OCW/DUO

Regelgeving extra bekostiging nieuwkomers

Met ingang van 2017 (en verlengd voor 2019) is er een nieuwe bekostiging voor alle nieuwkomers in het VO die <2 jaar in Nederland zijn. Deze regeling is door OCW gemaakt om beter aan te sluiten bij de wisselende aantal nieuwkomers op de scholen. De leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden:

  • Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.
  • Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
  • Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs.

Bekostiging nieuwkomers categorie 1 en 2 kalenderjaar 2019

• Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en na 1 oktober 2017 in Nederland zijn aangekomen, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling. Op aanvraag ontvangt de school middels vier peildata voor deze nieuwkomers € 2834,77 per kwartaal per nieuwkomer. Dit worden categorie 1 nieuwkomers genoemd.
• Voor nieuwkomers die voor 1 oktober 2017 al in Nederland waren (en dus op de reguliere 1-oktobertelling 2018 één tot twee jaar in Nederland zijn), ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal tot het moment dat de leerling 2 jaar in NL is (dit is een kwart van de aanvullende bekostiging) die op aanvraag toegekend zal worden. Dit worden categorie 2 nieuwkomers genoemd.

Aanvraag op peildata (niet meer separaat)

Met ingang van de peildatum 1 april 2019 is de bekostiging van nieuwkomers volledig gebaseerd op de gegevens uit BRON, waarmee de bekostiging ambtshalve kan worden vastgesteld en niet meer separaat hoeft te worden aangevraagd. Zorg er dus voor dat de leerling-gegevens uiterlijk op de 15e van de maand volgend op de peildatum op orde zijn en up to date.
De peildata zijn: 1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober.
Op de peildata spreken we niet van d1 en d2 maar alleen van categorie 1 en 2.
Voor 2019:
categorie 1: na 1-10-2017 in NL gekomen
categorie 2: voor 1-10-2017 in NL en op peildatum korter dan 2 jaar in NL.
Voor 2020:
categorie 1: na 1-10-2018 in NL gekomen
categorie 2: voor 1-10-2018 in NL en op peildatum korter dan 2 jaar in NL.
icon-purple-news Website DUO aanvraag VO-bekostiging nieuwkomers
icon-purple-file Wijziging regeling aanvraag extra bekostiging nieuwkomers VO op peildata (pdf)
icon-purple-file Wijziging regeling nieuwkomers 2020-Staatscourant 28-11-2019 (pdf)

Aandacht voor teldatum en peildata vanaf 1 april 2019

Scholen met nieuwkomersleerlingen hoeven vanaf 1 april 2019 zelf geen aanvraag meer in te dienen voor aanvullende bekostiging voor deze leerlingen. Sinds deze datum wordt de nieuwkomersbekostiging automatisch verwerkt, en wordt er gewerkt met de datum verblijfstitel in Nederland uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze automatisering en de hantering van de datum verblijfstitel zorgen voor verschillende problemen. LOWAN en de VO-raad hebben meermaals bij OCW aangedrongen op duidelijkheid en pleiten voor een goede oplossing voor alle scholen die problemen ervaren.

LOWAN-vo heeft er kritiek op dat de spelregels tussentijds gewijzigd zijn. Extra aandacht voor de volgende punten kunnen voor iedere school van belang zijn:
– Aankomstdatum Nederland: 1e datum verblijfstitel (aanvraag verblijf in NL) wordt nu vaak gebruikt, check of dit ook zo was op  teldatum 1 oktober 2018 bij betreffende leerling, anders kan er een verschil ontstaan tussen geen reguliere bekostiging kalenderjaar 2019 en nu toch categorie 2 bekostiging (kan de school meer dan 5000 euro kosten);
– Eerste datum verblijfstitel kan, in het geval van gezinshereniging, in het buitenland zijn. Check wanneer de leerling daadwerkelijk in Nederland is gekomen en pas de aankomstdatum NL zo nodig aan (dit is ook toegestaan, zie toelichting bij regeling wijziging);
– Zijn alle leerlingen die niet in BRP (voorheen GBA) ingeschreven zijn wel meegenomen door DUO in extra bekostiging?;
– Check of jullie administratiepakket alle leerlingen meegenomen heeft t.b.v. de teldatum en de peildatum.
– Het bevoegd gezag kan en mag de aankomstdatum NL aanpassen. Echter houd er rekening mee dat dit ook de accountantscontrole gaat passeren t.z.t.

Melden signalen

Via LOWAN en de VO-raad ontving het ministerie veel signalen van scholen over problemen die zich voordoen naar aanleiding van de wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo per 1 april 2019. Deze signalen zijn zeer divers van aard. Het ministerie zet zich in om zo snel mogelijk een compleet beeld van de problematiek te krijgen om vervolgstappen te kunnen nemen.
Het ministerie van OCW verzoekt scholen om eventuele problemen rond de nieuwkomersbekostiging te melden bij het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) van DUO:
Mail Lowan ico@duo.nl
Telefoonnummer Lowan 070-757 5122

Eenmalige bijdrage nieuwe ISK

Scholen die niet eerder met het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers te maken hebben gehad, kunnen op aanvraag eenmalig een voorbereidingsbekostiging ontvangen, met een minimum van 10 leerlingen (€ 16.000,- per school).

Vragen en informatie
Heb je vragen over deze nieuwe bekostiging, neem dan contact op met ICO van DUO, 079 323 24 44, per 1 juli 070-7575122.
Kom je er met hen niet uit, mail dan naar OCW asielonderwijs@minocw.nl.
Nieuws Lowan Wet Regeling bekostiging nieuwkomers
icon-purple-file Wijziging regeling nieuwkomers 2018 (pdf)
icon-purple-file Staatscourant wijziging 2019 artikel V (pdf)
icon-purple-file Wijziging regeling nieuwkomers 2020-Staatscourant 28-11-2019 (pdf)
icon-purple-file OCW bekostiging van het onderwijs aan nieuwkomers in 2017 (pdf)
icon-purple-file OCW Informatiedocument onderwijs asielzoekerskinderen (pdf)

 Samenwerking en uitbesteding naar VO-MBO-VAVO

Vanaf 1 januari 2016 zijn er meer mogelijkheden om uit te besteden naar een andere VO-school of MBO-instelling. Dat verruimt de mogelijkheden van samenwerking, ook delen van het ISK-traject kunnen op een andere school plaatsvinden (schakel, betere doorstroom). Over de financiering van deze trajecten maken beide instellingen onderling afspraken. De verantwoordelijkheid blijft liggen bij het VO-schoolbestuur. Op het betreffende tabblad is meer informatie te vinden.
Nieuws Lowan Website LOWAN over samenwerking ISK-VO/VAVO/MBO

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.