Inspectie

Veelgestelde vragen

De Inspectie geeft op veel vragen antwoord, van PO tot MBO. De Inspectie noemt de ISK EOA (Eerste Opvang Anderstaligen).
Zijn nieuwkomers leerplichtig? Moet ik nieuwkomers toelaten op mijn school? Houdt de inspectie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers? Welke bevoegdheid is nodig om les te geven op een EOA? Welke wettelijke kaders voor het onderwijsaanbod gelden bij een EOA? Waar kijkt de inspectie naar bij een onderzoek op een EOA? Mag een jongere die illegaal in Nederland verblijft het EOA-onderwijs volgen? Als statushouders geen diploma hebben gehaald in het voortgezet onderwijs, mogen ze dan alleen naar de entreeopleiding? Vluchtelingen vertrekken soms snel naar het buitenland of een andere instelling, neemt mijn percentage vsv’ers dan toe?
Nieuws Lowan Website Inspectie – Veelgestelde vragen over onderwijs aan nieuwkomers

Worden nieuwkomers meegerekend in het onderwijsresultatenmodel VO?
Deze vraag pikken we eruit. Het nieuwe Onderwijsresultatenmodel, voorziet in de zogenaamde nieuwkomers (Nieuwkomers zijn leerlingen die vreemdelingen zijn als bedoeld in art. 1, onder m, van de Vreemdelingenwet 2000, en op 1 oktober van enig kalenderjaar korter dan twee jaar in Nederland verblijven).
Voor de indicator ‘Onderwijspositie in leerjaar 2 t.o.v. advies PO’ tellen nieuwkomers alleen mee als van hen een basisschooladvies bekend is.
Bij de indicator ‘Onderbouwsnelheid’ en ‘Bovenbouwsucces’ worden nieuwkomers buiten beschouwing gelaten. Wanneer nieuwkomers een regulier examen doen tellen zij gewoon mee bij de centraal examencijfers en dus ook voor de indicator ‘Examencijfers’.

Nieuw toezichtskader VO

Met aparte hoofdstukken voor het toezicht op ISK’s, door de Inspectie Eerste Opvang Anderstaligen (eoa) genoemd. Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen en die het Nederlands nog onvoldoende beheersten om regulier voortgezet onderwijs te volgen, komen terecht in de zogeheten Eerste Opvang Anderstaligen (eoa). Dergelijke eoa’s zijn verbonden aan een vmbo. Artikel 11d van de WVO biedt ruimte aan het bevoegd gezag ontheffing te verlenen van het onderwijsprogramma in de eerste twee leerjaren. Daarvoor in de plaats volgen deze leerlingen in een eoa een intensief programma om Nederlands te leren en worden zij voorbereid om in te stromen in het reguliere onderwijs. Het toezicht op eerste opvang anderstaligen maakt integraal deel uit van het toezicht op scholen voor voortgezet onderwijs. De werkwijze zoals deze in dit onderzoekskader staat beschreven is dan ook van toepassing.

Aanpassing waarderingskader
De aanpassingen in het waarderingskader betreffen de standaarden Aanbod, Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Resultaten, Sociale en maatschappelijke competenties en Vervolgsucces.
Alle leerlingen in de eerste opvang anderstaligen ontvangen extra ondersteuning. De inhoud van deze standaard is daarom samengevoegd met de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De standaarden Resultaten, Praktijkvorming en Toetsing en afsluiting zijn niet van toepassing. Alle overige standaarden zijn ongewijzigd van toepassing.
Bijlage 2 bevat het volledige waarderingskader. Hierin staat een fout. Het opstellen van een formeel OPP is alleen van toepassing als er een extra bijdrage vanuit het samenwerkingsverband gevraagd wordt (LWOO/PrO).

Werkwijze
Een voorziening voor eerste opvang anderstaligen is verbonden aan een vmbo. De Inspectie beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de eerste opvang in de vorm van een brief aan het bestuur. Daarin trekken ze op basis van hun oordelen op de standaarden een conclusie over de kwaliteit van het onderwijs volgens de beslisregels uit hoofdstuk 4. Omdat voor de resultaten van leerlingen in een eoa geen normen beschikbaar zijn, gelden daarmee de beslisregels voor scholen waar de resultaten niet van te beoordelen zijn (zie par. 4.5.1). De maatregelen in het kader van herstel en verbetering (hoofdstuk 9) zijn in voorkomende situaties ook van toepassing op voorzieningen voor eerste opvang. Als escalatie van het toezicht noodzakelijk blijkt, kunnen de maatregelen worden verbreed naar de opleiding vmbo waar het onderwijs in het kader van eerste opvang is ondergebracht.
 Website Inspectie nieuw toezichtskader
 Inspectie toezichtskader-VO 2017 (pdf)
 Wijzigingen toezichtskader-2019 (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.