main-logo
Voortgezet onderwijs
Zorg

Ondersteuning voor nieuwkomers

Het bieden van een goed en verantwoord pedagogisch en didactisch klimaat is belangrijk, zowel in de ISK als het regulier onderwijs. Extra zorg en ondersteuning tijdig en dichtbij organiseren.

Zorg ISK en vervolgonderwijs

Bied een goed en verantwoord pedagogisch klimaat

Het gaat niet alleen om vluchtelingen, maar ook om kinderen van arbeidsmigranten, kinderen die in het kader van gezinsvorming naar Nederland komen etc. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze ontheemd zijn. Ze hebben afscheid moeten nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren. Meestal zijn het de ouders of familie die de keuze maken maakten om te vertrekken. Zij hebben hoge verwachtingen van de kinderen, die moeten gaan slagen in het nieuwe land. Een goede toekomst voor de kinderen is vaak het motief om weg te gaan.
School is een toegangspoort tot Nederland. Het biedt structuur en uitdaging. Iedere school heeft als taak om thuis en school te verbinden, om de verschillende leefwerelden van thuis, straat en school bij elkaar te brengen. Het bieden van een goed en verantwoord pedagogisch en didactisch klimaat is belangrijk, zowel in de ISK als het regulier onderwijs. De leerlingenzorg is geen specialisme voor alleen deskundigen.

Artikel Bij De Les
Zorgstructuur

Onderzoek ISK en Zorg

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018/2019 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ISK en zorg. Dit verkennende onderzoek laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben.
Het geeft gespreksstof en handvatten om met elkaar verder aan de slag te gaan en de zorgstructuur te verbeteren.

Organisatie van nabijheid
Online cursus

AUGEO Steun bieden aan vluchtelingenjongeren

Cursus

In deze gratis online cursus van Augeo voor het VO leer je over stress bij vluchtelingenjongeren en hoe de natuurlijke veerkracht van jongeren kan worden bevorderd. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. Thema’s als veiligheid in de klas, in relatie met docent en klasgenoten, emoties, gedrag en grenzen bewaken. Ontwikkeld met experts van Pharos, Stichting Centrum’45, klinisch psycholoog Leony Coppens, LOWAN-vo en ISK-docenten. Oud-leerlingen, die als kind of jongere naar Nederland vluchtten, vertellen in de cursus hun verhaal.
Flyer Augeo
Website Augeo cursus

Lessenserie en naslagwerk

Welkom op School

De mentormethode Welkom op School van Pharos is een naslagwerk voor docenten die aan nieuwkomers lesgeven. Het geeft antwoord op vragen en achtergrondinformatie op het gebied van: Ouders, opvoeding en school, Nieuwkomers en adolescentie, Vluchtelingenjongeren en hun achtergrond, Kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, Seksuele en relationele vorming voor nieuwkomers, Zorg op de ISK en daarna. Welkom op School verbindt het heden met het verleden van leerlingen en bevat een lessenserie gericht op sociale vaardigheden, discriminatie en kinderrechten, relaties en seksualiteit.

Naar lesmateriaal en vakliteratuur

 

Organisaties die kunnen ondersteunen

Tolk

Korting bij Global Talk voor tolkdiensten

Alle ISK’s maar nu ook de reguliere VO-scholen kunnen tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van de tolk- en vertaaldiensten van Global Talk. LOWAN heeft met hen een overeenkomst gesloten die doorloopt t/m 2023. Je kan de tolkdienst ook inzetten als je ouders spreekt. Bij aanmelding krijg je van hen een klantnummer, met dit klantnummer kan iedere docent (binnen jouw school) zich identificeren. Je kunt dit door middel van de tolkentelefoon doen, maar ook via de Schooltolk-app.
Global Talk Infokaartje
Instructies download Schooltolk-app
Onderwijstolk deelt ervaring

Factsheets

Ondersteuning doelgroepen en gedragsproblemen

Pharos biedt ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg en welzijn voor specifieke doelgroepen zoals Syriërs, Eritreeërs, AMV. Update informatie en factsheets zijn altijd te vinden op de website van Pharos.
Voorlichtingsmaterialen worden in diverse talen aangeboden. Kijk ook eens naar ambassadeurs, sleutelpersonen en lokale samenwerkingspartners in jouw regio of gemeente.
Ook biedt Pharos een incompany- training Omgaan met gedragsproblemen op de ISK aan.
Pharos.nl

Vlogs

Voorlichting risico verdrinking

Voorlichting over de risico’s van zwemwater, zwembad en zwemmen is van groot belang. Voorlichting biedt geen garantie, maar het zal in een aantal situaties kinderen en ouders alert maken. Met kinderen in de klas bespreken of ze (kunnen) zwemmen en waar zij in de buurt zwemmen en de risico’s benoemen is al een belangrijke stap. Mogelijk kan de GGD meedenken over voorlichting. Ook ouders zullen geïnformeerd moeten worden.
Onderzoek zwemveiligheid nieuwkomers 12-18 jaar
Vlogcampagne
Update nieuws Pharos

Maatjesproject

Een scholier als buddy

De inzet van Buddy’s, maakt het nieuwkomers makkelijk om aansluiting te vinden op hun nieuwe school en helpt de integratie. Landelijk doen 35 scholen mee.
Foto’s/posters hangen in de kantine. De leerling is een van de Peer-buddy’s die de leerlingen op diverse vlakken ondersteunen binnen de school. Zij hebben in de pauze rode polo’s aan met het Peer2Peer-logo en helpen de ISK-leerlingen waar nodig. Iedere Peer-buddy heeft weer zijn eigen specialiteit. Ze helpen bijv. bij nieuwkomers met vertalen of contacten maken maar ook bij conflicten tussen leerlingen. Ook assisteren ze af en toe in de klassen. Vooraf hebben deze leerlingen een speciale training gevolgd.
Er loopt nu ook een pilotproject Zachte landing regulier onderwijs.

Peer2Peer
Professionalisering

Studiedagen LOWAN-vo

Ieder jaar organiseert LOWAN-vo een landelijke studiedag voor alle betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO. Dit is een drukbezochte dag met 900 mensen. Er is een plenair programma en een aanbod met veel workshops. De hele dag staat er een informatie- en materialenmarkt met stands. Hier wordt veel expertise gedeeld, zowel van andere organisaties als van ISK’s. Het aanbod varieert van NT2 en vakgebieden tot doorstroom tot omgaan met trauma’s.
Zowel voor ISK’s als het regulier onderwijs interessant!
Alle informatie en expertise uit deze studiedagen wordt gedeeld op de website van LOWAN. Dit kan onder de diverse onderdelen, maar ook bij Professionalisering.

Sfeerimpressie studiedag
Workshop studiedag LOWAN-vo 2017
Website Binyam Andebrhan e.a.
Kenniskring

Themapagina NT2 Leesproblemen - Dyslexie - TOS

Expertise

Expertise wordt hier gedeeld

Interessante informatie

Verwijsindex Risicojongeren, landelijk portaal voor professionals MULTIsignaal.nl

Deel deze pagina