Toetsing

Van intake, instroom tot door- en uitstroom vormt toetsing een belangrijk instrument in de loopbaan van de ISK-leerling. De NT2 toetsing vormt de hoofdmoot binnen de ISK.
Karen Heij, voormalig directeur Bureau ICE, schreef een tweetal artikelen over NT2 niveau-aanduidingen en het aanpakken van taalachterstand.
icon-purple-file LES, een poging tot ordening van NT2 niveau-aanduidingen (pdf)
icon-purple-file Profiel, taalvaardigheid van leerlingen met o.a. set ijkpunten (pdf)

Referentieniveaus taal

Het Raamwerk NT2 is gebaseerd op het ERK (Europees Referentiekader ) en speciaal voor NT2-leerders ontwikkeld. Het is de nationale standaard om niveaustappen te beschrijven bij het leren van een tweede taal. Daarbij worden zes niveaus onderscheiden, te weten: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Ook binnen de Moderne Vreemde Talen (Engels, Frans en Duits) wordt gewerkt met en getoetst aan de hand van deze taalniveaus.
De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. Er zijn vier fundamentele niveaus en vier streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S) voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Het gaat om toetsing van leerlingen die in Nederland zijn opgegroeid.
Het traject op de ISK (en de ontwikkelde leerlijnen) gaat uit van toetsing ERK, in de loop van het regulier onderwijs vindt de doorschakeling naar de referentieniveaus plaats. Zo krijgt de NT2 leerder de tijd om de taal te leren en te werken naar de examinering Nederlands.
icon-purple-file Toetsing op ERK of Meijerink (pdf)
Nieuws Lowan Website LOWAN doorstroom en handreiking NT2

Extra tijd voor leerlingen korter dan 6 jaar onderwijs in NL

Nieuwkomers die ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland hebben gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, mogen voor het centraal examen gebruikmaken
van:
• verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten;
• een verklarend woordenboek der Nederlandse taal en het woordenboek van de moedertaal naar het Nederlands, bij het vak Nederlandse taal (en literatuur) en enig ander vak waarbij de Nederlandse taal van betekenis is.
(Bron: Eindexamenbesluit VO-artikel 55)
Voor overige toetsen mogen scholen dit zelf bepalen.
Onderwijs op een basisschool in Nederland wordt ook meegerekend. Een schooljaar start op 1 augustus. Bijvoorbeeld:
1) Leerling heeft eerste schooldag in Nederland op 01-10-2014 → recht extra tijd van 01-08-2014 tot 01-08-2020.
2) Leerling heeft eerste schooldag in Nederland op 01-06-2014 → recht extra tijd van 01-08-2013 tot 01-08-2019.
Het Etty Hillesumlyceum in Deventer heeft voorbeelden beschikbaar gesteld van leerlingpasjes, een brief voor collega’s en een brief voor ouders/verzorgers die als basis hebben gediend voor de voorbeelden in onderstaand word-document.
icon-purple-file Voorbeelden pasje en brieven extra tijd leerlingen (word)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.