main-logo
Geld en regelgeving
Bekostiging overheid

Bijzondere bekosting nieuwkomers

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

Bekosting vanuit de overheid

Extra bekostiging voor nieuwkomers moet expliciet aangevraagd worden.

Actueel

Bekostiging
30 - 04 - 2020

Niet vergeten: teldatum 1 mei!

Let op: weer een peildatum voor aanvraag bijzondere bekostiging. In verband met corona-maatregelen is de deadline voor aanvraag verruimd. Vóór 27 juni 2020 moet de aanvraag binnen zijn.

Meer lezen
Video

Goed zicht op in- en uitgaven

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

We ervaren dat het cruciaal is dat er een goede gezamenlijke visie is m.b.t. het nieuwkomersonderwijs in een regio. Deze visie is ondersteunend is aan kwalitatief goed onderwijs aan deze doelgroep.

Bekostiging 2019-2020

1e keer aanvraag

€ 11.959,- (Kan alleen de eerste keer aangevraagd worden)

Asielzoeker korter dan 1 jaar in Nederland

€9.980,32 per leerling. (Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.). Per teldatum ontvang je 3/12 van dit bedrag.

Asielzoeker langer dan 1 jaar, korter dan 2 jaar in Nederland

€375,- per leerling/ per telmoment. (Let op: Gewichtenverklaring is niet meer nodig).

Overige vreemdeling

€3.112,44  (per teldatum ontvang je 3/12 van dit bedrag)

Leerling die woonachtig is op een COA POL/GLO lokatie

Dit is een bedrag van €907,-per leerling.

Vragen en antwoorden over bekostiging

 • Eerste keer bekostiging?

  Indien een school voor de eerste keer bijzondere bekostiging aanvraagt voor de 1e opvang voor korter dan 1 jaar in Nederland, komt de school in aanmerking voor een eenmalige additionele vergoeding.

  Dit is in schooljaar 2019-20 een bedrag van € 11.959,-.

 • Bekostiging vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk om bijzondere bekostiging aan te vragen voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit kan op de eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

  Het bedrag voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op een brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt per jaar (dus 4 telmomenten) €3.112,44 per leerling.

  Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.

 • Bekostiging asielzoeker korter dan 1 jaar in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk om bijzondere bekostiging aan te vragen voor asielzoekers/statushouders die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit kan op de eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

  Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op je brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt €9.980,32 per leerling. (Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.). Per teldatum ontvang je 3/12 van dit bedrag.

 • Bekostiging asielzoeker langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk om bijzondere bekostiging aan te vragen voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit kan op de eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

  Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op je brinnummer (geen drempel!) bedraagt €375,- per leerling/ per telmoment. (Let op: Gewichtenverklaring is niet meer nodig).

 • Extra geld voor leerlingen met een niet-nederlandse culturele achtergrond (NOAT/NNCA)?

  Ja, dat is mogelijk. Scholen kunnen extra geld ontvangen voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA).

  Basisscholen kunnen extra materiële bekostiging aanvragen voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). Scholen voor speciaal (basis) onderwijs krijgen een extra financiering voor leerlingen die voldoen aan de CUMI regeling. CUMI staat voor Culturele Minderheden.

  In BRON gebruik je de NNCA-code.

  NNCA-categorieën
  Code 1: De leerling heeft een Nederlandse culturele afkomst. Gebruik deze code ook voor ouders uit Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.

  Code 2: De leerling heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Gebruik deze code als:

  • de ouders aangeven dat de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep behoort, of
  • ten minste een van de ouders is geboren in Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije, of
  • ten minste een van de ouders geboren is in een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, met uitzondering van Indonesië, of
  • ten minste een van de ouders als vreemdeling in Nederland verblijft op grond van een verblijfsvergunning (als bedoeld in artikel 8, onder c of d van de Vreemdelingenwet 2000).

  Voldoet de leerling aan geen van de criteria voor code 2? Dan krijgt hij code 1.

 • Wanneer ben je een 'overige vreemdeling'?

  Met overige vreemdelingen wordt bedoeld leerlingen die staan ingeschreven op school en wie geen asielzoekers/statushouder zijn. Deze leerlingen zijn korter dan een jaar in Nederland en hebben geen Nederlandse identiteit (en hun ouders ook niet). Deze leerlingen hebben tenminste een ouder die een document heeft waarop blijkt dat ze een burger van de EU zijn of uit een ander land komen.

 • Wanneer ben je een asielzoeker?

  Deze leerling staat ingeschreven op de school. Deze leerling heeft een document of schriftelijke verklaring waaruit het rechtmatige verblijf blijkt, dit is op gronde zoals beschreven in artikel 8 van de Vreemdelingenwet.

  Voorbeelden van documenten:
  * verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
  * document in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning;
  * document in afwachting van een beslissing op een bezwaarschrift als er sprake is van een eventuele uitzetting.

 • Bekostiging POL of GLO leerling?

  Voor een leerling die verblijft in een proceslocatie of een gezinslocatie, van het COA, is additioneel, naast de bijzondere bekostiging voor leerlingen (<1 jaar of <2 jaar) bekostiging beschikbaar. Dit is een bedrag van €907,-per leerling.

  Dit moet aangevraagd zijn voor 1 juli 2020. Let op: het indienen van de aanvraag kan pas nadat de regeling bekostiging personeel is gepubliceerd door het ministerie van OCW, dit gebeurt jaarlijks in maart of april. We zullen u tegen die tijd via onze nieuwsbrief wijzen op de mogelijkheid om deze aanvraag te doen.

  Voorbeeld: op uw school staan op 1 oktober 2019 50 leerlingen ingeschreven die verblijven op een pre-POL. U kunt rond 1 oktober alvast het bewijsstuk verzorgen (een verklaring van het bevoegd gezag dat in de leerlingenadministratie documenten zijn opgenomen, waarin het COA de school noemt als opvangschool voor deze 50 kinderen). Vanaf maart of april 2020 kunt u de aanvraag indienen, deze moet vóór 1 juli 2020 door DUO ontvangen zijn.

 • Hoe bepaal je de aankomstdatum in Nederland?

  Soms staat deze datum op een van de onderstaande formulieren:
  * een datumstempel in het paspoort bij binnenkomst in Nederland
  * een beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000
  * een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
  * een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ouders dienen een copy van dit formulier aan school te verstrekken.

  Soms is dit niet het geval. Indien de leerling al op een andere school in Nederland heeft gezeten kunt u bij deze school navragen wat zij hebben genoteerd.

  Indien dit voor de leerling de eerste school is, en er geen van de bovenstaande documenten aanwezig, volgt u de datum die ouders aangeven.

 • Een leerling krijgt les op 2 scholen. Hoe gaat dit met de bekostiging?

  Het is mogelijk dat een nieuwkomer tijdelijk op twee scholen onderwijs ontvangt om de taal te leren. De betreffende leerling staat ingeschreven op het Brinnummer waar de leerling de meeste lesuren volgt. Indien hierbij twee besturen betrokken zijn dan moeten deze besturen dit in een schriftelijke overeenkomst vastleggen.

  Overeenkomst opstellen
  In de overeenkomst zijn in ieder geval afspraken opgenomen over:

  • de termijn waarvoor de overeenkomst geldt;
  • het onderwijsaanbod dat de leerling ontvangt op de school;
  • het aantal lesuren per week dat ten minste is gemoeid met het onderwijsaanbod;
  • de aanwezigheid van leraren, onderwijsondersteunend personeel en andere begeleiding van de leerlingen;
  • het bedrag voor personele en materiële kosten dat het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven betaalt aan het bevoegd gezag van de school of instelling waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

  Indien scholen binnen hetzelfde bevoegd gezag zijn betrokken dan maakt het bevoegd gezag afspraken met de betrokken school zoals in de voorgaande punten is beschreven.

 • Welke documenten heb ik nodig bij een inschrijving van een leerling?

  Een ondertekend inschrijfformulier door wettelijke voogden/ouders. Daarnaast:

  • Indien de leerling in het asielproces zit, heb je een document nodig van de IND (bijv. statuspasje of afsprakenkaart);
  • Indien de leerling een overige vreemdeling is, heb je een ID-kaart of paspoort nodig (indien buiten de EU, kijk naar het visum);
  • Deze documenten mag je kopiëren en bewaren, zolang de leerling staat ingeschreven, in het dossier van het kind. Deze documenten ondersteunen de aanvraag van de bekostiging.

  Meer informatie? zie vreemdelingenwet artikel 34

   

Formulieren bijzondere bekostiging

Aanvraag bijz.bekostiging korter dan 1 jaar in NL
Aanvraag bijz.bekostiging asielzoekers korter dan 2 jaar in NL
Aanvraag bijz.bekostiging voor S(B)O scholen
Aanvraag bijz.bekostiging POL en GLO scholen
schooljaar '19-'20

Komende data aanvraag bekostiging

01 - 05 - 2020

Teldatum bijzondere bekostiging

De aanvraag moet bij DUO binnen zijn vóór 27 juni 2020.

01 - 07 - 2020

Uiterlijke deadline voor POL en GLO leerlingen

Deze aanvraag moet uiterlijk op 1 juli 2020 binnen zijn!

Online of per mail

Hoe vragen jullie de bekostiging aan?

In de regio van Haarlem is er een regionale samenwerking m.b.t. nieuwkomersonderwijs. Gezamenlijk gaan zij voor een ‘meerjarig regionaal goed aanbod voor nieuwkomers’. Gemeenten, schoolbestuurders, samenwerkingsverband en directie taalklas vormen gezamenlijk een stuurgroep. Zij zitten minimaal 4x per jaar bij elkaar en buigen zich over o.a. de financiën.

Meer informatie via HaarlemTaal

Anderen bekeken ook:

oproep

Verbeter de aanvraag bijzondere bekostiging

rekentool

Rekentools voor nieuwkomersbekostiging

Deel deze pagina