Kwaliteit

Wettelijk aantal lesuren

De leerling is meestal ingeschreven in het 1e leerjaar van het VMBO. Er geldt voor de opleidingen vmbo, havo en vwo sinds schooljaar 2015/2016 een urennorm voor de gehele opleiding, in plaats van een urennorm per leerjaar: • vmbo: 3700 uur
Iedere leerling moet een programma kunnen volgen dat ten minste aan de wettelijke urennormen voldoet, maar voor iedere leerling mag van die normen worden afgeweken, ook naar beneden. Leerlingen behoeven niet allemaal dezelfde onderwijstijd volgens hetzelfde lesrooster te krijgen. Maatwerk op het gebied voor onderwijstijd is voor elke leerling mogelijk en kan op schoolniveau geregeld worden, zonder dat daarvoor (inspectie-)ontheffing nodig is.
Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de VO-raad: maatwerk@vo-raad.nl of kijk op vo-raad.nl/maatwerk.
LOWAN adviseert wel om de verdeling van de lesuren afhankelijk te laten zijn van de leerlijn waarin de leerling is ingedeeld. Het 1e jaar/fase moet de focus op NT2 liggen, in de 2e fase zal naast NT2 ook geschakeld moeten worden naar het vervolgonderwijs.
icon-purple-news LOWAN website over leerlijnen

Invloed ISK-leerling op rendement

De leerling wordt ingeschreven in het 1e leerjaar van het VMBO en blijft daar gedurende zijn “ISK-traject” ingeschreven. Daardoor heeft hij in principe geen invloed op de Opbrengstenkaart.
Het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie bestaat uit vier indicatoren:
• Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po)
• Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
• Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
• Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers).
Bij de indicator Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid) wordt gekeken naar de leerlingen die van leerjaar 1 overgaan naar leerjaar 2 en naar leerlingen die overgaan van leerjaar 2 naar leerjaar 3. De inspectie zegt hierover dat nieuwkomers, geregistreerd in Bron, buiten beschouwing gelaten worden.
Echter er zijn ook leerlingen die drie jaar over de ISK doen en/of geen officiële nieuwkomer zijn volgens de bekostiging (Nederlandse nationaliteit). Als deze leerlingen nog een derde jaar in leerjaar 1 blijven zitten, hebben ze mogelijk toch een negatief effect op de resultaten. Te overwegen is om de ISK-leerling die een 3e jaar op de ISK verblijft in te schrijven in het 2e leerjaar van het VMBO.

Monitoren Schoolklimaat en veiligheid ISK-leerlingen

Kwaliteitscholen heeft vanaf 2013 regelmatig een onderzoek uitgezet onder haar leden wat specifiek de tevredenheid van ISK-leerlingen meet. Ook ISK-scholen zijn sinds dit jaar wettelijk verplicht Schoolklimaat & Veiligheid te monitoren. Kwaliteitscholen heeft in 2017 met aantal ISK’s een vragenlijst ontwikkeld, die door de Inspectie van Onderwijs is geaccrediteerd.
Scholen hebben de optie om naast de verplichte stellingen rond de drie clusters van Schoolklimaat & Veiligheid (Welbevinden, Ervaren Veiligheid en Aantasting Veiligheid) ook feedback te krijgen op de vier kwaliteitsgebieden Ondersteuning, Niveau, Motiverende rol docent en Betrokkenheid ouders.
Scholen die geen licentie hebben bij Kwaliteitscholen kunnen dit onderzoek ook afnemen. Kwaliteitscholen neemt de inrichting op zich, zet het onderzoek uit en de school krijgt een rapport, waarbij de resultaten worden vergeleken met de benchmark. Het rapport geeft inzicht in de stand van zaken, wat de plek van de school is ten opzichte van andere scholen. De prijs voor scholen die geen licentie hebben bedraagt € 724,- euro exclusief btw.
Als je belangstelling hebt, kun je contact opnemen met Kwaliteitscholen.
icon-purple-file Kwaliteitscholen- Monitoren Schoolklimaat en veiligheid (pdf)
icon-purple-file KwaliteitScholen-Verantwoording Tevredenheid Leerlingen ISK (pdf)
icon-purple-news Website Kwaliteitscholen

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.