Toon submenu Verberg submenu

De wet en regels

Landelijke regels
Alle kinderen van 5 tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet: ze zijn verplicht om naar school te gaan. Op grond van de Koppelingswet hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op onderwijs. De toelating tot het basisonderwijs is niet verbonden aan het rechtmatig verblijf in Nederland. Dus ook asielzoekers zonder status hebben recht op onderwijs.

In artikel 23 (Vrijheid van onderwijs) van de Grondwet is vastgelegd dat ouders vrij zijn om te kiezen waar ze hun kind willen aanmelden voor onderwijs. Plaatsing op een school die gespecialiseerd is in de eerste opvang biedt een goede start. Het vervoer blijkt echter vaak een belangrijk struikelblok.
icon-purple-news Rapportage Vreemdelingenketen – periode januari-december 2016
rekentool Lowan Informatiedocument OCW (pdf)
icon-purple-news Asielbeleid in Nederland

Internationaal verdrag
In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is in artikel 28 geregeld dat landen voor iedereen gratis primair onderwijs verplicht en beschikbaar moeten stellen en ze moeten maatregelen nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen. In andere artikelen staan de doelstellingen van het onderwijs beschreven.
icon-purple-file Internationale regels (pdf)

Europese regels
Op grond van artikel 14 lid 1 van de Europese Richtlijn 2003/9/EG tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers is bepaald dat de lidstaten minderjarige kinderen van asielzoekers toegang tot het onderwijs moet bieden. Asielzoekers moeten onderwijs onder vergelijkbare omstandigheden krijgen als Nederlandse kinderen. Na indiening van de asielaanvraag moeten kinderen binnen twee maanden toegang hebben tot onderwijs. Dit geldt ook voor speciaal onderwijs.
Nieuws Lowan Artikel juni 2018 in ‘Europa nu’

Aan lid 2 is toegevoegd dat er voorbereidende lessen, met inbegrip van taallessen, aangeboden kunnen worden. Dit heeft tot doel de toegang van de kinderen tot het nationale onderwijsstelsel te vergemakkelijken. In lid 3 wordt bepaald dat staten alternatieve onderwijsfaciliteiten moeten aanbieden als de toegang tot regulier onderwijs onmogelijk is in verband met de specifieke situatie van de minderjarige.

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.