslocatie van het COA kan een additioneel bedrag worden aangevraagd. Ook pré-POL-locaties vallen hieronder. Dit is een bedrag van €992,-per leerling.

  Daarnaast kan voor deze leerlingen ook bijzondere bekostiging voor asielzoekers/overige vreemdelingen (korter dan 1 jaar of korter dan 4 jaar) gewoon worden aangevraagd (waarbij natuurlijk wel aan alle voorwaarden moet worden voldaan).

  Dit moet aangevraagd zijn voor 1 juli 2022. Let op: het indienen van de aanvraag kan pas nadat de regeling bekostiging personeel is gepubliceerd door het ministerie van OCW, dit gebeurt jaarlijks in maart of april. We zullen u tegen die tijd via onze nieuwsbrief wijzen op de mogelijkheid om deze aanvraag te doen.

  Voorbeeld: op uw school staan op 1 oktober 2021 50 leerlingen ingeschreven die verblijven op een pre-POL. U kunt rond 1 oktober alvast het bewijsstuk verzorgen (een verklaring van het bevoegd gezag dat in de leerlingenadministratie documenten zijn opgenomen, waarin het COA de school noemt als opvangschool voor deze 50 kinderen). Vanaf maart of april 2022 kunt u de aanvraag indienen, deze moet vóór 1 juli 2022 door DUO ontvangen zijn.

 • Eerste keer bekostiging?

  Indien een school voor de eerste keer bijzondere bekostiging aanvraagt voor de 1e opvang voor korter dan 1 jaar in Nederland, komt de school in aanmerking voor een eenmalige additionele vergoeding.

  Dit is in schooljaar 2022-23 een bedrag van € 14.708,– (Kan alleen de eerste keer aangevraagd worden bij de aanvraag korter dan 1 jaar in Nederland)

 • Kan ik als SO-school ook de bijzondere bekostiging aanvragen?

  Nee.

 • Extra geld voor leerlingen met een niet-nederlandse culturele achtergrond (NOAT/NNCA)?

  Ja, dat is mogelijk. Scholen kunnen extra geld ontvangen voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA).

  Basisscholen kunnen extra materiële bekostiging aanvragen voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). Scholen voor speciaal (basis) onderwijs krijgen een extra financiering voor leerlingen die voldoen aan de CUMI regeling. CUMI staat voor Culturele Minderheden. In BRON gebruik je de NNCA-code.

  Bekostiging NNCA:
  Voor basisscholen:
  117,44 (vast bedrag per school) + (21,04 (bedrag per leerling) x aantal NOAT leerlingen)

  NNCA-categorieën
  Code 1: De leerling heeft een Nederlandse culturele afkomst. Gebruik deze code ook voor ouders uit Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.

  Code 2: De leerling heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Gebruik deze code als:

  • de ouders aangeven dat de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep behoort, of
  • ten minste een van de ouders is geboren in Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije, of
  • ten minste een van de ouders geboren is in een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, met uitzondering van Indonesië, of
  • ten minste een van de ouders als vreemdeling in Nederland verblijft op grond van een verblijfsvergunning (als bedoeld in artikel 8, onder c of d van de Vreemdelingenwet 2000).

  Voldoet de leerling aan geen van de criteria voor code 2? Dan krijgt hij code 1.

 • Een leerling krijgt les op 2 scholen. Hoe gaat dit met de bekostiging?

  Het is mogelijk dat een nieuwkomer tijdelijk op twee scholen onderwijs ontvangt om de taal te leren. De betreffende leerling staat ingeschreven op het Brinnummer waar de leerling de meeste lesuren volgt. Indien hierbij twee besturen betrokken zijn dan moeten deze besturen dit in een schriftelijke overeenkomst vastleggen.

  Overeenkomst opstellen
  In de overeenkomst zijn in ieder geval afspraken opgenomen over:

  • de termijn waarvoor de overeenkomst geldt;
  • het onderwijsaanbod dat de leerling ontvangt op de school;
  • het aantal lesuren per week dat ten minste is gemoeid met het onderwijsaanbod;
  • de aanwezigheid van leraren, onderwijsondersteunend personeel en andere begeleiding van de leerlingen;
  • het bedrag voor personele en materiële kosten dat het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven betaalt aan het bevoegd gezag van de school of instelling waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

  Indien scholen binnen hetzelfde bevoegd gezag zijn betrokken dan maakt het bevoegd gezag afspraken met de betrokken school zoals in de voorgaande punten is beschreven.

 • Eerste teldatum, hoe zit dat met de 1 oktober 2021 leerlingen?

  Bij de eerste teldatum van het schooljaar moet je een extra veld invullen. Hierboven staat:
  ‘Aantal asielzoekers op de eerste schooldag 2022, dat ook op 1 oktober 2021 op de school was ingeschreven‘.

  Dit betekent een uitzoekklus, deze vraag gaat om aantallen.

  1. Draai de lijst uit het administratie systeem (parnassys/ecis/dotcom) van ingeschreven leerlingen op 1 oktober 2021. Hoeveel leerlingen waren asielzoeker/ overige vreemdeling? (let op: deze leerlingen waren toen korter dan 1 jaar in NL).
  2. Schrijf dit aantal op bij deze vraag.

   

Formulieren bijzondere bekostiging

Publicatie van artikelen in staatscourant, regeling voor schooljaar 2022-2023. Artikel 32-35 betreft bijzondere bekostiging nieuwkomers.
Aanvraag bijz.bekostiging korter dan 1 jaar
Aanvraag bijz.bekostiging langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar in Nederland
Aanvraag bijz.bekostiging SBO-scholen
Aanvraag bijz.bekostiging POL en GLO scholen (nog formulier 2021-22)
Bekostiging
16 - 08 - 2022

Online bekostiging aanvragen

Het aanvragen van de bekostiging kan online of per formulier. De formulieren staan onderaan deze pagina. Onze ervaring is dat online aanvragen fouten voorkomt. Online aanvragen kan op diverse niveaus uitgevoerd worden, bij een drietaps uitvoering zit de meeste controle. Eerst door de administratie, dan directeur en dan de controller. Nog geen token bij het bestuur aanwezig? Deze kan aangevraagd worden bij DUO.

Meer lezen
Financiën

Verruiming vanaf 1 mei 2021

Naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs wordt de regeling bijzondere bekostiging verruimd. Door de verruiming kunnen scholen extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn. Op deze pagina is er informatie te vinden over de bijzondere bekostiging.

Video

Goed zicht op in- en uitgaven

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

We ervaren dat het cruciaal is dat er een goede gezamenlijke visie is m.b.t. het nieuwkomersonderwijs in een regio. Deze visie is ondersteunend aan kwalitatief goed onderwijs aan deze doelgroep.

schooljaar '22-'23

Komende data aanvraag bekostiging

01 - 08 - 2022

Eerste peildatum bijzondere bekostiging

De aanvraag moet bij DUO binnen zijn vóór 29 september 2022.

01 - 11 - 2022

Tweede peildatum bijzondere bekostiging

De aanvraag moet bij DUO binnen zijn voor 29 november 2022.

Online of per mail

Hoe vragen jullie de bekostiging aan?

In de regio van Haarlem is er een regionale samenwerking m.b.t. nieuwkomersonderwijs. Gezamenlijk gaan zij voor een ‘meerjarig regionaal goed aanbod voor nieuwkomers’. Gemeenten, schoolbestuurders, samenwerkingsverband en directie taalklas vormen gezamenlijk een stuurgroep. Zij zitten minimaal 4x per jaar bij elkaar en buigen zich over o.a. de financiën.

Meer informatie via HaarlemTaal

Anderen bekeken ook:

oproep

Verbeter de aanvraag bijzondere bekostiging

rekentool

Rekentools voor nieuwkomersbekostiging

Deel deze pagina