main-logo
Leerlijnen ISK
Leerlijnen

Leerroute 3

De leerlingen moeten in hoog tempo Nederlands als tweede taal leren, al snel aangevuld met andere voorbereidende vakken.

Leerlijnen ISK

Leerroute 3

De leerlingen in route 3 worden in drie uitstroomprofielen onderscheiden.
Elk uitstroomprofiel kent een eigen leerlijn.
Iedere leerlijn bevat:

  • Schets van het onderwijsprogramma en lessentabel
  • Didactische aanpak
  • Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in lessen
  • Streefdoelen NT2 (niveaus ERK/CEF)

 


Uitstroom mbo 3 – 4, hbo (-schakel), vavo

De leerlingen kunnen instromen in verschillende vormen van regulier onderwijs, die aansluiten bij hun leeftijd, het aantal jaren genoten voortgezet onderwijs in land van herkomst én de mogelijkheden en afspraken die er zijn gemaakt met het vervolgonderwijs in de stad of regio. Ze hebben al (enige) kennis van het Engels, zijn intrinsiek gemotiveerd en kunnen zelfstandig werken. Het uitgangspunt voor deze leerlingen is een diploma in het reguliere onderwijs, daarbij is het van belang een route uit te stippelen die hen brengt op een passende plaats in het reguliere onderwijs passend bij hun mogelijkheden met zo min mogelijk tijdverlies.
De leerlingen moeten in hoog tempo Nederlands als tweede taal leren, al snel aangevuld met andere voorbereidende vakken.

  • In de eerste fase veel NT2, met aandacht voor zelfstandig de taal leren. Aandacht voor wiskunde en rekenen, Engels en leven in Nederland (mens & maatschappij / burgerschap).
  • In de tweede fase NT2, met aandacht voor lees- en schrijfvaardigheid en grammatica. Aandacht voor vervolgopleidingen en beroepskeuze en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt, studievaardigheden, voorbereiden op Staatsexamen NT2 programma I en/of II.  

Uitstroom vmbo kader/gl/tl

De leerlingen worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde leerweg of theoretische leerweg). Soms wordt er voor gekozen de leerling in de bovenbouw te laten instromen, dat is mede afhankelijk van de leeftijd van de leerling en de kennis van andere vakken, zoals Engels en wiskunde.

  • In de eerste fase veel NT2, gekoppeld aan een praktische en herkenbare inhoud, waardoor leerlingen makkelijk de Nederlandse taal binnen en buiten school kunnen toepassen en veel gebruik kunnen maken van hun omgeving. Aandacht voor rekenen (en wiskunde) en leven in Nederland (mens & maatschappij / burgerschap).
  • In de tweede fase NT2, o.a. gekoppeld aan de praktijksituaties waar de leerling naar gaat uitstromen, bijv. een schoolboektekst kunnen lezen, luisteren en aantekeningen maken, zelfstandig woorden leren. Aandacht voor avo-vakken zoals biologie, mens & maatschappij (of aardrijkskunde en geschiedenis) en Engels, Frans of Duits. Aandacht voor beroepsgericht profiel met praktische sectororiëntatie: kennismaken met de verschillende profielen en een stage. Leerlingen al een of meerdere vakken op het vmbo laten volgen (een trimester of als snuffelbezoek) op het reguliere vmbo.

Uitstroom havo/vwo

De leerlingen kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw (van de havo of het vwo) of in de bovenbouw (havo 4 of vwo 4). Een en ander is afhankelijk van leeftijd, aantal jaren genoten voortgezet onderwijs in land van herkomst en mogelijkheden en afspraken die er zijn gemaakt met het reguliere onderwijs in de stad of regio. Het uitgangspunt voor deze leerlingen is een diploma in het reguliere onderwijs, daarbij is het van belang een route uit te stippelen die hen brengt op een passende plaats in het reguliere onderwijs, met eventueel nog extra aandacht voor NT2.
Dat betekent de leerlingen eerst in hoog tempo een basis NT2 aangeboden krijgen en daarna snel doorstromen naar een tweede fase. Afhankelijk van het uitstroomprofiel wordt in deze tweede fase een passende vakinhoud (vakkenpakket) samengesteld aansluitend bij de klas waar de leerling gaat instromen.

  • In de eerste fase veel NT2, met aandacht voor zelfstandig werken aan het leren van het Nederlands. Aandacht voor wiskunde (en rekenen), Engels en leven in Nederland (mens & maatschappij / burgerschap).
  • In de tweede fase NT2, met aandacht voor lees- en schrijfvaardigheid en grammatica. Aandacht voor avo-vakken (bij instroom onderbouw), zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Aandacht voor MVT: Engels. Geen andere MVT, zoals Frans of Duits, tenzij een leerling een achtergrond heeft in die taal. Aandacht voor profielkeuze (LOB) (bij instroom bovenbouw). Deelschakeling, zodat leerling kan kennismaken met vakken in het reguliere onderwijs.

Deel deze pagina