main-logo
Geld en regelgeving
Bekostiging overheid

Aanvullende bekostiging nieuwkomers

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

Bekostiging vanuit de overheid

Door vereenvoudiging van de bekostiging stappen we voor het primair onderwijs vanaf januari 2024 over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging.

De teldata voor het aanvragen van de aanvullende bekostiging:
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Let op: De aanvraag voor aanvullende bekostiging moet zijn ontvangen binnen vier weken na de teldatum, tenzij het de teldatum 1 juli betreft. In dat geval moet de aanvraag zijn ontvangen binnen acht weken na de teldatum.

Spreekuren rond teldatum 1 april 2024

1 april 2024 is de eerstvolgende peildatum voor de aanvullende bekostiging. We merken altijd dat er veel vragen zijn rondom aanvullende bekostiging. Daarom organiseren we deze spreekuren. In een spreekuur nemen we de regels rondom de bekostiging met je door en is er ruimte voor vragen en om in te gaan op casussen.

Wanneer schuif jij aan? Dit zijn de tijdstippen:

 • Donderdag  21 maart 2024 van 13.00 tot 14.00 uur
 • Dinsdag 2 april 2024 van 11.00 tot 12.00 uur
 • Woensdag 3 april 2024 van 10.00 tot 11.00 uur
 • Maandag 8 april 2024 van 10.00 tot 11.00 uur
 • Vrijdag 12 april 2024 van 10.00 tot 11.00 uur
Aanmelden

Nieuwkomersbekostiging regulier basisonderwijs 2024

Drempel

Bedrag 2024

Eenmalig bij eerste aanvraag aanvullende bekostiging nieuwkomers

€15.640,56

Asielzoekers/statushouders* tot 1 jaar in NL

4**

€13.053,33 x 25% (3 mnd.)

Overige vreemdelingen tot 1 jaar in NL

4**

€4.055,31 x 25% (3 mnd.)

Asielzoekers/statushouders* 1 tot 2 jaar in NL

€1.963,04 x 25% (3 mnd.)

Overige vreemdelingen 1 tot 2 jaar in NL

*Oekraïense ontheemden vallen in de categorie asielzoekers/statushouders.
**Beide categorieën samen 4 leerlingen (tot 1 jaar asielzoekers/statushouders en overige vreemdelingen tot 1 jaar in NL.)

Nieuwkomersbekostiging speciaal basisonderwijs 2024

Drempel

Bedrag 2024

Eenmalig bij eerste aanvraag aanvullende bekostiging nieuwkomers

€15.640,56

Vreemdelingen tot 1 jaar in NL

4

€4.055,31 x 25% (3 mnd.)

POL/GLO-locatie – peildatum 1 februari 2023

Bedrag 2024

Leerling die woonachtig is op een COA POL/GLO

€1.186,76/leerling

(Indienen vòòr 1 februari 2024)

De formulieren aanvraag aanvullende bekostiging van DUO

Aanvullende bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen 1e opvang 2024.
Download het formulier

Aanvullende bekostiging onderwijs aan asielzoekers na het 1e jaar in Nederland 2024.
Download het formulier

Aanvullende bekostiging vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs 2024.
Download het formulier

Aanvullende bekostiging asielzoekers in procesopvang- en gezinslocaties 2024.
Download het formulier

Let op!

Voor deze aanvullende bekostiging vervalt de bewijslast. Documentatie verblijfstatus en datum binnenkomst hoeft niet opgeslagen te worden. De gegevens van voorgaande schooljaren wel behouden (5 jaar lang!)

Vragen en antwoorden over de aanvullende bekostiging

 • Wanneer ben je een 'overige vreemdeling'?

  Het woord ‘vreemdeling’ is een juridische term voor iedereen die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Welke nationaliteit deze persoon wel heeft maakt geen verschil. EU-burgers, expats, arbeidsmigranten, studenten, of asielzoekers, uit welk land dan ook, zijn allemaal vreemdelingen. Met de term ‘overige vreemdeling’ bedoelen we in het onderwijs iedere vreemdeling die geen asielzoeker is. Ook hierbij maakt het land van herkomst geen verschil.

  De volgende documenten dienen als bewijslast*:
  * Een verblijfsvergunning regulier van de IND (zie als voorbeeld IND-pasje)
  * Een machtiging voor voorlopig verblijf (visum) middels een sticker of inlegvel in of bij het paspoort van de vreemdeling
  * Een paspoort van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen of IJsland) of Zwitserland. Een paspoort van een ander land is hiervoor niet geldig.

  *Let op: Scholen hoeven geen bewijslast te bewaren.

 • Wanneer ben je een asielzoeker?

  Met ‘asielzoekers’ bedoelen we mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en wachten op een beslissing van de IND en tevens mensen die inmiddels een verblijfsvergunning op basis van asiel van de IND hebben gekregen. Het gaat hierbij zowel om asielzoekers die in een COA-opvang wonen als om asielzoekers die buiten de COA-opvang wonen. Ook asielstatushouders vallen dus onder deze groep; dat zijn de mensen die inmiddels een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen van de IND. Het kan zijn dat zij nog in de COA-opvang wonen en het kan ook zijn dat zij inmiddels een woning in een gemeente hebben gekregen.

  De volgende documenten dienen als bewijslast*:
  * Verblijfsvergunning van de IND (zie als voorbeeld IND-pasje)
  * Een inlegvel of sticker van de IND in het paspoort
  * Een ander formeel document van de IND waaruit rechtmatig verblijf blijkt op grond van een asielaanvraag
  * Een verklaring van het COA waaruit blijkt dat de vreemdeling in afwachting is van een asielaanvraag

  *Let op: Scholen hoeven geen bewijslast te bewaren.

 • Bekostiging asielzoekers/overige vreemdeling korter dan 1 jaar in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk aanvullende bekostiging aan te vragen voor asielzoekers/overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Hiervoor zijn de peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

  De aanvraag voor de aanvullende bekostiging moet binnen 4 weken na de peildatum binnen zijn, uitgezonderd de peildatum van 1 juli. Deze data kun je vinden onderaan het formulier. LET OP: als DUO een aanvraag te laat ontvangt, wordt deze afgewezen.

  De bedragen kun je vinden in de tabel hierboven op deze pagina.

 • Bekostiging asielzoekers langer dan 1 jaar - korter dan 2 jaar in Nederland

  4x per jaar is het mogelijk aanvullende bekostiging aan te vragen voor asielzoekers  die langer dan 1 jaar – korter dan 2 jaar in Nederland zijn. Hiervoor zijn de peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

  De aanvraag voor de aanvullende bekostiging moet binnen 4 weken na de peildatum binnen zijn, uitgezonderd de peildatum van 1 juli. Deze data kun je vinden onderaan het formulier. LET OP: als DUO een aanvraag te laat ontvangt, wordt deze afgewezen.

  De bedragen kun je vinden in de tabel hierboven op deze pagina.

 • Hoe bepaal je de datum van binnenkomst in Nederland?

  Op de volgende documenten kun je de datum binnenkomst in Nederland vinden:

  • Inschrijving BRP door de gemeente;
  • Een stempel in het paspoort van Schiphol of andere Nederlandse luchthaven met de datum of de datum op een afgegeven visum of verblijfsvergunning;
  • Een terugkoppeling uit BRON, mits deze uit het BRP komt (via registratieoverzicht);
  • Een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (OVO). Als school kun je een kopie vragen aan de ouders;
  • Een verblijfsdocument (zie IND-pasje);
  • Indien de leerling nog geen BSN heeft, dan kunnen ouders zich inschrijven bij ‘registratie niet ingezetene‘;
  • Deze registratie is kosteloos en kan bij 19 gemeenten in Nederland.

  NB. Er dient geen bewijslast meer te worden bewaard op school.

 • Welke documenten heb ik nodig bij een inschrijving van een leerling?
  • Een ondertekend inschrijfformulier door wettelijke voogden/ouders.
  • Bewijslast* dat de leerling een asielzoeker of overige vreemdeling is (zie antwoorden hierboven)
  • Bewijslast* datum van binnenkomst in Nederland (zie antwoord hierboven ‘hoe bepaal je binnenkomstdatum in Nederland’). Deze documenten moet je bewaren in het dossier van het kind, gedurende inschrijving en 5 jaar nadat de leerling is uitgeschreven. Deze documenten ondersteunen de aanvraag van de bekostiging.

  *Let op: Scholen hoeven geen bewijslast te bewaren.

 • Welke datum is leidend voor de aanvullende bekostiging?

  De datum van binnenkomst in Nederland via de inschrijving bij het BRP door de gemeente is leidend. De datum die wordt uitgewisseld met het ROD en het LAS is leidend voor de aanvullende bekostiging. LET OP: deze datum kan afwijken van de data op documenten zoals bijv. een registratieformulier van het COA.

 • Bekostiging POL of GLO leerling

  Voor een leerling die verblijft in een procesopvanglocatie of een gezinslocatie van het COA kan een aanvullende bekostiging worden aangevraagd. Ook pré-POL-locaties vallen hieronder of de kinderen die in een POL-procedure zitten maar op een regulier azc verblijven.
  Het bedrag voor deze bekostiging vind je in de tabel bovenaan deze pagina.

  Voorwaarden om deze bekostiging aan te vragen zijn:

  • De peildatum is op 1 februari van het vorig schooljaar;
  • Het bestuur/de school heeft in de LAS documenten waarin het COA de school noemt als opvangschool voor de kinderen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
  • De aanvraag kan worden gedaan in de maand januari en moet op 31 januari door DUO zijn ontvangen.

  Daarnaast kan voor deze leerlingen ook aanvullende bekostiging voor asielzoekers worden aangevraagd (waarbij natuurlijk wel aan alle voorwaarden moet worden voldaan).

 • Eerste keer bekostiging?

  Indien een school voor de eerste keer aanvullende bekostiging aanvraagt voor de 1e opvang voor korter dan 1 jaar in Nederland, komt de school in aanmerking voor een eenmalige additionele vergoeding.

  Dit is voor het jaar 2024 een bedrag van € 15.640,56  (Kan alleen de eerste keer aangevraagd worden bij de aanvraag korter dan 1 jaar in Nederland.)

 • Kan ik als SO-school ook de aanvullende bekostiging aanvragen?

  Nee.

 • Extra geld voor leerlingen met een niet-nederlandse culturele achtergrond (NOAT/NNCA)?

  Ja, dat is mogelijk. Scholen kunnen extra geld ontvangen voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA).

  Basisscholen kunnen extra materiële bekostiging aanvragen voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). Scholen voor speciaal (basis) onderwijs krijgen een extra financiering voor leerlingen die voldoen aan de CUMI regeling. CUMI staat voor Culturele Minderheden. In BRON gebruik je de NNCA-code.

  Bekostiging NNCA:
  Voor basisscholen:
  € 117,44 (vast bedrag per school) + (21,04 (bedrag per leerling) x aantal NOAT leerlingen)

  NNCA-categorieën
  Code 1: De leerling heeft een Nederlandse culturele afkomst. Gebruik deze code ook voor ouders uit Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.

  Code 2: De leerling heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Gebruik deze code als:

  • de ouders aangeven dat de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep behoort, of
  • ten minste een van de ouders is geboren in Griekenland, Italië, voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije, of
  • ten minste een van de ouders geboren is in een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, met uitzondering van Indonesië, of
  • ten minste een van de ouders als vreemdeling in Nederland verblijft op grond van een verblijfsvergunning (als bedoeld in artikel 8, onder c of d van de Vreemdelingenwet 2000).

  Voldoet de leerling aan geen van de criteria voor code 2? Dan krijgt hij code 1.

 • Een leerling krijgt les op 2 scholen. Hoe gaat dit met de bekostiging?

  Het is mogelijk dat een nieuwkomer tijdelijk op twee scholen onderwijs ontvangt om de taal te leren. De betreffende leerling staat ingeschreven op het Brinnummer waar de leerling de meeste lesuren volgt. Indien hierbij twee besturen betrokken zijn dan moeten deze besturen dit in een schriftelijke overeenkomst vastleggen.

  Overeenkomst opstellen
  In de overeenkomst zijn in ieder geval afspraken opgenomen over:

  • de termijn waarvoor de overeenkomst geldt;
  • het onderwijsaanbod dat de leerling ontvangt op de school;
  • het aantal lesuren per week dat ten minste is gemoeid met het onderwijsaanbod;
  • de aanwezigheid van leraren, onderwijsondersteunend personeel en andere begeleiding van de leerlingen;
  • het bedrag voor personele en materiële kosten dat het bevoegd gezag van de school waar de leerling is ingeschreven betaalt aan het bevoegd gezag van de school of instelling waarmee de overeenkomst wordt gesloten.

  Indien scholen binnen hetzelfde bevoegd gezag zijn betrokken dan maakt het bevoegd gezag afspraken met de betrokken school zoals in de voorgaande punten is beschreven.

Link naar wetgeving
Video

Goed zicht op in- en uitgaven

In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging.

We ervaren dat het cruciaal is dat er een goede gezamenlijke visie is m.b.t. het nieuwkomersonderwijs in een regio. Deze visie is ondersteunend aan kwalitatief goed onderwijs aan deze doelgroep.

Anderen bekeken ook:

rekentool

Rekentools voor nieuwkomersbekostiging

Deel deze pagina