main-logo
Home

Categorie item: Nieuwkomersonderwijs

Onderzoek inrichting nieuwkomersonderwijs

Amarens Veenstra heeft bij 9 scholen onderzoek gedaan naar de inrichting van het nieuwkomersonderwijs. Een geanonimiseerde versie van dit deelonderzoek mag gedeeld worden. Het is een vergelijkend onderzoek hoe deze scholen hun EOA (ISK) georganiseerd hebben, het regionaal ingebed is en waar de scholen trots op zijn.

lees meer

Onderzoek doelgroepen nieuwkomers in po en vo

Onderzoek om inzicht te krijgen in de verschillende groepen nieuwkomers in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo), hun omvang, kenmerken en onderwijsbehoeften en om vast te stellen hoe het onderwijs aan nieuwkomers momenteel vormgegeven wordt. Ontwikkelingen rondom nieuwkomers (grotere toestroom) maken het vraagstuk rondom onderwijs aan deze doelgroep urgenter. OCW had daarom…

lees meer

Hoe werk je op scholen met nieuwkomers aan Welbevinden?

De maatschappelijke afstand tussen jongeren met meer en minder kansen wordt steeds groter, dat zag de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in 2020. Vooral bij nieuwkomerskinderen en kinderen die opgroeien in laag sociaaleconomische omstandigheden speelt er veel. Je moet rekening houden met eventuele taalachterstanden, mogelijke traumatische gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen en de verwerking van…

lees meer

Statushouders in het MBO

KIS onderzocht de onderwijs carrière van statushouders binnen het mbo, en doet aanbevelingen om deze carrière succesvol te laten verlopen. In dit rapport brengen we in beeld hoe de onderwijs-carrière op het mbo van (veelal jonge) statushouders verloopt. Lukt het hen om de overstap van de entreeopleiding naar niveau twee te maken? Tegen welke…

lees meer

Monitor: leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang

Ondanks een aantal verbeteringen die de afgelopen jaren door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn doorgevoerd, zijn er signalen dat kinderen zich niet veilig voelen in de Nederlandse asielopvang. Ze ervaren constante stress en hebben geen toegankelijke vertrouwenspersoon waar zij terecht kunnen met hun zorgen. Ook het steeds onverwachts verhuizen naar een andere…

lees meer

Een extra helpende hand-peer support in vo

Peer support kent meerdere verschijningsvormen, waarbij meestal een ouderejaars leerling een jongerejaars begeleidt. In dit onderzoek ligt de focus op vormen van peer support die gericht zijn op de socialisatie van leerlingen, waaronder nieuwkomers, in de beginfase van het voortgezet onderwijs. Twee rollen zijn nader onderzocht: de rol van ‘Peer Leader’, een ouderejaars die…

lees meer

Leefsituatie kinderen uit Syrië in Rotterdam

Het onderzoek ‘Kinderen uit Syrië in Rotterdam’ is een surveystudie naar jonge statushouders. Het unieke aan dit onderzoek is, dat de vragen aan de kinderen zelf zijn gesteld, zodat we kunnen leren hoe zij zelf hun leefsituatie ervaren. De vragenlijst is in de zomer van 2019 door 97 kinderen ingevuld. Ruim de helft van…

lees meer

Statushouders via schakeltraject naar opleiding

Een Nederlands diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en geeft statushouders de beste kansen op passend werk. In de nieuwe Wet inburgering, die in 2021 zal ingaan, wordt een zogenaamde ‘onderwijsroute’ ingericht, die statushouders ondersteunt bij het zo snel mogelijk behalen van een Nederlands diploma. Onderdeel van deze onderwijs­route wordt een schakelvoorziening, waarin…

lees meer

Onderwijs voor vluchtelingkinderen in Nederland

Dit rapport beschrijft de pedagogische ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers kinderen in Nederland. Als gevolg van een plotselinge toename van het aantal nieuwkomers in de afgelopen vijf jaar, zijn er diverse extra uitdagingen voor het Nederlandse onderwijssysteem bijgekomen. Het rapport is binnen de Europese Educational Policy Network SIRIUS geschreven, de naam van het project…

lees meer

Beter beeld op taal

De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan. Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal kan de participatie belemmeren. Dat is een van de redenen waarom inburgeraars, zowel asielzoekers met een status als andere nieuwkomers, verplicht worden zich…

lees meer
  • 1
  • 2

Deel deze pagina