main-logo
Geld en regelgeving
Bekostiging overheid

Bijzondere bekosting nieuwkomers

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

Bekosting vanuit de overheid

Extra bekostiging voor nieuwkomers moet expliciet aangevraagd worden.

Actueel

Bekostiging
01 - 02 - 2021

Niet vergeten: teldatum 1 februari

Let op: weer een peildatum voor aanvraag bijzondere bekostiging. Uiterlijk op 1 maart 2021 moet de aanvraag binnen zijn.

Meer lezen
Bekostiging
24 - 07 - 2020

Regeling extra bekostiging nieuwkomers gepubliceerd

Het kabinet geeft een extra kwartaal bijzondere bekostiging voor nieuwkomers. Hierdoor krijgen nieuwkomers nog een kwartaal de gelegenheid op extra intensieve ondersteuning.

Meer lezen
Video

Goed zicht op in- en uitgaven

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

We ervaren dat het cruciaal is dat er een goede gezamenlijke visie is m.b.t. het nieuwkomersonderwijs in een regio. Deze visie is ondersteunend is aan kwalitatief goed onderwijs aan deze doelgroep.

Bekostiging 2020-2021

1e keer aanvraag

€ 12.082,- (Kan alleen de eerste keer aangevraagd worden)

Asielzoeker korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland

€10.082,97 per leerling. (Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.). Per teldatum ontvang je 3/12 van dit bedrag.

Asielzoeker langer dan 1 jaar en 3 maanden, korter dan 2 jaar en 3 maanden in Nederland

€1.540,- (per ingeschreven leerling)  x 3/12

Overige vreemdeling korter dan 1 jaar en 3 maanden in NL

€3.194,68  (per teldatum ontvang je 3/12 van dit bedrag)

Leerling die woonachtig is op een COA POL/GLO lokatie

Dit is een bedrag van €932,-per leerling.

Vragen en antwoorden over bekostiging

 • Eerste keer bekostiging?

  Indien een school voor de eerste keer bijzondere bekostiging aanvraagt voor de 1e opvang voor korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland, komt de school in aanmerking voor een eenmalige additionele vergoeding.

  Dit is in schooljaar 2020-21 een bedrag van € 12.082,-.

 • Bekostiging vreemdelingen korter dan 1 jaar in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk om bijzondere bekostiging aan te vragen voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn. Dit kan op de eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

  Het bedrag voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn en staan ingeschreven op een brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt per jaar (dus 4 telmomenten) €3.194,68 per leerling.

  Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.

 • Bekostiging asielzoeker korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk om bijzondere bekostiging aan te vragen voor asielzoekers/statushouders die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn. Dit kan op de eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

  Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn en staan ingeschreven op je brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt €10.082,97 per leerling. (Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.). Per teldatum ontvang je 3/12 van dit bedrag.

 • Bekostiging asielzoeker langer dan 1 jaar en 3 maanden maar korter dan 2 jaar en 3 maanden in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk om bijzondere bekostiging aan te vragen voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn. Dit kan op de eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

  Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die langer dan 1 jaar en 3 maanden maar korter dan 2 jaar en 3 maanden in Nederland zijn en staan ingeschreven op je brinnummer (geen drempel!) bedraagt €1.540,- x 3/12 per leerling/ per telmoment.

 • Extra geld voor leerlingen met een niet-nederlandse culturele achtergrond (NOAT/NNCA)?

  Ja, dat is mogelijk. Scholen kunnen extra geld ontvangen voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA).

  Basisscholen kunnen extra materiële bekostiging aanvragen voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). Scholen voor speciaal (basis) onderwijs krijgen een extra financiering voor leerlingen die voldoen aan de CUMI regeling. CUMI staat voor Culturele Minderheden. In BRON gebruik je de NNCA-code.

  Bekostiging NNCA:
  Voor basisscholen:
  117,44 (vast bedrag per school) + (21,04 (bedrag per leerling) x aantal NOAT leerlingen)

  NNCA-categorieën
  Code 1: De leerling heeft een Nederlandse culturele afkomst. Gebruik deze code ook voor ouders uit Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.

  Code 2: De leerling heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Gebruik deze code als:

  • de ouders aangeven dat de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep behoort, of
  • ten minste een van de ouders is geboren in Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije, of
  • ten minste een van de ouders geboren is in een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, met uitzondering van Indonesië, of
  • ten minste een van de ouders als vreemdeling in Nederland verblijft op grond van een verblijfsvergunning (als bedoeld in artikel 8, onder c of d van de Vreemdelingenwet 2000).

  Voldoet de leerling aan geen van de criteria voor code 2? Dan krijgt hij code 1.

 • Wanneer ben je een 'overige vreemdeling'?

  Met overige vreemdelingen wordt bedoeld leerlingen die staan ingeschreven op school en wie geen asielzoekers/statushouder zijn. Deze leerlingen zijn korter dan een jaar en 3 maanden in Nederland en hebben geen Nederlandse identiteit. Deze leerlingen zijn in het bezit van paspoort/ID EU, EER landen, Zwitserland of in het bezit van document of schriftelijke verklaring van Minister van J&V (bijv. reguliere verblijfsvergunning of regulier visum, niet op basis van asiel).

  De vreemdelingdocumenten lijken soms op elkaar. Je kan kijken naar het type. Op de website van vreemdelingdocumenten meer informatie. 

 • Wanneer ben je een asielzoeker?

  Deze leerling staat ingeschreven op de school. Deze leerling heeft een document of schriftelijke verklaring waaruit het rechtmatige verblijf blijkt, dit is op gronde zoals beschreven in artikel 8 van de Vreemdelingenwet.

  Voorbeelden van documenten:
  * verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
  * document in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning;* document in afwachting van een beslissing op een bezwaarschrift als er sprake is van een eventuele uitzetting.

  Er is sprake van een aanvraag voor asiel als de leerling of één van de ouders in bezit is van een w-document of verblijfsvergunning met type document III. Op de pagina van vreemdelingdocumenten is een voorbeeld document zichtbaar.

 • Bekostiging POL of GLO leerling?

  Voor een leerling die verblijft in een proceslocatie of een gezinslocatie, van het COA, is additioneel, naast de bijzondere bekostiging voor leerlingen (<1 jaar en 3 mnd. of <2 jaar en 3 mnd.) bekostiging beschikbaar. Dit is een bedrag van €932,-per leerling.

  Dit moet aangevraagd zijn voor 1 juli 2021. Let op: het indienen van de aanvraag kan pas nadat de regeling bekostiging personeel is gepubliceerd door het ministerie van OCW, dit gebeurt jaarlijks in maart of april. We zullen u tegen die tijd via onze nieuwsbrief wijzen op de mogelijkheid om deze aanvraag te doen.

  Voorbeeld: op uw school staan op 1 oktober 2020 50 leerlingen ingeschreven die verblijven op een pre-POL. U kunt rond 1 oktober alvast het bewijsstuk verzorgen (een verklaring van het bevoegd gezag dat in de leerlingenadministratie documenten zijn opgenomen, waarin het COA de school noemt als opvangschool voor deze 50 kinderen). Vanaf maart of april 2021 kunt u de aanvraag indienen, deze moet vóór 1 juli 2021 door DUO ontvangen zijn.

 • Hoe bepaal je de aankomstdatum in Nederland?

  Documenten die geldig zijn als bewijsstuk m.b.t. ingangsdatum Nederland:

  • Inschrijving BRP door de gemeente
  • Een stempel in het paspoort van Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven met datum of de datum op afgegeven visum of verblijfsvergunning
  • Een terugkoppeling uit BRON kan ook als bewijsstuk gelden, mits deze terugkoppeling uit de BRP komt (het zgn. registratieoverzicht)
  • Een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (OVO). Ouders dienen een copy van dit formulier aan school te verstrekken.

  Indien de leerling al op een andere school in Nederland heeft gezeten kunt u bij deze school navragen wat zij hebben genoteerd, en wat zij als bewijs hebben gebruikt.

  Het bewijsstuk m.b.t. datum van aankomst in Nederland wordt niet meegestuurd (naar DUO) maar is wel aanwezig op de school indien er een controle is.

   

   

 • Een leerling krijgt les op 2 scholen. Hoe gaat dit met de bekostiging?

  Het is mogelijk dat een nieuwkomer tijdelijk op twee scholen onderwijs ontvangt om de taal te leren. De betreffende leerling staat ingeschreven op het Brinnummer waar de leerling de meeste lesuren volgt. Indien hierbij twee besturen betrokken zijn dan moeten deze besturen dit in een schriftelijke overeenkomst vastleggen.

  Overeenkomst opstellen
  In de overeenkomst zijn in ieder geval afspraken opgenomen over:

  • de termijn waarvoor de overeenkomst geldt;
  • het onderwijsaanbod dat de leerling ontvangt op de school;
  • het aantal lesuren per week dat ten minste is gemoeid met het onderwijsaanbod;
  • de aanwezigheid van leraren, onderwijsondersteunend personeel en andere begeleiding van de leerlingen;
  • het bedrag voor personele en materiële kosten dat het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven betaalt aan het bevoegd gezag van de school of instelling waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

  Indien scholen binnen hetzelfde bevoegd gezag zijn betrokken dan maakt het bevoegd gezag afspraken met de betrokken school zoals in de voorgaande punten is beschreven.

 • Welke documenten heb ik nodig bij een inschrijving van een leerling?

  Een ondertekend inschrijfformulier door wettelijke voogden/ouders. Daarnaast:

  • Indien de leerling in het asielproces zit, heb je een document nodig van de IND (bijv. statuspasje of afsprakenkaart);
  • Indien de leerling een overige vreemdeling is, heb je een ID-kaart of paspoort nodig (indien buiten de EU, kijk naar het visum) en een BSN nummer van de leerling. Indien de leerling nog geen BSN heeft dan kunnen ouders zich inschrijven bij ‘registratie niet ingezetene‘. Deze registratie is kosteloos en kan bij 19 gemeenten in Nederland.
  • Deze documenten moet je bewaren in het dossier van het kind. Deze documenten ondersteunen de aanvraag van de bekostiging.

  Meer informatie? zie vreemdelingenwet artikel 34

   

 • Eerste teldatum, hoe zit dat met de 1 oktober 2019 leerlingen?

  Bij de eerste teldatum van het schooljaar moet je een extra veld invullen. Hierboven staat:
  ‘Aantal asielzoekers op de eerste schooldag 2020, dat ook op 1 oktober 2019 op de school was ingeschreven‘.

  Dit betekent een uitzoekklus.

  1. Draai de lijst uit het administratie systeem (parnassys/ecis/dotcom) van ingeschreven leerlingen op 1 oktober 2019.
  2. Heb daarnaast de lijst van de eerste schooldag 2020 met de asielzoekers.
  3. Kijk op de 1 oktober 2019 lijst en accentueer de leerlingen die ook nu nog op school staan ingeschreven.
  4. Tel het aantal geaccentueerde leerlingen.
  5. Schrijf dit aantal op bij deze vraag.

   

Formulieren bijzondere bekostiging

Aanvraag bijz.bekostiging korter dan 1 jaar en 3 mnd. in NL
Aanvraag bijz.bekostiging asielzoekers korter dan 2 jaar en 3 mnd. in NL
Aanvraag bijz.bekostiging voor S(B)O scholen
Aanvraag bijz.bekostiging POL en GLO scholen
Publicatie van artikelen in staatscourant. Artikel 32-35 betreft bijzondere bekostiging nieuwkomers.
schooljaar '20-'21

Komende data aanvraag bekostiging

01 - 02 - 2021

Derde teldatum bijzondere bekostiging

De aanvraag moet bij DUO binnen zijn vóór 27 februari 2021.

01 - 05 - 2021

Vierde teldatum bijzondere bekostiging

De aanvraag moet bij DUO binnen zijn vóór 27 mei 2021.

01 - 07 - 2021

Aanvraag POL/GLO

De aanvraag moet bij DUO binnen zijn op 1 juli 2021.

Online of per mail

Hoe vragen jullie de bekostiging aan?

In de regio van Haarlem is er een regionale samenwerking m.b.t. nieuwkomersonderwijs. Gezamenlijk gaan zij voor een ‘meerjarig regionaal goed aanbod voor nieuwkomers’. Gemeenten, schoolbestuurders, samenwerkingsverband en directie taalklas vormen gezamenlijk een stuurgroep. Zij zitten minimaal 4x per jaar bij elkaar en buigen zich over o.a. de financiën.

Meer informatie via HaarlemTaal

Anderen bekeken ook:

oproep

Verbeter de aanvraag bijzondere bekostiging

rekentool

Rekentools voor nieuwkomersbekostiging

Deel deze pagina