main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Aanpassing aanvullende bekostiging per 1 juli 2024 

bekostiging

Vanaf 1 juli 2024 wijzigt de aanvullende bekostiging nieuwkomers voor basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs. Waar we voorheen uitgingen van de datum binnenkomst in Nederland, wordt nu leidend de datum inschrijving bij een basisschool.   

Aanleiding is dat tussen de datum binnenkomst in Nederland en de 1e schooldag soms veel tijd zit, waardoor een deel van de aanvullende bekostiging verloren gaat. Hieronder puntsgewijs de gewijzigde regeling samengevat. Veel blijft hetzelfde!
Naar staatscourant

De gewijzigde regeling in het kort: 

Nieuw: 

 • De startdatum van de aanvullende bekostiging wordt de dag van de eerste inschrijving op een school. 
 • Het schoolbestuur/de school kan vervolgens één of twee jaar aanvullende bekostiging aanvragen, per kwartaal. Het peilmoment wordt de datum waarop de nieuwkomers ingeschreven worden op de school. 
 • DUO stelt elk kwartaal een bestand beschikbaar ter ondersteuning van de aanvraag. In dit bestand kun je vinden welke leerlingen in aanmerking komen voor de aanvullende bekostiging voor het 1e jaar en voor het 2e jaar. 
 • Elke peildatum is de 1e van de maand (januari, april, juli, oktober). Op de 8e na de peildatum kun je via Mijn DUO het ZIP-bestand (Excel) downloaden. Dit bestand is essentieel voor het invullen van de aanvraag. Het bestand blijft 6 weken beschikbaar. 
 • LET OP: belangrijk is dat alle nieuwkomerskinderen voor de 1e van de peilmaand staan ingeschreven op de school, zodat de kinderen in het overzicht worden meegenomen. 
 • OCW/DUO publiceert een overzicht met verblijftitels, welke helpend zijn bij het bepalen voor welke categorie een leerling kan meetellen voor de aanvullende bekostiging. 
 • De leerlingen die niet te identificeren zijn via de lijst van DUO, bijv. leerlingen met een onderwijsnummer, dient de school zelf toe te voegen aan de lijst en het in te vullen aantal bij de aanvraag. 
 • NB. De gepubliceerde lijsten van DUO hoeven niet te worden opgestuurd bij de aanvraag. Wij raden aan om deze in de eigen administratie op te slaan. 
 • Voor kinderen die vòòr hun vierde verjaardag naar Nederland gekomen zijn en per hun vierde jaar worden ingeschreven op een basisschool kan ook aanvullende bekostiging worden aangevraagd. Echter de periode waarop deze kinderen in Nederland zijn binnengekomen, moet worden afgetrokken van de periode waarvoor aanvraag aanvullende bekostiging kan worden gedaan. Bijv.: een asielzoekers-kleuter is op 3,5-jarige leeftijd in Nederland aangekomen, moet dit half jaar worden afgetrokken van de twee jaar aanvullende bekostiging. Er kan dan voor deze leerling 1,5 jaar aanvullende bekostiging worden aangevraagd. 

Ongewijzigd: 

 • Voor asielzoekers en Oekraïense ontheemden kan voor 2 jaar aanvullende bekostiging worden aangevraagd, vanaf het moment van de 1e peildatum. 
 • Voor vreemdelingen kan voor 1 jaar aanvullende bekostiging worden aangevraagd, vanaf het moment van de 1e peildatum. 
 • De aanvraagprocedure en systematiek, dus eens per kwartaal aanvragen, blijft ongewijzigd. 
 • De voorwaarden voor de aanvraag aanvullende bekostiging blijven gelijk:
  – Een minimum van 4 asielzoekers/Oekraïense ontheemden en/of overige vreemdelingen voor de 1e jaars bekostiging;
  – Bovengenoemde leerlingen staan korter dan 1 jaar ingeschreven op een basisschool;
  – 
  IGBO uitgesloten;
  De 2e jaars bekostiging geldt voor asielzoekers/Oekraïense ontheemden en geen minimum van 4 leerlingen;
  – 
  Bovengenoemde leerlingen staan langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar ingeschreven op de basisschool. 
 • De bedragen van de aanvullende bekostiging blijven gelijk. 

Verschil tussen de aanvullende bekostiging voor het speciale basisonderwijs

De regeling voor het sbo is vrijwel gelijk aan die van het basisonderwijs. Het enige verschil is dat er in het sbo geen verschil wordt gemaakt tussen asielzoeker en overige vreemdeling. Er kan dus aanvullende bekostiging worden aangevraagd voor beide categorieën, waarbij het minimum van 4 leerlingen gehandhaafd blijft. Dat betekent dat schoolbesturen in hun aanvraag geen beslissing hoeven te maken over de bekostigingscategorie waartoe een leerling behoort (verblijfstitels). Leerlingen met een verblijfstitel die in Nederland geboren zijn, worden uitgesloten van aanvullende bekostiging.
Er kan voor 1 jaar aanvullende bekostiging worden aangevraagd uitgaande van de eerste inschrijving op een sbo. 

Kom naar een digitaal spreekuur

Op 1 juli 2024 is de eerstvolgende peildatum voor de aanvullende bekostiging. Dit is ook de datum waarop de wijziging plaats vindt van datum binnenkomst in Nederland naar datum inschrijving bij een basisschool.
We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn rondom de aanvraag. Daarom organiseren we een aantal ‘spreekuren’. Dit zijn online bijeenkomsten van plm. 45 minuten waarin we de deelnemers meenemen in de procedure van de aanvraag. We doen dit middels een presentatie, welke achteraf wordt gedeeld. We gaan in op casussen, er kunnen vragen worden gesteld en we delen onderling informatie en ervaringen. 

Aanmelden spreekuur

Deel deze pagina