main-logo
Nieuws
Burgerschap ISK

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Burgerschap op de ISK

Middels een wet is een burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs gegeven. De onderwijsinspectie ziet erop toe dat de eisen uit de wet bij de invulling van het onderwijs verwerkt worden en doet dit ook voor de ISK.

De ISK en burgerschap

De ISK spitst zich niet alleen toe op het leren van de Nederlandse taal en de cognitieve voorbereiding die nodig is om aan te sluiten bij het Nederlandstalig
vervolgonderwijs. In sterke mate heeft de ISK ook een (pedagogische) opdracht om leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij.
Daarmee is burgerschap voor veel ISK’s feitelijk een ‘corebusiness’ en vormt het een rode draad binnen het nieuwkomersonderwijs.

Een confetti aan lessen en activiteiten
Omdat er voor de ISK geen apart kader en kerndoelen voor burgerschapsonderwijs worden geformuleerd, kan er op ISK-scholen sprake zijn van een confetti aan lessen en activiteiten, zonder een duidelijke lijn hoe de burgerschapsopdracht in iedere klas en voor iedere leerling invulling krijgt.
Om ISK-scholen hierbij te ondersteunen heeft LOWAN-vo een handreiking opgesteld.
Hoe burgerschap vorm krijgt op jouw ISK en hoe het aansluit bij de visie en identiteit van de school is aan het onderwijsteam zelf om te bepalen.

Handreiking

We schetsen in deze handreiking een algemene visie op burgerschap die je vervolgens kunt vertalen naar de visie van de eigen school.
Burgerschap op de ISK kan niet worden gezien als een apart onderdeel binnen het onderwijsaanbod van de ISK; het is een rode draad binnen het gehele curriculum en wordt daarmee uitgedragen zowel binnen als buiten het klaslokaal.

Dimensies burgerschap

  • Democratische oefenplaats
  • Diversiteit samenleving
  • Democratische waarden & betrokkenheid
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Maatschappelijke vraagstukken
  • Specifieke ISK-dimensie (zoals omgaan met geld, gezonde leefstijl, verkeersveiligheid, mediawijsheid, duurzaamheid, topografie van Nederland en de wereld, Nederlandse geschiedenis)

Conceptkerndoelen en inhoud burgerschap op de ISK zijn hierop geformuleerd  op de niveaus van beginner, gevorderd en expert.
Deze niveaus hangen mede samen met het taalniveau van de leerling en de mate van abstractie waarmee je de leerling iets aan kunt bieden. Tegelijkertijd houden deze niveaus ook rekening met de belevingswereld en de kennis en vaardigheden die de leerling reeds in het land van herkomst heeft opgedaan.

In de handreiking kan iedere school daar zijn eigen invulling aan geven.
Er zijn ook inspiratielessen/activiteiten opgenomen.

Handreiking Burgerschap op de ISK

Community: breng en haal lessen en activiteiten

Een nieuwe groep in de community van LOWAN-vo gaat met de concrete invulling van lesmaterialen aan de slag. Alle ISK-docenten worden gevraagd om hieraan bijdragen te leveren, uit te wisselen en zo samen te komen tot een goed programma ‘Burgerschap op de ISK’.
Doe mee!

Ga naar de community van LOWAN-vo

Deel deze pagina