main-logo
Leerlijnen ISK
Instroom

ISK verlengde intake

In de eerste onderwijsperiode wordt informatie verzameld over hoe snel een leerling iets oppikt, de leerbaarheid en de instructiegevoeligheid. Welke uitstroombestemming is mogelijk haalbaar en in welke leerroute past de leerling. Het NT2 Startpakket kun je in eerste periode gebruiken.

ITTA-UvA

Verlengde intake

Het doel van een verlengde intake is om gedurende de eerste onderwijsperiode informatie te verzamelen over hoe snel een leerling iets oppikt, de leerbaarheid en de instructiegevoeligheid van een leerling. Hoeveel tijd, instructie en ondersteuning heeft een leerling nodig? Op welke manier kan het leerproces gestimuleerd worden?
Door bij leerlingen na te gaan wat hun sterktes en zwaktes zijn, zowel cognitief als in taak- en leergedrag, is het mogelijk om het onderwijs zo goed mogelijk op de onderwijsbehoeften van de leerling af te stemmen. Zowel gegevens over de beginsituatie en observatiegegevens als toetsgegevens helpen om een goed beeld van de leerling te krijgen. Op basis hiervan bepaal je welke uitstroombestemming mogelijk haalbaar is en in welke leerroute de leerling past.

Verlengde intake

Werkwijze, beginsituatie en observatieformulieren

Werkwijze verlengde intake
Toelichting werkwijze registratie beginsituatie
Observatieformulier beginsituatie (word)
Observatieformulier leerlingprofiel verlengde intake en schoolperiode
Verlengde intake

Goed van start in de ISK

Remediaal
15 - 12 - 2016

Femke Scheltinga

Bij aanvang in de ISK moeten docenten een beeld vormen van de leerling zodat de docent een goede keuze kan maken voor een uitstroomprofiel in de ISK. In dit artikel in Remediaal beschrijft Femke Scheltinga welke rol observaties in dit proces kunnen hebben.

Download artikel
Projectpagina ITTA
15 - 03 - 2017

Formatieve evaluatie biedt zicht op leermogelijkheden

Op de projectpagina van het ITTA  Goed van start: een verlengde intake in de ISK! vind je meer informatie, onderzoeken, rapporten en formulieren. Ook kun je contact opnemen met de betreffende projectleider.

Website ITTA projectpagina
Passend Onderwijs
15 - 03 - 2017

Praktijkonderzoek naar een procedure voor verlengde intake in de ISK

Om een beter beeld van de leerling te vormen is in dit onderzoeksproject met vijf ISK’s een verlengde intakeprocedure ontwikkeld. Dit onderzoek is mede gefinancierd door het NRO.

Eindrapportage
Bureau ICE

Intake-instrument

In de verlengde intake vorm je een zo goed mogelijk beeld van de leermogelijkheden en -moeilijkheden van leerlingen. Dit doe je aan de hand van observaties gedurende een aantal weken. Afhankelijk van de vragen die je per leerling hebt kun je beslissen een of verschillende onderdelen van het intake-instrument van Bureau ICE bij de leerling af te nemen. Dit bestaat uit een aantal toetsen die flexibel kunnen worden ingezet in de verlengde intake. Het doel is daarmee meer specifieke informatie te achterhalen, bijvoorbeeld op het gebied van rekenvaardigheid of alfabetisering aan de hand van de taalloze rekentoets of tempo lezen (op papier en digitaal beschikbaar in JIJ!).

Vraag je goed af met welk doel je de toets afneemt. Wat wil je weten en waarom? Op basis van alle informatie die je in deze periode verzamelt, volgt daarna de passende leerroute.
Wil je meer weten over intake en voortgang toetsing, bekijk de presentatie van Stephanie Drenth op de studiedag van LOWAN-vo 2020.
Presentatie

Bureau ICE

Taalleerbaarheidstoets

Met de digitale Taalleerbaarheidstoets van JIJ! meet je hoe het zit met de onderliggende vaardigheden die het leren van een taal vergemakkelijken. Is de startende ISK-leerling snel of langzaam lerend? Met deze toets krijg je hier een indicatie van. Daardoor weet je welk traject het beste past bij de leerling: een langzaam of snel taalvaardigheidstraject of iets daartussenin. In september 2020 is naast de bestaande variant, een nieuwe versie van de Taalleerbaarheidstoets af te nemen via het JIJ! Leerlingvolgsysteem.

Lees meer
ISK

Taalloze rekentoets

In het JIJ! Leerlingvolgsysteem zijn twee varianten van de Taalloze rekentoets opgenomen. Met deze toetsen kun je de rekenvaardigheid van een leerling bij de start en bij de voortgang in kaart te brengen zonder dat de taal daarbij een struikelblok vormt. De toetsen bevatten opgaven op niveau <1F en op niveau 1F. Door het taalloze karakter van deze toetsen stel je formeel geen referentieniveau vast, maar krijg je een indicatie van het beheerste niveau.

Meer over toetsing in ISK
Lessenplan NT2

LOWAN NT2 startpakket voor eerste maanden

Op de ISK’s is het een komen en gaan van een grote diversiteit aan leerlingen. Voor alle leerlingen geldt dat zij opnieuw moeten beginnen, niet alleen moeten zij wennen aan een nieuw land, maar ook aan een nieuw schoolsysteem. Dit terwijl zij door hun migratie een breuk hebben in hun schoolloopbaan, die opgelopen kan zijn tot een aantal jaar. Door het bieden van een duidelijke structuur in de week-, dag- en lesplanning komen deze leerlingen vaak makkelijker tot leren. Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste maanden. Tijdens elk thema is er aandacht voor de volgende facetten van NT2: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren, spreken / gesprekken, auditieve discriminatie. Gratis beschikbaar en te downloaden.

LOWAN NT2-Startpakket

Deel deze pagina