main-logo
Voortgezet onderwijs
Geld en regelgeving

Regelgeving onderwijs nieuwkomers

Nieuwkomersbekostiging OCW en DUO, wettelijk vereisten en andere regelgeving voor het onderwijs aan nieuwkomers VO.

Financiering

Aanvullende bekostiging nieuwkomers

Met ingang van 2017 is er een nieuwe bekostiging voor alle nieuwkomers in het VO die <2 jaar in Nederland zijn. Deze regeling is door OCW gemaakt om beter aan te sluiten bij de wisselende aantal nieuwkomers op de scholen. De leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden:
– Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
– Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
– Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs.
Er zijn 4 peildata: 1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober.

Bekostiging nieuwkomers categorie 1 en 2 kalenderjaren 2023 en 2024

 • Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en na 1 oktober 2021 (2023) en na 1 oktober 2022 (2024) in Nederland zijn gekomen, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1 oktober-telling. De school ontvangt middels vier peildata voor deze nieuwkomers € 3.375,72 per kwartaal per nieuwkomer. Dit worden categorie 1 nieuwkomers genoemd.
 • Voor nieuwkomers die voor 1 oktober 2021 (2023) en 1 oktober 2022 (2024) al in Nederland waren (en dus op de reguliere 1 oktober-telling 2022 (2023) en 12023 (2024) één tot twee jaar in Nederland zijn), ontvangt de school circa € 8.500,-/jaar aan reguliere bekostiging en
  1.238,07 per nieuwkomer per kwartaal (peildata) tot het moment dat de leerling 2 jaar in NL is. Dit worden categorie 2 nieuwkomers genoemd.

De minister kan het bevoegd gezag eenmalig op aanvraag aanvullende bekostiging verstrekken voor de kosten van de voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de opstart van de eerste opvang, indien deze eerste opvang betrekking heeft op ten minste 10 nieuwkomers op de peildatum.
De aanvullende bekostiging bedraagt in 2023 en 2024 € 18.960,24 per school.

De bedragen zijn in juni 2023 door de Minister met terugwerkende kracht naar boven bijgesteld (de bedragen zijn herrekend en het aanvullende deel wordt alsnog aan de scholen uitgekeerd) en gelden ook voor 2024.

Nieuwkomersonderwijs in Kamer
10 - 04 - 2024

Brief nieuwkomersonderwijs naar Kamer

Na Kamerdebatten komt nu eindelijk Kamerbrief nieuwkomersonderwijs met daarin wijziging van startdatum bekostiging naar eerste schooldag.

Meer lezen
Bewijslast nieuwkomersbekostiging VO
01 - 02 - 2024

Bewijslast nieuwkomersbekostiging VO aanzienlijk verminderd

Voor het kalenderjaar 2022 is er geen bewijslast nodig als de school zelf een aankomstdatum invult. Voor 2023 en 2024 is de bewijslast voor scholen ook aanzienlijk verminderd.

Meer lezen
Nieuwkomersbekostiging VO
10 - 07 - 2023

Bedragen nieuwkomersbekostiging VO verhoogd

De bedragen van de nieuwkomersbekostiging VO zijn voor 2023 en 2024 extra verhoogd.

Meer lezen
Regelgeving

Regelingen en website DUO, rekenvoorbeelden

Regeling aanvullende bekostiging nieuwkomers VO
Tussentijdse wijzigingen bedragen 2023 en 2024
Wijziging aanvraagprocedure peildata - Staatscourant 21-03-2019
LOWAN Rekenvoorbeelden nieuwkomersbekostiging VO 2023
Aanvraag VO-bekostiging nieuwkomers - Website DUO
Veelgestelde vragen nieuwkomersbekostiging - Website DUO
DUO antwoordt op veelgestelde vragen wijziging 1 april 2019
LOWAN Rekenvoorbeelden nieuwkomersbekostiging VO 2024
ISK's in zwaar weer
22 - 03 - 2023

Zorgen over bekostiging ISK’s

Een toenemend aantal nieuwkomerskinderen krijgt geen onderwijs. Veel verhuizingen, noodopvang en wachtlijsten ISK’s vergroten het gat tussen aankomstdatum NL en 1e schooldag. Financiële zorgen scholen dreigen!

Meer lezen
NPO en nieuwkomers
11 - 03 - 2022

Update NPO en extra budget nieuwkomers

Het NPO is er voor alle VO-leerlingen. Voor nieuwkomers is er extra budget. Een update van de stand van zaken op de LOWAN website. De bestedingstermijn is met 2 jaar verlengd.

Meer lezen
Maatwerkbekostiging VO 2022
19 - 12 - 2022

Maatwerkbekostiging 2022 aanvulling op nieuwkomersregeling VO

Door de komst van veel Oekraïense vluchtelingen voldoet de nieuwkomersbekostiging niet. Er is nu een extra maatwerkbekostiging voor 2022 en geen bewijslast datum aankomst NL. De regeling wordt niet verlengd in 2023.

Meer lezen

Veel gestelde vragen

 • Het COA verstrekt niet meer het registratieformulier. Hoe komen we nu aan gegevens voor school, DUO en accountant?

  Sinds de zomervakantie van 2020 verstrekt het COA vanwege de AVG niet meer het registratieformulier. Maar bij aanmelding van een leerling op een school worden wel de volgende gegevens door het COA verstrekt:
  – Voor- en achternaam
  – Geboortedatum
  – Geslacht
  – Spreektaal
  – Land van herkomst
  – Nationaliteit
  – OVO-eerste datum van opvang in NL (=datum aankomst NL)
  Deze gegevens worden (uit het IBIS-systeem van het COA gegenereerd) gemaild naar de school.
  Hierover is overleg met LOWAN en OCW geweest en heeft geleid tot deze afstemming.
  Het COA heeft in juli 2020 een interne memo verstuurd naar hun medewerkers uitvoering, verwijs bij problemen met COA hiernaar.
  DUO heeft in de lijst documenten voor het aantonen van de juistheid van de verstrekte gegevens het registratieformulier van het COA al gewijzigd naar ‘Registratie COA’.

 • Een leerling heeft (ook) de Nederlandse nationaliteit maar spreekt geen Nederlands en komt op ISK. Hoe kom ik aan extra middelen?

  LOWAN hoort van ISK’s dat deze groep leerlingen stijgt. De nieuwkomersbekostiging biedt geen soelaas. Wat kun je dan doen?

  Samenwerkingsverband
  Ga met hen in gesprek om te kijken of zij een oplossing kunnen bieden. Alhoewel nieuwkomers niet onder Passend Onderwijs vallen, hebben zij natuurlijk wel een verantwoordelijkheid dat alle leerplichtige kinderen in Nederland naar school kunnen. In dit geval zal het kind toch echt naar de ISK moeten voordat ze in het regulier onderwijs kunnen instromen.
  Je kunt overwegen om de datum aankomst NL achterwege te laten om zo al eerder LWOO aan te kunnen vragen.

  Gemeente
  Indien het samenwerkingsverband niets kan/wil betekenen kun je ook denken aan de gemeente. Ga in gesprek met elkaar om te zien of daar mogelijkheden zijn.

  LOWAN (h)erkent dit probleem en zoekt een structurele oplossing. Hopelijk wordt deze gevonden als de bekostiging meer aangepast aan de ISK-leerling wordt. Op korte termijn is dit helaas nog niet te verwachten.

 • Wat is de rol van de gemeente bij onderwijs(huisvesting) aan asielzoekers?

  De overheid heeft een infosheet gemaakt hierover.
  De gemeente kan nu ook financiering voor onderwijshuisvesting voor noodopvang krijgen.

 • Welke bewijsstukken aankomstdatum Nederland zijn voor de accountant nodig?

  Voor het kalenderjaar 2022 is er (vanaf 1-4-2022) geen bewijslast nodig als de school zelf een aankomstdatum invult. OCW heeft hiertoe besloten n.a.v. de enorme toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Deze regeling gold alleen voor 2022.
  Voor het kalenderjaar 2023 staat in de regeling aanvullende bekostiging nieuwkomers VO de volgende passage:
  “Indien het bevoegd gezag van mening is dat de werkelijke datum binnenkomst in Nederland afwijkt van de hiervoor onder a (verblijfstitel BRP) en b (BRP) genoemde gegevens kan het bevoegd gezag in het register onderwijsdeelnemers de datum binnenkomst in Nederland volgens het bevoegd gezag registreren. De minister hanteert dan deze datum.
  Met deze wijziging vervalt de controle van de accountant op de datum binnenkomst van leerlingen die niet in de BRP zijn opgenomen. Hiermee is de bewijslast aanzienlijk verminderd!

 • Datum aankomst Nederland klopt echt niet, wat kun je doen?

  DUO
  De gegevens van de Basis Registratie Personen (BRP) dienen als uitgangspunt voor de bepaling van de aanvullende bekostiging voor nieuwkomers:
  – DUO gaat bij het vaststellen van de bekostiging in eerste instantie uit van de eerste datum verblijfstitel, zoals blijkt uit de BRP.
  – Indien er in de BRP geen datum verblijfstitel aanwezig is, wordt gekeken naar de datum in Nederland, zoals blijkt uit de BRP.

  Bent u van mening dat de werkelijke datum binnenkomst in Nederland afwijkt van de BRP, dan kunt u de ‘datum aankomst in Nederland volgens het bevoegd gezag’ registreren. U moet bewijsstukken overleggen aan de accountant als u ervoor kiest af te wijken van de gegevens omtrent de verblijfstermijn, op basis van de in de regeling genoemde gegevens uit de BRP. Dit omdat gegevens ontbreken of volgens u anders zijn.

  Het blijkt dat voor 90% van de nieuwkomers een ‘datum binnenkomst in Nederland volgens bevoegd gezag’ is ingevoerd. Dat percentage is heel hoog. LOWAN benadrukt dat scholen voor bewijslast moeten zorgen.

  BELANGRIJK
  Voor het kalenderjaar 2022 is er (vanaf 1-4-2022) geen bewijslast nodig als de school zelf een aankomstdatum invult. OCW heeft hiertoe besloten n.a.v. de enorme toestroom van Oekraïense vluchtelingen.

 • Is er hulp voor financiering studiekosten in mbo of vavo?

  Hebt u asiel in Nederland met een identiteitsbewijs voor vreemdelingen? Of valt u onder de Richtlijn ‘Tijdelijke bescherming Oekraïne?’ Misschien hoeft u dan geen lesgeld te betalen. Dat heet ‘buiteninvorderingstelling’.

  Informatie DUO over lesgeld en buiteninvorderingstelling
Regelgeving

Wettelijk aantal lesuren

De leerling is meestal ingeschreven in het 1e leerjaar van het VMBO. Er geldt voor de opleidingen vmbo, havo en vwo sinds schooljaar 2015/2016 een urennorm voor de gehele opleiding, in plaats van een urennorm per leerjaar. Voor het vmbo: 3700 uur.
Iedere leerling moet een programma kunnen volgen dat ten minste aan de wettelijke urennormen voldoet, maar voor iedere leerling mag van die normen worden afgeweken, ook naar beneden. Leerlingen behoeven niet allemaal dezelfde onderwijstijd volgens hetzelfde lesrooster te krijgen. Maatwerk op het gebied voor onderwijstijd is voor elke leerling mogelijk en kan op schoolniveau geregeld worden, zonder dat daarvoor (inspectie-)ontheffing nodig is. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de VO-raad.
LOWAN adviseert om de verdeling van de lesuren afhankelijk te laten zijn van de leerlijn waarin de leerling is ingedeeld. De eerste fase moet de focus op NT2 liggen, in de 2e fase zal naast NT2 ook geschakeld moeten worden naar het vervolgonderwijs.

Schoolkosten VO

In het VO hoeft geen lesgeld of boekengeld betaald te worden. De school krijgt hier een vergoeding voor van het rijk. Sommige lesmaterialen moet de leerling/ouders/voogd zelf betalen, zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen, bijv. voor een excursie of schoolkamp.
Website rijksoverheid

Onderwijsnummer en BSN meegeven aan leerling!

Veel leerlingen verhuizen meermaals. Bij de eerste inschrijving in Bron/ROD krijgt de leerling een onderwijsnummer. Verdere communicatie verloopt via dit nummer totdat een leerling een BSN krijgt. Met de wijziging besluit BRP per 1 september 2017 (wachttijd van halfjaar vervalt) worden veel leerlingen, zeker ook asielzoekers, al heel snel ingeschreven in de gemeente (BRP). Zij krijgen dan een BSN en een onderwijsnummer is niet nodig! Let op de informatie van het COA, in veel gevallen zal daar het BSN al op staan.

Ontbreekt een BSN, schrijf dan met het onderwijsnummer in. Het advies van DUO is om het onderwijsnummer mee te geven aan de (ouders van) de kinderen, zodra de school dit ontvangt. Probeer zo goed mogelijk uit te leggen dat het belangrijk is dat ze dit nummer bewaren. Omdat deze kinderen vaak onverwacht vertrekken, raden we aan om bij de inschrijving alvast een document met het onderwijsnummer erop te geven. Zo voorkom je dubbele inschrijvingen, kunnen scholen leerlingen uitschrijven als ze verhuizen, kunnen makkelijker bewijzen van inschrijving verstrekt worden aan de juiste school en kan onderwijsinhoudelijke informatie verzameld en gedeeld worden.
Informatie DUO

Voorbeeldbrief (pdf)
Voorbeeldbrief (word)
Bekostiging

Problemen bekostiging ISK-leerlingen

LOWAN enquête
02 - 03 - 2021

Extra bekostiging nieuwkomers? LOWAN enquête

70% van de ISK’s hebben de LOWAN-enquête over bekostiging ingevuld. Voor een derde van de ISK-leerlingen wordt geen nieuwkomersbekostiging ontvangen. Tijd voor verandering.

Meer lezen
Regelgeving

Beleidsregel ISK docenten

Benoembaarheid
08 - 10 - 2016

Beleidsregel benoembaarheid ISK-docent

Met een ontheffing kan men met een PABO-diploma en aanvullende scholing op NT2 benoemd worden voor het lesgeven aan nieuwkomers in de ISK.

Meer lezen
Regelgeving

Maatwerk nieuwkomers regulier VO

Maatwerk VO
10 - 12 - 2018

Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen

Deze brochure van de VO-raad geeft een handvat aan scholen die zoeken naar onderwijs op maat voor leerlingen die na de ISK instromen in het VO.

Meer lezen
geld en regelgeving

Additioneel

Schoolvergoeding

COA regeling

Vanuit deze regeling krijgt de school voor COA-leerlingen een tegemoetkoming. In deze regeling staat uitgelegd welke lumpsum bedragen per schoolsoort worden vergoed. In het onderwijsconvenant dat elke school met het COA afsluit wordt deze regeling opgenomen en is vastgelegd hoe deze aangevraagd moet worden.

Het COA interpreteert de regeling een opleiding afmaken na je 18e als een gehele opleiding afmaken. De ISK-periode (VO) wordt gezien als integraal onderdeel van de gehele opleiding. Als daarna (na 18 jaar aangevangen) gekozen wordt voor een ROC opleiding, worden door het COA nog steeds de school- en reiskosten vergoed volgens de kaderregeling.

COA schoolvergoedingen 2022-2023
Wijziging bedragen COA
COA Kaderregeling
Contact COA

Regelgeving

LWOO en PrO

Als ISK-leerlingen langer dan een jaar in Nederland zijn (aankomstdatum Nederland, niet start onderwijs), kunnen ze aangemeld worden bij het samenwerkingsverband. Om in aanmerking te komen voor LWOO of PrO moet wel aan een aantal criteria worden voldaan. Op de website van het betreffende samenwerkingsverband kun je lezen hoe deze procedure verloopt.
Bij samenwerkingsverbanden die gekozen hebben voor opting out voor LWOO, worden er geen individuele indiceringen meer voor Lwoo afgegeven. De ondersteuning voor deze doelgroep leerlingen blijft wel bestaan, financiering is alleen niet meer leerlinggebonden. Voor toelating tot het PrO moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd worden. Informeer naar gemaakte keuzes samenwerkingsverband t.a.v. indicering LWOO. Kijk ook op de website van DUO voor antwoorden!
Ieder jaar wordt lijst van sceenings- en testinstrumenten gepubliceerd.

Passend Onderwijs
DUO geeft antwoord op vragen nieuwkomer en LWOO/PrO

Anderen bekeken ook

Inspectie

Extra tijd <6 jaar in NL

ERK en Alfa

Toetsing in de ISK

Deel deze pagina