Doorstroom vo

Initiatieven VO-raad

Met diverse activiteiten stimuleert de VO-raad een betere doorstroom van ISK naar regulier VO. ISK directies/coördinatoren worden nadrukkelijk hierbij betrokken om samen met hun collega’s uit het regulier VO maatwerk te kunnen bieden.
Hoe kan jouw school ervoor zorgen dat nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode optimaal instromen bij de reguliere VO-school en een diploma behalen dat past bij hun niveau? Hoe kun je maatwerk bieden, zodat hun kansen en talenten beter worden benut? De VO-raad heeft binnen haar programma Maatwerk enkele leernetwerken gefaciliteerd.
De VO-raad zou graag zien dat migrantenjongeren ondanks hun taalachterstand toch naar hogere niveaus doorstromen. Dat dit veel vergt van middelbare scholen en mbo’s, daar is de voorzitter Paul Rosenmöller zich van bewust. “Ik weet dat het ingewikkeld is; hoe organiseer, faciliteer en financier je dit? Maar we moeten ons hier hard voor maken. Anders gaat er straks een generatie verloren.”
Nieuws Lowan Website VO-raad Nieuwkomers

Brochure “Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen”
Veel scholen leveren een stevige bijdrage aan de onderwijsloopbaan en ontwikkeling van leerlingen die nieuw zijn in Nederland. Een belangrijke, maar ook complexe opdracht. De leerlingen waar het om gaat, hebben verschillende behoeftes aan ondersteuning. Daar komt bij dat het voor scholen niet altijd duidelijk is wat er wel en niet (wettelijk) mogelijk is als ze maatwerk willen bieden.
Deze brochure geeft een handvat aan scholen die zoeken naar onderwijs op maat voor leerlingen die na de ISK instromen in het voortgezet onderwijs. Inspiratie is te vinden in de voorbeelden van scholen die succes boekten met hun aanpak, maar ook een overzicht van de huidige wet- en regelgeving als het om maatwerk gaat.
Advies en vragen: mail de VO-raad.
rekentool Lowan Brochure VO-raad – Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen

NT2 handreiking voor docenten in het regulier VO

Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en begeleiden. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle docenten die lesgeven in het VO of MBO en is gratis te downloaden. Er zijn nu ook video’s beschikbaar.
Nieuws Lowan Website LOWAN over doorstroom en download handreiking

Schooltaalwoorden vmbo

De Basislijst Schooltaalwoorden vmbo is ontwikkeld door het ITTA en onlangs vernieuwd. De lijst bestaat uit 1600 woorden en geeft zicht op de woorden waar het om gaat in de vaklessen en aan welke woorden de docent dus aandacht moet besteden. Voor een succesvolle schoolloopbaan in het regulier onderwijs is het van belang om aan deze woorden al in de ISK aandacht te besteden. Van het regulier onderwijs wordt verwacht dat zij blijvend aandacht hiervoor hebben zodat leerlingen de woorden volledig gaan beheersen en kunnen gebruiken. Er zijn grote posters beschikbaar die je bij het ITTA kunt bestellen.
icon-purple-file Handleiding Basislijst schooltaalwoorden 2015 (pdf)
 Website LOWAN lesmaterialen

Wat kan beter in overgang naar VO

Nieuwkomers van 12 tot 18 jaar worden opgevangen in een Internationale Schakel Klas (ISK). Daar blijven ze twee jaar om Nederlands te leren en stromen vervolgens door naar regulier vervolgonderwijs. Helaas verloopt die overgang niet altijd soepel. Taalonderwijskundige Marijke Bakker, werkzaam bij de CED-Groep, begeleidt ISK- en VO-scholen bij die overgang. Wat kan volgens haar beter? Lees het artikel in LBRT, tijdschrift voor remedial teaching.
 Wat kan beter in overgang van ISK naar VO (pdf)

Doorstroom ISK – VO: inspirerende voorbeelden uit de praktijk

De ISK Walcheren heeft een brochure De overgang van ISK naar VO gemaakt. Wat kun je verwachten, wat moet je weten, wat kun je doen.
rekentool Lowan ISK Walcheren-Brochure overgang ISK naar VO (pdf)

De ISK Ithaka Utrecht heeft een convenant afgesloten met alle VO-scholen in de regio waarbij de ISK de school voor nieuwkomers is maar de leerlingen uitstromen naar alle VO-scholen in de regio. Deze scholen verplichten zich hiermee om deze leerlingen ook op te nemen. De gemeenten in de regio verplichten zich tot 1 ISK zodat de kwaliteit geborgd wordt.
rekentool Lowan ISK Utrecht convenant schoolbesturen VO en swv (pdf)
rekentool Lowan ISK Utrecht Convenant gemeentebesturen (pdf)

De ISK Saenredam College Zaandam heeft een contractnotitie gemaakt waarin beschreven staat wat de ISK doet en waar de vervolgschool in de regio zich aan committeert. Daarnaast worden ook op leerlingniveau contractafspraken gemaakt.
rekentool Lowan Contractnotitie doorstroom ISK Saenredam-VO Zaanstreek (pdf)

In juni 2009 deed de CED-Groep via LOWAN-VO een oproep aan de 60 ISK-scholen in Nederland om deel te nemen aan een onderzoek, gericht op de doorstroming van ISK naar VO. Doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen hoe de doorstroom van leerlingen van ISK naar het reguliere voortgezet onderwijs op de diverse ISK’s vormgegeven wordt, welke problemen hierin naar voren kwamen, maar ook welke successen er zijn.
Het resultaat van dit onderzoek is gebundeld in een verslag met inspirerende voorbeelden en praktische handreikingen vanuit de praktijk.
icon-purple-file CED-groep Doorstroomonderzoek ISK-VO (pdf)

De publicatie  Meneer, ik wil ook in die klas!, waaraan de Taalwerkplaats van het Esdalcollege uit Emmen heeft meegewerkt, beschrijft ervaringen van scholen bij het opzetten van taalprofileringstrajecten. Dit is een nieuwe vorm van taalschakeltrajecten, waarbij ondersteuning op het gebied van taal deel uitmaakt van het reguliere curriculum. De informatie biedt voorbeelden en handvatten voor besturen, managers en docenten op scholen die iets vergelijkbaars willen doen.
icon-purple-file Publicatie Taalprofielklassen (pdf)

Arrangementencommissie Passend Onderwijs

Een Somalisch meisje in de ISK Deventer blijkt veel zwakker te zijn dan ze gewend zijn in de analfabeten groep. Ze zijn hier wel gewend aan langzame leerlingen, maar zij is toch veel zwakker dan de leerlingen die ze meestal in de klas hebben. De ISK heeft de casus voorgelegd aan de arrangementencommissie Passend Onderwijs in hun regio en zo is het traject gaan lopen.
icon-purple-file ISK Deventer en ervaring Passend Onderwijs (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.