main-logo
Nieuws
Inburgering

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Wijzigingen Inburgering Wi2021 en Wi2013

De wijzigingen die onder andere voor de ISK’s VO en Entree van belang zijn betreffen:
1. ontheffing inburgeringsplicht voor jongeren onder de Wi2013;
2. vrijstelling vmbo basis en kader onder de Wi2021
3. een nieuwe verlengingsgrond onder de Wi2021 voor schoolgaande jongeren in een niet vrijstellende opleiding.
Wijzigingen wet- en regelgeving inburgering 1 januari 2023

Ontheffing inburgeringsplicht Wi 2013
Deze regeling vormt onderdeel van een aantal andere wijzigingen in het overgangsrecht van de wet -en regelgeving van de Wet inburgering 2013 (Wi 2013). Deze wet-en regelgeving is immers per 1 januari 2022 ingetrokken maar blijft nog wel gelden voor iedereen die inburgeringsplichtig is onder de Wi2013. Om deze wijzigingen mogelijk te maken is aanpassing van het overgangsrecht van de Wet inburgering 2021 nodig. Hier wordt een ontheffingsregeling voor jongeren beschreven die in werking treedt op 1 januari 2023.
Tot aan die datum kunnen jonge inburgeringsplichtigen onder de Wi2013 in ieder geval een verzoek tot ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen op grond van de speciale bevoegdheid van de minister van SZW indienen wanneer ze minimaal 600 uur aan een van de in de regeling genoemde opleidingen hebben gevolgd en minimaal vier keer de niet behaalde examenonderdelen hebben afgelegd. De verzoeken kunnen worden ingediend bij dit mailadres: postbusinburgeringbeschikkingen@minszw.nl.

Vrijstelling vmbo basis en kader
De opleidingen vmbo basis en kader worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 weer vrijstellend. De opleidingen vmbo basis en kader waren onder de 2013 overigens ook al vrijstellend.
Hiermee worden alle vmbo opleidingen (tijdelijk) vrijstellend van de inburgeringsplicht, dus ook vmbo basis en kader. De ISK-leerlingen zijn doorgaans op een vmbo-opleiding ingeschreven.

Nieuwe verlengingsgrond
Daarnaast is er een nieuwe verlengingsgrond gecreëerd waarmee jongeren die tijdens het opleggen van de inburgeringsplicht een niet vrijstellende opleiding volgen, de mogelijkheid krijgen om de opleiding af te ronden of te combineren met het inburgeringstraject zonder dat zij direct in de knel komen met de inburgeringstermijn van drie jaar. Een aanvraag voor verlenging kan pas 2,5 jaar na start van de inburgeringstermijn worden ingediend, maar in de uitvoeringspraktijk kunnen gemeenten, DUO en onderwijsinstellingen alvast rekening houden met deze extra verlengingsgrond en, waar nodig, dit in de systemen implementeren en er in de tussentijd al naar handelen.

Toelichting SZW

Op uitnodiging van de VO-raad en LOWAN heeft het Ministerie van SZW de wet en de wijzigingen toegelicht tijdens een webinar op 21-6-2022.
Presentatie SZW

Nieuwe handreiking schoolgaande jongeren en inburgering

Inmiddels is de nieuwe versie van de handreiking over schoolgaande jongeren en inburgering gereed die hopelijk handvatten biedt. Er zijn veel Q&A opgenomen!

Handreiking en Q&A schoolgaande jongeren


Zijn alle problemen opgelost?

Nee, de doorstroom via/naar MBO Entree is nog steeds een probleem.
ISK-leerlingen gaan vaak via MBO Entree om door te kunnen stromen naar MBO 2-4. Wellicht kan dit veranderen als een andere regeling, NT2 examinering i.p.v. Nederlands bij deze MBO-niveaus, van kracht wordt. Daar loopt op dit moment een internetconsultatie over, LOWAN hoopt dat deze regeling snel van kracht wordt.
LOWAN vindt het belangrijk dat jongeren in een schoolloopbaan kunnen blijven. Hopelijk staan gemeenten dit toe (dit is wel advies van OCW en SZW naar hen). LOWAN, MBO Raad en VO-raad zullen hierover communiceren naar gemeenten en scholen.

Schoolloopbaan in gevaar

Nieuwe wet Inburgering gevolgen voor ISK

Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 (WI 2021) in werking.  Wanneer iemand inburgeringsplichtig wordt, ontvangt diegene een brief van DUO. Voor schoolgaande jongeren is dat in de meeste gevallen het moment waarop de jongere 18 jaar oud wordt én op dat moment geen (tijdelijk) vrijstellende opleiding volgt.

De inschrijving op de ISK bepaalt of de ISK als tijdelijk vrijstellende opleiding wordt beschouwd. Het afmaken van het ISK-traject kan dan gevolgen hebben voor de inburgeringstermijn alsmede financiële consequenties.

Overzicht van alle elementcodes met wel/niet vrijstelling inburgering

 

Inschrijving op de ISK

Per 1 januari 2022 verandert er iets voor ISK leerlingen aan de hand van de elementcodes waar zij op ingeschreven staan. Op dit moment (tot en met 31 december 2021) worden alle ISK leerlingen die op een van de vmbo elementcodes staan ingeschreven, tijdelijk vrijgesteld van de inburgeringsplicht.
Voor iedereen die na 1-1-2022 18 jaar wordt en inburgeringsplichtig valt onder de nieuwe Wet Inburgering. Staat de leerling dan ingeschreven op een elementcode bb of kb, dan wordt hij inburgeringsplichtig.

Lees de brief van SZW, OCW en DUO met meer informatie hierover.
Heb je vragen hierover: Mail SZW, vermeld ISK in onderwerpsregel.

Brief over inburgering Website DUO

Inburgeringsplicht

Elke jongere die inburgeringsplichtig wordt, krijgt bij de gemeente een brede intake die leidt tot een persoonlijk inburgeringsplan (PiP). In de PiP legt de gemeente de beoogde inburgeringsroute vast. In principe kan er gekozen worden tussen de B1-route, de Z-route en de Onderwijsroute. De gemeente kijkt hierbij vanuit het belang van de jongere.
Welke inburgeringsroute het meest passend is, stelt de gemeente vast. Dit is mede afhankelijk van het inburgeringsaanbod dat de gemeente heeft ingekocht, de leerbaarheid van de jongere en, waar relevant, in welke fase van de opleiding de jongere is.
Jongeren waarvan wordt verwacht dat zij noch taalniveau B1, noch taalniveau A2 kunnen halen, worden geplaatst in een Z-route.
Let op!
Jongeren die in een vrijstellende ISK-opleiding, vo, mbo of ho opleiding zitten, worden niet opgeroepen door de gemeente.

SZW Basisinformatie over inburgering Website Divosa over inburgering

Schoolloopbaan ISK-leerling in gevaar

LOWAN vindt dat de schoolloopbaan van de leerling centraal moet staan. Ontwikkeling en onderwijs biedt perspectief op meedoen in de Nederlandse samenleving. Iedereen heeft recht op onderwijs om het maximale uit zichzelf te kunnen halen en we vinden de kansenongelijkheid die nu voor deze leerlingen kan ontstaan zeer zorgwekkend.

Intensief overleg de laatste maanden heeft helaas niet kunnen leiden tot vrijstelling van alle ISK-leerlingen, ongeacht de code waarop ze ingeschreven staan.
ISK: Indien een leerling in de Z-route zou passen, overweeg dan of het beter voor de leerling is om die route in te gaan en niet langer op de ISK te blijven.

Wat kun je nu doen?
Lees de brief van SZW-OCW-DUO!

 • Door het wijzigen van een elementcode (van kb/bb naar vmbo breed bijvoorbeeld) kun je voorkomen dat een inburgeringsplichtige als hij 18 jaar wordt misschien moet stoppen met school of dat zijn inburgeringstermijn al gaat lopen. Het is aan de individuele school om hier besluiten over te nemen.
 • Gemeenten worden opgeroepen om leerlingen zoveel mogelijk een opleiding af te laten maken en niet onmiddellijk te stoppen met school. Ga in gesprek met de gemeente om het best mogelijke traject te bespreken, maar laat de verantwoordelijkheid bij de gemeente liggen. Als docent/school kun je vaak niet alle consequenties overzien, zeker op financieel gebied.
 • SZW zal voorstellen om de termijn dat een leerling op een niet-vrijstellende opleiding zit (ISK in aantal gevallen dus, maar ook Entree) als reden mee te laten tellen waarom een inburgeringstermijn van 3 jaar verlengd kan worden. Hiermee kun je wellicht toch de normale route ISK-Entree-MBO2 of hoger blijven volgen. De ISK kan zoals we weten niet 10 jaar onderwijs vervangen, er is in het regulier onderwijs nog veel ondersteuning nodig, vaak ook met behulp van doorstroom via lagere niveaus dan eigenlijk het leerpotentieel van de leerling is. Een diploma van MBO2 of hoger leidt tot definitieve vrijstelling van de Inburgering.
  Kamerbrief over uitvoering inburgering-pag.6
 • Het overleg tussen LOWAN-OCW-SZW-VO-raad en MBO raad wordt vervolgd en we houden jullie op de hoogte van ontwikkelingen.

SZW heeft de ‘handreiking schoolgaande jongeren inburgering‘ gemaakt voor onderwijsinstellingen en gemeenten. Daarin zijn aparte hoofdstukken opgenomen over bijvoorbeeld ISK-leerlingen, Entree en Praktijkonderwijs.

Handreiking voor gemeenten en onderwijsinstellingen

Veel gestelde vragen

 • Wanneer wordt een jongere inburgeringsplichtig?

  Sommige jongeren worden op hun 18e verjaardag inburgeringsplichtig. Dit kan het geval zijn als de jongere:
  • uit een land buiten de EU komt en een verblijfsstatus heeft

  en
  • korter dan 8 jaar onderwijs in Nederland gevolgd heeft
  • (nog) geen vmbo-gl/tl diploma of hoger heeft
  • ISK volgt met elementcode bb/kb, Praktijkschool of Entree
  • niet op een school zit

 • Onder welke inburgeringswet vallen de jongeren die nu in de ISK, praktijkschool of Entree zitten?

  Het moment waarop de inburgeringsplicht start, bepaalt onder welke wet iemand valt. Jongeren die in Nederland zijn en voor 01-01-2022 18 jaar worden vallen onder de oude wet. Jongeren die na dat moment 18 worden, vallen onder de nieuwe wet.
  Het moment van 18 jaar worden is dus bepalend.

 • Hoe weet een school of een jongere inburgeringsplichtig wordt?

  Jongeren zelf krijgen een brief van DUO. Ook de gemeenten worden door DUO geïnformeerd over de start van de inburgeringsplicht. Scholen krijgen deze informatie niet.

 • Hoe zit het als een jongere van wie de inburgeringsplicht is gestart, doorstroomt vanuit ISK of Entree naar een opleiding die wel tijdelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht geeft?

  In tegenstelling tot de situatie onder de oude wet (WI2013), kan onder de nieuwe wet (WI2021) de inburgeringsplicht tussentijds worden opgeschort. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een jongere vanuit een Entree-opleiding doorstroomt naar mbo-2. Zodra de jongere wordt ingeschreven op mbo-2, stopt de inburgeringsplicht tijdelijk. Stopt de jongere met de vrijstellende opleiding, dan wordt hij weer inburgeringsplichtig. Haalt de jongere het diploma dan is hij ingeburgerd.

 • Heeft het wijzigen van een elementcode geen effect op rendement school?

  Als je kiest voor een VMBO brede code voorbereidend leerjaar zoals bijvoorbeeld 0023 en 0024 heeft dat geen effect op rendement en zijn er ook geen andere negatieve effecten.

 • Moet een statushouder altijd een inburgeringstraject volgen?

  Nee, niet alle statushouders hoeven in te burgeren via een inburgeringstraject en door inburgeringsexamens te doen. Het halen van een Nederlands diploma kan ook leiden tot inburgering. Het gaat dan om diploma’s bij de opleidingen waar de diplomaeis ligt op het taalniveau B1/2F of hoger. Het gaat om de volgende diploma’s:
  • vmbo gl, tl, havo of vwo
  • mbo-2, 3 of 4
  • hbo
  • wo
  In entree-onderwijs wordt wel toegewerkt naar 2F, maar dit is geen diploma-eis. Daarom leidt een entreediploma niet tot inburgering.

 • Hoe zit het met tijdelijk uitstel van de inburgeringsplicht?

  Een deel van de jongeren krijgt automatisch uitstel: (tijdelijke) vrijstelling) van de inburgeringsplicht. Dat gebeurt als de jongere in een opleiding zit die na diplomering leidt tot inburgering. Dit zijn de volgende opleidingen:
  • vmbo gl, tl, havo of vwo
  • mbo-2, 3 of 4
  • hbo
  • wo
  Let op! Uitstel van de inburgeringsplicht geldt ook voor jongeren die in de ISK zitten en ingeschreven staan op een elementcode gekoppeld aan vmbo breed, vmbo gl, tl, havo of vwo. Een complete lijst van niet vrijstellende codes is te vinden in de brief van SZW, OCW en DUO.
  In principe krijgt een jongere die automatisch uitstel krijgt, geen brief over de start van de inburgeringsplicht.
  Roc’s en ISK’s geven aan dat er geen inhoudelijk relatie ligt tussen het niveau waarop het onderwijs wordt verzorgd en de elementcode waarop de jongeren ingeschreven staan. Er kan dus willekeur ontstaan tussen jongeren die wel of geen uitstel van de inburgeringplicht krijgen.

 • Hoe weet een gemeente of een jongere op school zit?

  Jongeren die in een vrijstellende opleiding zitten, worden niet inburgeringsplichtig. De gemeenten worden dus niet over deze jongeren geïnformeerd . Jongeren die in een opleiding zitten die niet vrijstelt, worden uitgenodigd door de gemeente voor een brede intake. Of zij een opleiding blijven volgen moet tijdens de brede intake duidelijk worden.
  Oproep SZW aan gemeenten om leerlingen niet acuut met school te laten stoppen maar een opleiding af te laten maken.

Deel deze pagina