main-logo
Primair onderwijs
Disclaimer

Aansprakelijkheid

Neem kennis van onderstaande voorwaarden.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.lowan.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer.

Informatie op deze website

LOWAN streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website aanbiedt, zodat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Wanneer LOWAN informatie uit externe bronnen ontvangt, wordt deze zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks kan er niet gegarandeerd worden dat de informatie op de website correct en volledig is en aanvaardt LOWAN geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt er niet vanuit gaan dat de kinderen die op de foto’s staan gerelateerd zijn aan de gepubliceerde inhoud.

Functioneren van deze website

LOWAN garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. LOWAN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Gebruik van de informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel LOWAN zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LOWAN niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. LOWAN garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. LOWAN wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
LOWAN behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, leerlijnen en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOWAN of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende met wie betreffende informatie al dan niet in samenwerking met LOWAN tot stand gekomen is.
Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen (persoonlijk) gebruik. Professioneel gebruik zonder vooraf overleg is voorbehouden aan gebruikers in het onderwijsveld die de informatie direct toepassen en niet via andere middelen, methoden of websites.
LOWAN behoudt zich het recht voor om gebruik van aangeboden informatie, in de breedste zin van het woord, te verbieden als daarmee het gebruik (visie, gedachtegoed, methode of anderszins) van de informatie op onjuiste wijze plaatsvindt of onrecht aangedaan wordt.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. LOWAN aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wijzigingen

LOWAN behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Virussen

LOWAN garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deel deze pagina