main-logo
Home

Categorie item: Nieuwkomersonderwijs

Nieuwkomers in het PO en VO, doelgroepenonderzoek

De groep nieuwkomersleerlingen in Nederland is heterogeen van samenstelling. Alhoewel er verschillende nieuwkomersvoorzieningen zijn, starten veel nieuwkomers op een reguliere school. Op een reguliere school is veel behoefte aan expertise waarbij meer samenwerking en kennisdeling met nieuwkomersvoorzieningen bevorderlijk zouden zijn.

lees meer

Monitor: leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang

Ondanks een aantal verbeteringen die de afgelopen jaren door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn doorgevoerd, zijn er signalen dat kinderen zich niet veilig voelen in de Nederlandse asielopvang. Ze ervaren constante stress en hebben geen toegankelijk vertrouwenspersoon waar zij terecht kunnen met hun zorgen. Ook het steeds onverwachts verhuizen naar een andere…

lees meer

Vast zomerprogramma voor AZC-kinderen

Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de mogelijkheden voor het opzetten van een zomerprogramma voor azc-kinderen onderzocht. Dit kwalitatieve onderzoek bestond uit verschillende stappen. Nadat een deskresearch/literatuurstudie een eerste inzicht gaf in het thema, zijn interviews gehouden met stakeholders voor het brede perspectief op de specifieke behoefte…

lees meer

Wat werkt in schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?

Deze gids formuleert vier onderzoeks geïnformeerde aanbevelingen voor effectief schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige nieuwkomers. Elke aanbeveling legt in heldere richtlijnen uit hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk. Verder voorziet de gids ook concrete werkvormen en lesideeën voor in de klas en kaders met achtergrondinformatie voor wie meer over een…

lees meer

Leren van de blik van ouders en professionals

De onderzoekers hebben ouders in Rotterdam, Schiedam en Hoorn geïnterviewd. Het onderzoek is leuk en toegankelijk om te lezen. Voor mensen die veel met Bulgaarse en Poolse kinderen en ouders werken, staan er veel herkenbare situaties in. Ouders beschrijven hoe ze een school vonden voor hun kind, en wat ze van die school vinden.…

lees meer

Ruimte voor nieuwe talenten

Op dit moment blijft onderwijs aan nieuwkomers nog vaak beperkt tot één of twee jaar opvang in een taalklas, daarna moet een kind met de stroom mee. Wetenschap én praktijk plaatsen vraagtekens bij deze abrupte overgang en bij het nut van een eenzijdige focus op correct taalgebruik. Een meerjarenplan voor iedere leerling, mét aandacht…

lees meer

De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 1 + 2, 2014/2015

De inspectie geeft aan wat de kwaliteit was op nieuwkomersscholen in 2014 en 2015.Dit rapport geeft inzicht in de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers op type 1- en type 2-voorzieningen. Onder type 1-voorzieningen verstaan we de azc-scholen die verbonden zijn aan asielzoekerscentra of (nood)opvanglocaties. Onder type 2-voorzieningen vallen de grotere, relatief zelfstandige nieuwkomersvoorzieningen…

lees meer

Schoolloopbanen nieuwkomers

Het rapport is een verslag van een onderzoek naar de kwaliteit van de doorgaande leerlijn in het onderwijs aan nieuwkomers. Het doel van dit verkennend en kwalitatief onderzoek is om uitgaande van de huidige situatie en de wenselijke situatie een advies te geven over hoe scholen de kwaliteit van de doorgaande lijn in het onderwijs…

lees meer

Streefdoelen nieuwkomersonderwijs

Ten behoeve van een thema-onderzoek in de Managementafspraak 2016 van de Inspectie van het Onderwijs, heeft de expertisegroep ‘Nieuwkomers’ een verkennend onderzoek opgezet waarin beoogd werd inzicht te verkrijgen in streefdoelen op taalgebied specifiek gericht op eerstejaars nieuwkomers van het primair onderwijs. Het onderzoek had als doel de inspecteurs van nieuwkomersvoorzieningen informatie te verschaffen…

lees meer

Vluchtelingen en onderwijs

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/Verhuizen-zonder-afscheid-1.pdfIn de afgelopen jaren kwamen er door oorlogsgeweld meer vluchtelingen naar Nederland dan voorheen. Hun perspectieven op betaald werk en volwaardige participatie in de samenleving zijn slecht. In dit advies buigt de Onderwijsraad zich over de vraag: hoe kan het onderwijs vluchtelingen beter op weg helpen? Hij richt zich daarbij op kinderen en volwassenen…

lees meer

Deel deze pagina