main-logo
Nieuws
Onderzoek ISK en Zorg

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

De organisatie van nabijheid-ISK en Zorg, uitkomsten onafhankelijk onderzoek

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ‘ISK en zorg’. Het onderzoek bestond uit interviews met ruim 50 medewerkers en leerlingen van ISK’s en uit een enquête die door 69 ISK’s werd ingevuld. Dit verkennende onderzoek laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben.

Randvoorwaarden, vereisten en knelpunten

Een betrokken directie en team zijn een eerste vereiste. Nabijheid ontstaat ook wanneer de intake van leerlingen goed wordt georganiseerd en er adequaat wordt gereageerd wanneer leerlingen verzuimen of voortijdig dreigen uit te vallen. Om passende zorg te kunnen bieden is het verder belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorg, o.a. door deskundigheidsbevordering en door voldoende uren vrij te maken voor interne zorgfuncties.
De beschikbaarheid van externe partners komt naar voren als een randvoorwaarde voor goede zorg en tevens als een knelpunt. Over de schoolartsen en leerplichtambtenaren zijn ISK’s opvallend tevreden. De Jeugd GGZ (wachtlijsten), voogden en woonbegeleiders van AMV’s (tekort aan contacturen) worden daarentegen minder positief beoordeeld.
We hopen dat dit onderzoek gespreksstof en handvatten geeft om met elkaar verder aan de slag te gaan en de zorgstructuur te verbeteren.

LOWAN heeft samen met Pharos de uitkomsten van dit onderzoek met Nidos gedeeld, bekijk hun reactie.

Downloads

LOWAN – Organisatie van nabijheid-ISK en Zorg
Reactie Nidos op onderzoeksrapport ISK en Zorg

Deel deze pagina