main-logo
Voortgezet onderwijs
Geld en regelgeving

Regelgeving onderwijs nieuwkomers

Nieuwkomersbekostiging OCW en DUO, wettelijk vereisten en andere regelgeving voor het onderwijs aan nieuwkomers VO.

Financiering

Extra bekostiging nieuwkomers

Met ingang van 2017 is er een nieuwe bekostiging voor alle nieuwkomers in het VO die <2 jaar in Nederland zijn. Deze regeling is door OCW gemaakt om beter aan te sluiten bij de wisselende aantal nieuwkomers op de scholen. De leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden:
– Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
– Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
– Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs.
Er zijn 4 peildata: 1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober.

Bekostiging nieuwkomers categorie 1 en 2 kalenderjaar 2020

  • Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en na 1 oktober 2018 in Nederland zijn gekomen, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1 oktober-telling. De school ontvangt middels vier peildata voor deze nieuwkomers € 2910,19 per kwartaal per nieuwkomer. Dit worden categorie 1 nieuwkomers genoemd.
  • Voor nieuwkomers die voor 1 oktober 2018 al in Nederland waren (en dus op de reguliere 1 oktober-telling 2019 één tot twee jaar in Nederland zijn), ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging en 1052,27 euro per nieuwkomer per kwartaal (peildata) tot het moment dat de leerling 2 jaar in NL is. Dit worden categorie 2 nieuwkomers genoemd.
Extra kwartaalbekostiging vanwege achterstanden door Covid

Regelgeving

Regelingen en website DUO, rekenvoorbeelden

Wijziging regeling nieuwkomers 2020 - Staatscourant 28-11-2019
Wijziging aanvraagprocedure peildata - Staatscourant 21-03-2019
LOWAN Rekenvoorbeelden nieuwkomersbekostiging 2020
Extra kwartaalbekostiging door Coronamaatregelen
Aanvraag VO-bekostiging nieuwkomers - Website DUO
Regeling aanvullende bekostiging nieuwkomers VO - Overheid.nl
Veelgestelde vragen nieuwkomersbekostiging - Website DUO
DUO antwoordt op veelgestelde vragen wijziging 1 april 2019
Regelgeving

Wettelijk aantal lesuren

De leerling is meestal ingeschreven in het 1e leerjaar van het VMBO. Er geldt voor de opleidingen vmbo, havo en vwo sinds schooljaar 2015/2016 een urennorm voor de gehele opleiding, in plaats van een urennorm per leerjaar. Voor het vmbo: 3700 uur.
Iedere leerling moet een programma kunnen volgen dat ten minste aan de wettelijke urennormen voldoet, maar voor iedere leerling mag van die normen worden afgeweken, ook naar beneden. Leerlingen behoeven niet allemaal dezelfde onderwijstijd volgens hetzelfde lesrooster te krijgen. Maatwerk op het gebied voor onderwijstijd is voor elke leerling mogelijk en kan op schoolniveau geregeld worden, zonder dat daarvoor (inspectie-)ontheffing nodig is.  Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de VO-raad.
LOWAN adviseert om de verdeling van de lesuren afhankelijk te laten zijn van de leerlijn waarin de leerling is ingedeeld. De eerste fase moet de focus op NT2 liggen, in de 2e fase zal naast NT2 ook geschakeld moeten worden naar het vervolgonderwijs.

Schoolkosten VO

In het VO hoeft geen lesgeld of boekengeld betaald te worden. De school krijgt hier een vergoeding voor van het rijk. Sommige lesmaterialen moet de leerling/ouders/voogd zelf betalen, zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen, bijv. voor een excursie of schoolkamp.
Website rijksoverheid

Onderwijsnummer en BSN meegeven aan leerling!

Veel leerlingen verhuizen meermaals. Bij de eerste inschrijving in Bron krijgt de leerling een onderwijsnummer. Verdere communicatie verloopt via dit nummer totdat een leerling een BSN krijgt. Met de wijziging besluit BRP per 1 september 2017 (wachttijd van halfjaar vervalt) worden veel leerlingen, zeker ook asielzoekers, al heel snel ingeschreven in de gemeente (BRP). Zij krijgen dan een BSN en een onderwijsnummer is niet nodig! Let op de informatie van het COA, in veel gevallen zal daar het BSN al op staan.

Ontbreekt een BSN, schrijf dan met het onderwijsnummer in. Het advies van DUO is om het onderwijsnummer mee te geven aan de (ouders van) de kinderen, zodra de school dit ontvangt. Probeer zo goed mogelijk uit te leggen dat het belangrijk is dat ze dit nummer bewaren. Omdat deze kinderen vaak onverwacht vertrekken, raden we aan om bij de inschrijving alvast een document met het onderwijsnummer erop te geven. Zo voorkom je dubbele inschrijvingen, kunnen scholen leerlingen uitschrijven als ze verhuizen, kunnen makkelijker bewijzen van inschrijving verstrekt worden aan de juiste school en kan onderwijsinhoudelijke informatie verzameld en gedeeld worden.

Voorbeeldbrief (pdf)
Voorbeeldbrief (word)
Regelgeving

Beleidsregel ISK docenten

Benoembaarheid
08 - 10 - 2016

Beleidsregel benoembaarheid ISK-docent

Met een ontheffing kan men met een PABO-diploma en aanvullende scholing op NT2 benoemd worden voor het lesgeven aan nieuwkomers in de ISK.

Meer lezen
Regelgeving

Maatwerk nieuwkomers regulier VO

Maatwerk VO
10 - 12 - 2018

Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen

Deze brochure van de VO-raad geeft een handvat aan scholen die zoeken naar onderwijs op maat voor leerlingen die na de ISK instromen in het VO.

Meer lezen
Bekostiging

Meld signalen problemen peildata

Nieuwkomersbekostiging VO
20 - 06 - 2019

Wijziging peildata bekostiging nieuwkomers VO leidt tot grote problemen

Een wijziging van de aankomstdatum NL en in het proces van aanleveren gegevens op peildata verandert veel!

Meer lezen
geld en regelgeving

Additioneel

Schoolvergoeding

Kaderregeling COA

Vanuit deze regeling krijgt de school voor COA-leerlingen een tegemoetkoming. In deze regeling staat uitgelegd welke lumpsum bedragen per schoolsoort worden vergoed en hoe scholen deze bedragen aan kunnen vragen.

Het COA interpreteert de regeling een opleiding afmaken na je 18e als een gehele opleiding afmaken. De ISK-periode (VO) wordt gezien als integraal onderdeel van de gehele opleiding. Als daarna (na 18 jaar aangevangen) gekozen wordt voor een ROC opleiding, worden door het COA nog steeds de school- en reiskosten vergoed volgens de kaderregeling.

COA Schoolvergoeding
COA Kaderregeling
Contact COA

Regelgeving

LWOO en PrO

Als ISK-leerlingen langer dan een jaar in Nederland zijn (aankomstdatum Nederland, niet start onderwijs), kunnen ze aangemeld worden bij het samenwerkingsverband. Om in aanmerking te komen voor LWOO of PrO moet wel aan een aantal criteria worden voldaan. Op de website van het betreffende samenwerkingsverband kun je lezen hoe deze procedure verloopt.
Bij samenwerkingsverbanden die gekozen hebben voor opting out voor LWOO, worden er geen individuele indiceringen meer voor Lwoo afgegeven. De ondersteuning voor deze doelgroep leerlingen blijft wel bestaan, financiering is alleen niet meer leerlinggebonden. Voor toelating tot het PrO moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd worden. Informeer naar gemaakte keuzes samenwerkingsverband t.a.v. indicering LWOO.

Passend Onderwijs

Anderen bekeken ook

Inspectie

Extra tijd <6 jaar in NL

ERK en Alfa

Toetsing in de ISK

Deel deze pagina