Doorstroom mbo

pijl

In gesprek over doorstroom van ISK naar MBO

Een betere samenwerking tussen ISK’s en MBO instellingen is cruciaal om de talenten van nieuwkomers maximaal te ontplooien. Na de ISK periode is de leerling nog niet klaar met Nederlands leren, integendeel dan begint pas de reis in het regulier onderwijs. Een ISK-leerling die doorstroomt naar het MBO, dat gaat in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Er zijn hobbels als het gaat om “taalachterstand”, exameneisen Nederlands in het MBO en het ontbreken van extra bekostiging en faciliteiten.
Deze handreiking maakt duidelijk wat beide sectoren te doen staat om succesvolle doorstroom te bevorderen. Een pittige, maar zeker doenlijke opdracht!
Samen met de MBO raad, de VO-Raad en het ministerie van OCW, blijven we ons inspannen hiervoor, zeker ook op landelijk (beleids-)niveau.
Regionale en landelijke uitwisseling van expertise, ervaringen en good practice zijn nodig.
Houd de agenda en LOWANieuws in de gaten! Nieuwe ontwikkelingen worden gedurende het hele jaar geplaatst op de website van LOWAN. Wij nodigen iedereen uit om goede voorbeelden aan te leveren!
icon-purple-file Handreiking LOWAN In gesprek over doorstroom MBO (pdf)
icon-purple-file Artikel LES 2017 Doorstroom ISK-MBO (pdf)

Creëer samenwerking (ISK-MBO) in de voorbereiding op doorstroom 
In de 2e fase van de ISK komt het uitstroomprofiel van de leerling in beeld en bereidt hij zich voor op instroom in de vervolgopleiding.
Voorbeelden van gezamenlijke invulling van LOB, afstemming leerinhoud, vaklessen, studievaardigheden, NT2 expertise.
 ISK Piter Jelles en MBO Friese Poort samenwerking ISK-MBO Entree (pdf)
Meer goede voorbeelden, zeker ook gericht op MBO niveau 2-4 zijn zeer welkom!

Organiseer een warme overdracht 
De leerling wordt tijdens een warme overdracht ‘letterlijk’ overdragen aan het MBO. Doel is om met zoveel mogelijke concrete informatie over de ISK-periode te laten zien wat de leerling kan. De voortgang in de taalontwikkeling speelt in deze overdracht een belangrijke rol. Ze zijn immers nog kort in Nederland, zitten midden in hun taalleerproces en hebben relatief nog weinig ervaring hebben met het Nederlandse onderwijs, de cultuur en de samenleving. Door inzet van een warme overdracht en een doorstroomprotocol kunnen leerlingen doorstromen naar een niveau dat recht doet aan hun kwaliteiten. Maak van tevoren afspraken over tijdpad, instroomeisen, toelatingsonderzoek MBO, monitoring.
Maak bijvoorbeeld gebruik van het doorstroomdossier, staatsexamen NT2, portfolio, maatjesprojecten.
icon-purple-file Samenwerking ISK Leiden en ID college Doorstroom vanuit de ISK-Hoe wij dit samen regelen (pdf)
 School 23 Summa College Eindhoven ISK-toelating MBO (pdf)
icon-purple-file LES 193 De waarde van Staatsexamen NT2 voor het MBO (pdf)

Ontwikkel een contextrijke (taal-)leeromgeving in het MBO
De NT2-studenten zitten nog volop in het proces van tweedetaalverwerving. Ze hebben meer tijd, aandacht, en oefening nodig voor het uitbreiden van hun woordenschat, om goed en snel te leren lezen, het leren en automatiseren van grammatica en het beheersen van de uitspraak.
Van belang is dat de MBO-instelling een visie ontwikkelt op de wijze waarop zij NT2-studenten extra ondersteuning en begeleiding biedt bij de verdere ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid. Dat geldt voor de lessen Nederlands, bij de vaklessen in de beroepsopleiding én op de stage. Deel deze visie met alle opleidingen binnen de school.
 Handreiking examinering Nederlands
 Nieuwkomers beoordelen en examineren in het mbo (pdf)

LOBgids ISK-MBO, welke opleiding kies je

Dit LOB-lesmateriaal is voor ISK-leerlingen tijdens hun schakelfase naar het mbo. Het is bedoeld om in een ISK-schoolomgeving, begeleid door een docent/mentor/decaan/loopbaanadviseur ermee te werken.
Hoe kies je een opleiding die bij je past? Alles wat je moet weten over het mbo. Welke Entree-niveau 2-3-4 opleidingen heb je?
Met verhalen en filmpjes van ISK-leerlingen, mbo-informatie, stages en werk.
Tips over handige websites, studiekeuze, ouderbetrokkenheid, open dagen, proefstuderen en meelopen op mbo, kans op werk, aanmelden en intake op het mbo. Bij deze gids is een lespakket gemaakt alsmede een bijbehorende docentenhandleiding.
 Lesmateriaal online beschikbaar

NT2 handreiking voor docenten in het regulier MBO

Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel vakken eigen maken. Elke docent kan de leerling ondersteunen en begeleiden. Deze handreiking kan bijdragen aan de nodige expertise en is bedoeld voor alle docenten die lesgeven in het VO of MBO en is gratis te downloaden. er zijn nu ook video’s beschikbaar.
Nieuws Lowan Website LOWAN over doorstroom

Bijeenkomsten MBO Raad, VO-Raad en LOWAN

Op 25 november 2016 en 10 november 2017 organiseerden de MBO Raad, VO-Raad en LOWAN bijeenkomsten voor de ISK’s en MBO’s om gezamenlijk afspraken te maken over een betere doorstroom van ISK-leerlingen. Met aandacht voor een doorgaande taalleerlijn, Good practises en mogelijke voorbeelden van samenwerking.
 Website LOWAN verslag bijeenkomst 25-11-2016 
 ITTA vluchteling op mbo (pdf)
 Alfa College Groningen Entree NT2 (pdf)
icon-purple-file Verslag bijeenkomst 10-11-2017 Doorstroom ISK-MBO (pdf)
icon-purple-file Presentaties Bijeenkomst Doorstroom ISK- MBO 10 november 2017 (pdf)

OCW geeft aandacht aan overgang naar MBO

In juni 2017 geven OCW-vo en mbo gezamenlijk aan hoe belangrijk het is om de overgang van nieuwkomers van VO naar MBO te verbeteren. Met vragen en antwoorden proberen zij meer handvat te bieden aan de vaak moeilijk lopende doorstroom.
icon-purple-file Brief OCW overgang nieuwkomers van VO naar MBO (pdf)
icon-purple-file Vragen en antwoorden van OCW-mbo (pdf)

Handreiking examinering anderstaligen in het MBO

Met het oog op het vaststellen van het niveau Nederlands bij anderstaligen die geen Nederlands vo-diploma hebben, is in juni 2016 een handreiking verschenen. Deze handreiking kan worden gebruikt door mbo-instellingen bij de inrichting van de instellingsexamens voor het generieke examenonderdeel Nederlandse taal.
Nieuws Lowan Website College voor Toetsen en Examens
rekentool Lowan Handreiking anderstaligen examineren in het mbo-cvte juni 2016 (pdf)
rekentool Lowan Doorstroomprofielen anderstaligen in het mbo (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.