main-logo
Home

Categorie item: Doelgroepen

De leerloopbaan van nieuwkomers in het primair- en voortgezet onderwijs

Met dit onderzoek is zowel in het primair als het voortgezet onderwijs de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid, rekenvaardigheid en sociaal-emotioneel welbevinden van drie groepen leerlingen onderzocht: nieuwkomers, migranten en in Nederland geboren leerlingen. Onder nieuwkomers verstaan we in dit onderzoek leerlingen die recent vanuit nieuwkomersonderwijs doorstromen naar primair of voortgezet onderwijs of mbo…

lees meer

Onderzoek door Pharos over werken met meldcode bij nieuwkomersgezinnen

‘Een mentor van mijn school belde een ouder op, want zijn kind had geen huiswerk gemaakt. En die ouder zegt: “Het is goed dat u dat zegt, ik zal mijn kind een klap geven als hij thuis komt.” Waarop mijn collega zegt: “Nee, geen klap geven, dat mag niet in Nederland!” Waarop die meneer…

lees meer

Hoe kunnen leerkrachten hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen signaleren?

Leerkrachten kunnen hoogbegaafdheid bij anderstalige leerlingen signaleren door te letten op non-verbale aspecten en door met ouders te praten. Als leerlingen het Nederlands wat beter beheersen, kunnen leerkrachten nagaan of en hoe leerlingen schakelen tussen hun thuistaal en het Nederlands. Daarnaast is het belangrijk om hoge verwachtingen te hebben van de leerprestaties en een…

lees meer

Jonge vluchtelingleerlingen in het primair onderwijs: tweedetaalverwerving en welbevinden

Jonge vluchtelingkinderen vormen een kwetsbare doelgroep in het primair onderwijs. Deze leerlingen staan voor de opgave om in korte tijd een nieuwe taal te leren in een nieuwe, onbekende omgeving. Vaak hebben zij ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, en/of groeien ze op in stressvolle omstandigheden. Leerkrachten die lesgeven aan vluchtelingleerlingen herkennen dit, en formuleerden twee grote…

lees meer

Nieuwkomers in het PO en VO, doelgroepenonderzoek

De groep nieuwkomersleerlingen in Nederland is heterogeen van samenstelling. Alhoewel er verschillende nieuwkomersvoorzieningen zijn, starten veel nieuwkomers op een reguliere school. Op een reguliere school is veel behoefte aan expertise waarbij meer samenwerking en kennisdeling met nieuwkomersvoorzieningen bevorderlijk zouden zijn.

lees meer

Lopend Vuurtje geeft mij mijn passie voor het onderwijs terug!

Stichting WPF heeft Bureau MUTANT gevraagd een praktijkonderzoek uit te voeren dat antwoord geeft op de vragen: Hoe past vredesonderwijs in het reguliere onderwijs? Welke interventies en activiteiten hanteren leerkrachten om vrede in de groep en school te bevorderen? En hoe maken zij daarbij gebruik van het materiaal van ‘Lopend Vuurtje’?

lees meer

Onderzoek toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals

In dit onderzoek staan overwegingen en behoeften die internationals bij de schoolkeuze van hun kinderen hebben. Vooral wanneer het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd en wanneer men van plan is langer te blijven is het Nederlands onderwijs een aantrekkelijke optie voor hen.

lees meer

Eritrese statushouders in Nederland

Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland. In het onderzoek "Eritrese statushouders in Nederland" van het Sociaal en Cultureel Planbureau komt aan het licht dat  de Eritrese statushouder nog maar weinig vertrouwd is met Nederland en er zich een grote afstand bevindt tussen de Eritrese statushouders en de Nederlandse samenleving.…

lees meer

Gevlucht met weinig bagage

Onderzoek van SCP beschrijft de leefsituatie van met name de eerste generatie Somalische Nederlanders. Daarbij wordt onder andere onderscheid gemaakt naar Somalische Nederlanders die hier langer en korter verblijven en naar de leeftijd waarop zij naar Nederland zijn gekomen. Bekeken wordt in welke mate deze groepen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en over welke hulpbronnen…

lees meer

Samenleren op een superdiverse school

Met de komst van nieuwkomers neemt de diversiteit op onze scholen toe. We spreken over superdiversiteit. De leraar wordt gevraagd het samenleren te stimuleren, maar wat is daarvoor nodig? In deel 1 wordt op grond van theoretische inzichten beschreven wat de leraar onder andere kan doen op het gebied van identiteitsontwikkeling, groepsvorming, ouderbetrokkenheid en…

lees meer
  • 1
  • 2

Deel deze pagina