main-logo
Leerlijnen ISK
Toetsing

Het gebruik van toetsen en portfolio

ISK-leerlingen worden getoetst met NT2 toetsen van Bureau ICE. Voor Alfa-leerlingen zijn Cito-toetsen beschikbaar.

NT2 en Alfa

Toetsing in de ISK

Van intake, instroom tot door- en uitstroom vormt toetsing een belangrijk instrument in de loopbaan van de ISK-leerling. De NT2 toetsing vormt de hoofdmoot binnen de ISK.
Het traject op de ISK (en de ontwikkelde leerlijnen) gaat uit van toetsing ERK, in de loop van het regulier onderwijs vindt de doorschakeling naar de referentieniveaus plaats. Zo krijgt de NT2 leerder de tijd om de taal te leren en te werken naar de examinering Nederlands.
LOWAN werkt samen met Bureau  ICE en Cito voor het toetsen van ISK-leerlingen en er zijn speciale licenties beschikbaar.

Toetsingsniveaus ISK-leerling ERK

De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen.

Het Raamwerk NT2 is gebaseerd op het ERK (Europees Referentiekader) en speciaal voor NT2-leerders ontwikkeld. Het is de nationale standaard om niveaustappen te beschrijven bij het leren van een tweede taal. Daarbij worden zes niveaus onderscheiden, te weten: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Ook binnen de Moderne Vreemde Talen (Engels, Frans en Duits) wordt gewerkt met en getoetst aan de hand van deze taalniveaus.
Met behulp van dit raamwerk kunnen de vorderingen van het Nederlands als een tweede taal gevolgd en gemeten worden. Elk niveau bevat vijf vaardigheden: luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven.
Toetsing ERK of Meijerink

Toetsing taal en rekenen

Bureau ICE

Wat toetst JIJ!

Toetsen zijn leermomenten die leerlingen helpen in hun ontwikkeling en groei. Ze geven ons zicht op het leerniveau en geven handvatten om de leerling gericht vooruit te helpen. Voor het systematisch toetsen en volgen van de ontwikkeling van het taalniveau van de leerlingen op de ISK, wordt via de LOWAN-licentie getoetst met JIJ! (voorheen TOA) van Bureau ICE. Met de genormeerde, kwalitatieve toetsen van Bureau ICE kan er objectief getoetst worden op de referentieniveaus. Het leerlingvolgsysteem genereert rapportages die inzicht geven in de scores van individuele leerlingen, waardoor er gericht kan worden bijgestuurd.
De kosten voor een licentie als ISK-school:
Licentiekosten €430,-, prijs per toets €1,70, prijs voor koppeling Magister/SomToday €195,-.
Alle toetsinstrumenten en training voor ISK

Nieuwe woordenschattoetsen ISK

De ISK-woordenschattoetsen meten de beheersing van de woorden uit sluis 1 uit de Streefwoordenlijst van
Hacquebord, Alberts en Andringa. In de Streefwoordenlijst staan de meest voorkomende woorden in de eerste
twee jaren van het reguliere voortgezet onderwijs. De woorden uit sluis 1 zijn naar complexiteit verdeeld over
drie verschillende toetsen. Ervaringsdeskundigen uit het ISK-veld zijn betrokken om te komen tot een verdeling van sluis 1 over drie subniveaus. Daarbij lieten ze meewegen hoe frequent leerlingen in aanraking komen met het woord, maar ook hoe noodzakelijk het is voor een voldoende functioneren in het Nederlandstalige onderwijs.
Presentatie Bureau ICE Studiedag LOWAN-vo 2019
Informatie en verantwoording woordenschattoetsen

Nieuw ontwikkeld

Cito Alfabetiseringstoetsen ISK

Ontwikkeling Alfabetiseringstoetsen ISK

Cito heeft speciaal voor ISK alfabetiseringstoetsen ontwikkeld. In de onafhankelijke Instap-, Voortgangs- en Niveautoets A1 worden lezen en schrijven apart getoetst en is er aandacht voor zowel de technische als functionele vaardigheden bij het lezen en schrijven. De toetsen zijn tot stand gekomen op basis van onderzoek en in samenwerking met Alfa-docenten en deskundigen.
Het raamwerk Alfabetisering NT2 en de Leerlijn Alfabetisering ISK vormen het anker van de toetsen.
Interview met ontwikkelaars

Cito-portal Alfatoetsen ISK

Cito-portal is de digitale omgeving van Cito, waarvoor je een abonnement afsluit. Je krijgt toegang tot de documenten die horen bij de toets die je hebt aangeschaft; de handleiding, de audiofragmenten per taak en het scoringsformulier. Het helpt je bij het afnemen van de toets en het interpreteren van de resultaten. Op de website van Cito meer informatie, inkijkjes voorbeeldtoetsen en meest gestelde vragen Alfabetisering ISK.
Flyer
Cito.nl

Artikelen

Karen Heij, toetsexpert, over NT2

Karen Heij, voormalig directeur Bureau ICE, schreef een tweetal artikelen over NT2 niveau-aanduidingen en het aanpakken van taalachterstand.
Tijdschrift Les – Ordening NT2 niveaus
Vakblad Profiel – Taalachterstand

Studiedag LOWAN-vo 2019

Presentatie workshop Cijfers en Vooruitgang

Charlotte Berghuijs, ISK Leiden
Informatie over voortgangsmeting door middel van toetsing en beoordeling op de ISK Leiden. Een kritische blik op de manier van toetsen, beoordelen en rapportscores.
Wat willen we eigenlijk toetsen en waarom?
Hoe maken we inzichtelijk wat de ontwikkeling is?

Presentatie
Artikel KIS

IQ test zegt weinig over leervermogen

Jonge Eritrese statushouders krijgen in vergelijking met de totale Nederlandse bevolking veel vaker het stempel LVB en een te laag schooladvies. Bij het inschatten van de opleidingspotentie wordt zwaar geleund op de uitkomst van IQ-testen. Maar die geven geen compleet beeld. Hoe krijgen we het leervermogen beter in beeld?
Lees het artikel van Ruth Yohannes, werkzaam bij KIS, Kenniscentrum Integratie en Samenleving.

Nieuwsartikel 5-2-2021

Anderen bekeken ook

Inspectie

Extra tijd <6 jaar in NL

Toetsing

Verlengde intake

Deel deze pagina