main-logo
Leerlijnen groep 3 tot 8
Leerlijnen PO

Voor het nieuwkomersonderwijs

Begrijpend Lezen

Lezen is het begrijpen, gebruiken en evalueren van en het reflecteren op teksten. Het is een vaardigheid en middel om iets anders te bereiken, zoals kennis opdoen, leesplezier ervaren, persoonlijke groei en participeren in de samenleving. Je leest dus altijd met een specifiek doel en dat doel bepaalt mede je manier van lezen: van even snel iets opzoeken tot je verdiepen of onderdompelen in een tekst. (Bron: LezeninhetPO)

Dit domein bevat de leerlijn voor de leeftijd 6-12 jaar, groep 3-8. De voorwaardelijke doelen hangen nauw samen met luisteren met begrip, doel van lezen met begrip en de relatie tussen gesproken en geschreven taal. Voorwaarden van lezen met begrip, waarvan het niet vanzelfsprekend is dat deze aanwezig is bij nieuwkomersleerlingen.  

 • Hoe gebruik ik de leerlijn Begrijpend Lezen?

  Dit domein bevat de leerlijn voor de leeftijd 6-12 jaar, groep 3-8. De voorwaardelijke doelen hangen nauw samen met luisteren met begrip, doel van lezen met begrip en de relatie tussen gesproken en geschreven taal. Voorwaarden van lezen met begrip, waarvan het niet vanzelfsprekend is dat deze aanwezig is bij nieuwkomersleerlingen.   

 • Waarom zijn de doelen verdeeld in voorwaardelijke, minimale doelen, streefdoelen en extra streefdoelen?

  De ontwikkellijnen kleuters en de leerlijnen 3-8 zijn verdeeld in voorwaardelijke doelen, minimale doelen, streefdoelen en extra streefdoelen. Deze verdeling is ondersteunend bij het hebben van hoge en realiseerbare verwachtingen van nieuwkomersleerlingen. En om ervoor te zorgen dat de nieuwkomersleerling zo snel en zo goed mogelijk kan aansluiten bij leeftijdsgenoten. Daarnaast biedt het ondersteuning bij het bepalen van het doorstroomniveau per vakgebied. De leerlijnen met daar bijhorende doelen zijn ontwikkeld voor alle eerstejaars nieuwkomers, van ongeschoold tot geschoold. 

  De voorwaardelijke doelen zijn de doelen die voorwaardelijk zijn om de minimale en streefdoelen te kunnen behalen en vormen de basis. 

  De minimale doelen zijn de doelen die alle nieuwkomersleerlingen in het eerste jaar dat zij onderwijs in Nederland volgen ten minste moeten behalen. Lukt dit niet dan is het erg belangrijk om extra na te gaan welke onderwijsbehoeften de nieuwkomersleerling heeft en waarom deze leerling zich minder snel ontwikkelt m.b.t. desbetreffend vakgebied. 

  De streefdoelen alle leerlingen zijn de doelen die voor alle nieuwkomersleerlingen in het eerste jaar dat zij onderwijs in Nederlands volgen worden nagestreefd. Deze doelen zijn daarmee de richtlijn van wat er na één jaar onderwijs kan worden verwacht. 

Animatie

Hoe werk je met doelen?

Hiernaast zie je Nada. Nada start nieuw op een school, ze is 9 jaar.
Over een jaar is Nada 10 jaar en verwachten we dat ze doorstroomt naar groep 6.

In de animatie zie je hoe de leerkracht dit aanpakt.

 • Eerste 3 weken observatieperiode + vaststellen beginsituatie
 • Daarna bepalen leerdoelen komende periode
 • Op basis van de leerdoelen wordt de aanpak en instructie bepaald
 • Na de periode kijken wat Nada wel/niet kan
 • Leerdoelen bepalen voor de komende periode

Downloads

Leerlijn begrijpend lezen (groep 3-8)

Werken met de leerdoelen

 • Stap 1: Beginsituatie bepalen en doelen stellen

  Per domein bepaal je voor de leerlingen in jouw groep aan welke leerdoelen ze de komende onderwijsperiode gaan werken. Je werkt hierbij op de langere termijn toe naar doorstroom naar het regulier onderwijs.

  Je stemt de doelen af op de leeftijd van de leerlingen. Ook kijk je hoe je kunt inspelen op eventuele onderwijservaring. Van welke kennis en competenties kunnen leerlingen gebruik maken?

 • Stap 2: Onderwijsaanbod afstemmen en uitvoeren

  Op basis van de leerdoelen bepaal je het onderwijsaanbod. Welke onderdelen uit de methode en welke materialen sluiten het beste aan? Je kijkt steeds welke instructie en oefeningen nodig zijn, zodat de leerlingen de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten.

 • Stap 3: Monitoren

  Je houdt de vorderingen van de leerlingen bij door observatie en toetsing. Je kijkt hierbij niet alleen naar toetsscores, maar vooral ook naar leerdoelen. Zijn die behaald? En in welke mate worden ze beheerst? Ook monitor je het tempo waarin leerlingen leerdoelen behalen.

 • Stap 4: Evalueren en bijstellen

  Tijdens en na elke onderwijsperiode kijk je waar de leerlingen in hun ontwikkeling staan. In hoeverre zijn de leerdoelen behaald? Je stelt nieuwe doelen voor de komende periode vast en past daar het onderwijsaanbod opnieuw op aan.

Anderen bekeken ook

Informatie over Lezen met begrip en kennis

Lesmaterialen (filter: begrijpend lezen)

Ga naar

Bekijk ook andere leerlijnen

Deel deze pagina