main-logo
Nieuws
TNV

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Werken aan wachtlijsten

Tijdelijke nieuwkomersvoorziening TNV

Op 6 juni 2023 stuurde de minister van OCW een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin hij tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen (TNV) mogelijk maakt. In een TNV heeft een schoolbestuur ruimte om af te wijken van bestaande regels over het onderwijspersoneel, de onderwijsinhoud en de onderwijstijd. Dit moet bijdragen aan het verkorten en hopelijk wegwerken van de wachtlijsten van de ISK’s. Uit een vragenlijst van LOWAN-vo bleek dat voor de zomervakantie ruim 3000 kinderen in de VO-leeftijd niet naar school gingen. Bijna iedere ISK hanteerde een wachtlijst en een aantal van hen had ook een leerlingenstop moeten instellen.

Start TNV

Gemeentebesturen kunnen een verzoek bij de minister indienen om een tijdelijke onderwijsvoorziening te starten door een schoolbestuur in de gemeente. Dit mag alleen als door het ministerie geconstateerd wordt dat dit in de betreffende gemeente ook echt nodig is.

De wet is op 10 oktober 2023 in de Staatscourant gepubliceerd.
Wet TNV

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is eveneens gepubliceerd alsmede handreikingen voor schoolbesturen en gemeenten waarin alles nader uitgewerkt wordt. Een visual gemeenten laat zien wat gemeenten kunnen doen om extra onderwijsplekken voor nieuwkomers te realiseren.

Op een speciale pagina van de Rijksoverheid is alle informatie te vinden. Hierop staan ook de handreikingen (altijd in de update versie), maar ook formulier voor toestemming TNV.

Website TNV

De TNV in het kort
Als een volledig onderwijsprogramma niet mogelijk is vanwege bijvoorbeeld te weinig leraren, is een aangepaste onderwijsinhoud toegestaan waarbij leerlingen wel altijd tenminste 12,5 uren (vijf dagdelen) per week onderwijs moeten krijgen, verspreid over tenminste drie onderwijsdagen. In deze onderwijstijd moeten minimaal tien klokuren per week worden besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Rekenen/wiskunde en LO/Sport moeten onderdeel van het aanbod zijn.
Voor deze kernvakken geldt dat er altijd een bevoegde leraar voor de klas moet staan. De reeds bestaande mogelijkheden voor het VO om onbevoegd personeel voor de klas te zetten gelden wel.
In een TNV heeft een schoolbestuur ruimte om af te wijken van bestaande regels over het onderwijspersoneel, de onderwijsinhoud en onderwijstijd. De eisen die aan de onderwijsinhoud en -tijd worden gesteld zijn verder uitgewerkt in deAMvB.

LOWAN reactie op wet

Naar schatting 30.000 leerlingen zitten nu op de ISK’s. Na de zomervakantie 2022 luidde LOWAN al de noodklok en vroeg aandacht voor het feit dat veel nieuwkomerskinderen niet naar school gaan, zo ook voor het Kamerdebat op 30-11-2022 waar de VO-raad en LOWAN samen een brief schreven. Het afgelopen halfjaar hebben we nog dringender om oplossingen gevraagd.
De situatie was alleen maar verergerd.
De vele tijdelijke noodopvang, grote aantallen (AMV’s) en vele verhuizingen maken het de ISK’s bijna onmogelijk om het onderwijs te verzorgen. De werkdruk is enorm, het inwerken van nieuw personeel trekt een zware wissel op het team. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk.

Een TNV brengt uitkomst?
Als noodoplossing is deze wet voor de korte termijn helaas nodig, te veel kinderen kunnen nu niet naar school. Maar LOWAN agendeert wel:

 • STOP de vele tijdelijke noodopvang en regel langdurige opvang.
 • STOP grootschalige opvang en het plaatsen van veel AMV-ers op 1 plaats.
 • Vergroot de NT2 expertise in alle PABO- en lerarenopleidingen, hetgeen nodig is voor meer personeel op de ISK’s en op de reguliere scholen als nieuwkomersleerlingen doorstromen vanuit het nieuwkomersonderwijs.
 • Pas de nieuwkomersbekostiging aan. Wijzig de aankomstdatum NL in de eerste schooldag en reken alleen de daadwerkelijk genoten onderwijstijd zodat de nieuwkomersbekostiging ook daadwerkelijk 2 jaar duurt.
 • De TNV zal veel minder onderwijs bieden hetgeen de duur van het nieuwkomersonderwijs verlengt, daar moet bekostiging tegenover staan.
 • In het nieuwkomersonderwijs zitten ongeveer 20% kinderen uit de asielprocedure. Daarnaast zijn er veel Oekraïense vluchtelingen, kinderen van arbeidsmigranten en kenniswerkers. Zorg ervoor dat het nieuwkomersonderwijs een vaste basis in het Nederlandse onderwijssysteem krijgt.
 • Zorg voor adequate onderwijshuisvesting, maak snel nevenvestigingen/meerdere locaties mogelijk en bekostig dit ook.
 • Laat de kwaliteit van het nieuwkomersonderwijs niet nog langer onder druk staan en werk mee aan structurele oplossingen!
 • Werk samen met het MBO om ISK-trajecten aan te bieden voor 16-18-jarigen, kijk met meer schoolbesturen in de regio indien er meer ISK’s nodig zijn, schakel andere organisaties in bij het invullen van het onderwijs (bijv. sport, buitenschoolse culturele activiteiten etc.).
  Maar doe dit altijd samen met de bestaande ISK’s in de regio!

Brief naar Kamer van LOWAN, VO-raad en PO-raad

Brief van Unicef naar Kamer

Brief VNG

Lees meer

2000 kinderen niet naar school

Zorgen over bekostiging

Deel deze pagina