main-logo
Nieuws
Studiedag LOWAN-vo - Terugblik

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Online bijdragen

Studiedag LOWAN-vo 2021 oogst hoge waardering

Op maandag 8 november 2021 organiseerde LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s), met een coronatoegangsbewijs konden we ruim 800 deelnemers, workshopleiders en standhouders verwelkomen.

Uitnodiging met programma studiedag 2021

Aanbod workshops

Bijdragen Plenair en directie studiedag LOWAN-vo

Verstaanbaar Nederlands
18 - 11 - 2021

Spreekritme en verstaanbaarheid

Spreekritme en verstaanbaarheid, de invloed van de moedertaal op de verstaanbaarheid. Maar de verstaanbaarheid kan door meer aspecten worden beïnvloed. Marieke Goedegebure hield hierover een presentatie op de studiedag LOWAN-vo 2021.

Meer lezen
08 - 11 - 2021

Aandacht voor NPO nieuwkomers

Plenair en in directiegedeelte aandacht voor NPO nieuwkomers, met medewerking van OCW, ISK Arnhem en NT2 expertisecentrum Groningen. In de agenda zijn online vragenuurtjes opgenomen, meld je aan!

Naar pagina NPO

Bijdragen vanuit de workshops

De bijdragen uit de workshops en relevante informatie kun je hier terug vinden.

2. Van intake tot passende doorstroom *6,3

In de ISK worden nieuwkomers in korte tijd voorbereid op een vervolgopleiding. Bij doorstroom naar een vorm van regulier onderwijs vormt de taalvaardigheid dan vaak een struikelblok. Niet alleen taalniveau zou bepalend moeten zijn, maar ook andere (schoolse) vaardigheden, kennis van talen en vak-inhouden, school- en werkervaringen en talenten van de leerling zijn belangrijk. Om leerlingen voor te bereiden op doorstroom is het van belang al zijn mogelijkheden in kaart te brengen en dat deze te benutten bij het taalleren.

2. Van Intake tot passende doorstroom

3. LOB als rode draad binnen alle vakken *7,2

LOB helpt jongeren bij hun persoonlijke ontwikkeling, om meer beeld te krijgen van het werkveld en bij het vinden van een passende vervolgopleiding. Voor ISK leerlingen is dit zeker belangrijk!
Wat hebben leerlingen nodig en wat is de rol die alle docenten kunnen (en moeten) spelen bij loopbaanontwikkeling. Tips en handvatten om docenten te enthousiasmeren en te betrekken bij LOB. Concrete opdrachten en praktijkvoorbeelden om op een laagdrempelige manier LOB in vak-lessen te integreren.

3. LOB als rode draad in alle lessen

 

4. Werken met projecten in de klas *6,1

Werken met projecten is niet alleen een leuke afwisseling van het werken met methodes. Het is ook een prachtige manier om je leerlingen uit te dagen om te oefenen met de verschillende vaardigheden. Ze lezen om informatie te verzamelen, schrijven een tekst over hun onderwerp, spreken erover tijdens hun presentatie en luisteren naar de presentaties van anderen. Ze bouwen een woordenschat op rond een thema en stellen en beantwoorden vragen. Ook oefenen ze vast met allerlei schoolse vaardigheden die zij nodig zullen hebben als ze doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Website Edutekst – Publicaties

5. Van ISK naar VO met Kennis in de Klas *6,3

Hoe zorg je ervoor dat jouw ISK-leerlingen met de juiste bagage doorstromen naar het regulier vo of PrO? De leerlingen moeten de Nederlandse taal kennen én voorbereid zijn op de zaak- en praktijkvakken. Maar hoe pak je dit aan? In deze praktische workshop krijg je handvatten om vak-inhoud en taalontwikkeling in de tweede fase van de ISK aan elkaar te koppelen. Dit doen we aan de hand van materiaal uit de methode Kennis in de Klas van uitgeverij Boom NT2.

5. Van ISK naar VO

6. Film en fotografie leren ISK-leerlingen veel *7

Bij Common Frames doen we film- en mediaprojecten met jonge nieuwkomers. Tijdens onze projecten zien we hoe waardevol het maken van media kan zijn op allerlei gebieden: het krijgen van zelfvertrouwen, het zichtbaarder worden, het samenwerken en het actief in contact komen met de Nederlandse samenleving.
Ook vertellen we over nieuwe film-initiatieven gelinkt aan loopbaanoriëntatie en talentontwikkeling.

Bijdrage volgt

7. Staatsexamen NT2 in de ISK *7

Hoe kun je route-3 leerlingen in korte tijd trainen voor het Staatsexamen NT2 I.
In deze workshop komt het volgende aan bod: de selectiecriteria, de werkwijze, het materiaal, de resultaten en de ervaringen van leerlingen. Daarnaast gaan we aan de slag met enkele werkvormen.

Naar presentatie

8. PLEIN 16, woordenschatpakket voor ISK *6,7

PLEIN 16 is een woordenschatpakket voor jongeren van 12 tot 16 jaar die Nederlands leren. De focus ligt op woordenschatverwerving en mondelinge communicatie en het gevarieerde aanbod zorgt voor veel afwisseling. Het taalpakket sluit aan bij de leefwereld van tieners en bestaat uit leuke verhalen, liedjes, taalriedels, uitspraakoefeningen en spelletjes.

Opname PLEIN 16

9. Lesson Study voor nieuwkomersonderwijs *6,6

Hoe zorg je er als docent voor dat je aansluit bij leer- en instructiebehoeften van alle leerlingen? En hoe weet je of leerlingen ook echt leren wat jij voor ogen hebt?
Lesson Study biedt hiervoor een krachtige praktijkgerichte werkwijze voor teams van docenten. Door het samen ontwerpen, uitproberen en evalueren van gedifferentieerde lessen worden waardevolle inzichten opgedaan en wordt de lespraktijk versterkt.

9. Lesson Study NT2 VU Lerarenacademie

10. NT2 methode DISK wordt herzien *6,3

DISK is een online methode NT2 voor ISK-leerlingen tussen de twaalf en zestien jaar. In 21 pakkende thema’s, zoals ‘Verliefd’, ‘Uiterlijk’ en ‘Film’, werken de leerlingen op hun eigen niveau naar de uitstroomdoelen toe (A2 en B1). Komend jaar wordt DISK herzien. Vind je het leuk om input te geven?

10. DISK
Inzichten en uitdagingen voor 2022

11. Zorg voor ISK-leerlingen *7,9

Twee jaar geleden was de zorg voor ISK-leerlingen onderwerp van onderzoek. In opdracht van LOWAN en Pharos spraken onafhankelijk onderzoekers (Eva Klooster en Ewoud Butter) met een groot aantal professionals en leerlingen. In hun rapportage De organisatie van nabijheid -ISK en zorg beschreven de onderzoekers best-practices en knelpunten op het terrein van zorg.
Nu gaan we verder.
Wat zijn de grootste uitdagingen in 2022 als het gaat om de ISK-leerlingen en zorg? Welke inzichten zijn er opgedaan? Wat kunnen de ISK’s van elkaar leren als het gaat om zorg? En op welke wijze kunnen we samenwerken en inzichten delen?

11. Zorg – inzichten en uitdagingen

LOWAN gaat hier mee verder, in community, in relatie met NPO etc. Houd LOWANieuws in de gaten hierover!

Alfataal voor alfa's en beginnende taalleerders

12. 'Nu jij!' Actieve werkvormen spreekvaardigheid ISK *7,4

Leerlingen die al snel goed kunnen verstaan en begrijpen wat ze horen en die zich mondeling al aardig kunnen uitdrukken hebben een voorsprong in de taalles. Met de werkvormen uit Alfataal (het lesmateriaal voor mondelinge vaardigheden in de alfaklas, vrij beschikbaar via LOWAN) slijpen leerlingen snel en goed handige zinnen in.

12. Werkvormen Alfataal

13. STER in lezen en schrijven *7,6

Hoe kun je aandacht besteden aan woordenschat bij beginnende lezers en schrijvers? Hoe werk je aan goede leesstrategieën bij leerlingen op Alfaniveau? Zijn er functionele lees- en schrijfoefeningen voor Alfa A – B en C leerlingen? Hoe kunnen taken leuk en betekenisvol zijn op dit niveau?
In de presentatie over de STER-serie laten we het belang zien en ervaren van werken in rondes met behulp van het VUT-model.

STER in lezen
Aanvulling lessen nog eenvoudiger

14. Inspiratiesessie ICT voor alle niveaus *9

Vorig jaar heeft Rik Santegoets, Summa College Eindhoven, een inspiratiesessie gegeven over verschillende ICT opdrachten die per direct in de klas konden worden ingezet.
Het leidde tot het delen van lesmateriaal via de LOWAN-website. Uit feedback bleek dat het soms nog te lastig was. Deze sessie is een aanvulling op die van vorig jaar waarin het niveau van de lessen nog eenvoudiger is gemaakt door zijn collega Patricia Geurts.

14. Presentatie workshop met daarin nieuwe lessen

Naar nieuw ICT lesmateriaal

 

Toolkit voor scholen met nieuwkomers

15. Aandacht voor welbevinden op school *7,5

Wat leerlingen, schoolpersoneel en ouders nodig hebben voor het ervaren van welbevinden op school hangt onder andere samen met de achtergrond van de leerlingen, de school en het schoolpersoneel.
Samen met schoolpsycholoog en hoofopleider bij het RINO Hanneke Visser ontwikkelde Anna de Haan, adviseur bij Pharos, een toolkit voor scholen met nieuwkomers.
Binnenkort zal LOWAN met Pharos een project starten!

15. Welbevinden op school

Opname presentatie

 

16. Praten over school: Taal en ouderbetrokkenheid *7

Voor veel leerlingen in de ISK betekent doorstroom naar een vorm van regulier onderwijs een grote en spannende overgang. Ze moeten vaak nog wennen aan de Nederlandse onderwijscultuur en missen soms aansluiting. Door ouders al vroeg te betrekken en te informeren kan de overstap naar een volgende onderwijsfase worden vergemakkelijkt.
Ouders krijgen beter begrip over de Nederlandse onderwijscontext en jij als docent krijgt zicht op de verwachtingen en ideeën over onderwijs bij ouders en leerlingen.

16. Taal en ouderbetrokkenheid
Kenniscentrum KCAG Groningen

17. Expertise delen met regulier onderwijs *8,2

In Groningen wordt het verbeteren van het onderwijs aan anderstaligen gecoördineerd en de kennis en deskundigheid op dit gebied gebundeld en gedeeld.
Het KCAG krijgt de vorm van een netwerkorganisatie met een kleine vaste kern die bestaat uit ISK-docenten en een tweede schil met leerkrachten en docenten van scholen met anderstalige leerlingen. Doel van het KCAG ligt in het delen van expertise, borgen van kwaliteit en doelmatig inzetten van menskracht en middelen.

Pitch over KCAG

17. Expertisecentrum Groningen
Begeleiding in vervolgschool

18. En dan.....na de overstap? *7,8

Wij krijgen een nieuwkomer in de klas! Maar! Wat heeft deze leerling nodig om succesvol een diploma te kunnen behalen? Zetten we een ‘aparte’ NT2 methode in? Hoe geven wij de begeleiding vorm? Welke hulp is effectief? Mogen we vrijstellingen geven? Wat doen we als er sprake is van trauma? En hoe ondersteunen wij onze docenten hierbij?
De ISK Drachten zet haar NT2- expertise in om het leerkrachtgedrag te versterken en het taal- en ondersteuningsbeleid vorm te geven, zodat nieuwkomers ook na schakeling tot een optimale (leer)ontwikkeling kunnen komen.

18. Expertisecentrum ISK Drachten

19. Schakelen naar mbo 3/4 via VAVO *8,3

Het vavo van het Alfa-college in Groningen schakelt sinds enkele jaren anderstalige jongeren naar mbo-niveau 3 en 4 via de Schakelklas. Deze jongeren, die grotendeels rechtstreeks uit de ISK komen, krijgen een zeer intensief programma Nederlands, waarbij veel aandacht is voor vaardigheden zoals bv. leren presenteren en verslagen schrijven. Daarnaast volgen ze een aantal vakken op vmbo 4tl niveau en loopbaanoriëntatie. In totaal zijn er inmiddels al zo’n 80 leerlingen geschakeld naar mbo 3/4 en zelfs hbo en universiteit.
In deze sessie geven we meer informatie over onder meer: lesprogramma & toetsing, samenwerking met externe partijen en de financieringsconstructie.

19. Schakeltraject naar mbo 3 en 4 Alfa College Groningen

20. (Taal)ondersteuning aan nieuwkomers in MBO *8,4

“Mijn hoofd is te klein voor alles wat ik moet doen.” – nieuwkomer op het mbo.
ISK docenten geven extra taal-ondersteuning/begeleiding aan nieuwkomers op het mbo. Hoe pak je dat aan? … Hoe ziet dat er dan uit?
De ISK Rijn IJssel deelt ervaringen t.a.v. de ontwikkelingen tot nu toe en de steeds verdergaande samenwerking met het mbo.
Zo proberen we samen de nieuwkomers een diploma te laten halen passend bij hun capaciteiten.

20. (Taal)ondersteuning vanuit ISK op mbo
Drieslag NT2

21. Verder groeien in het regulier onderwijs *8,5

Als een NT2-leerling doorstroomt naar het reguliere onderwijs komt hij in aanraking met allerlei vakken, nieuwe klasgenoten en docenten. Hier wordt de leerling ondergedompeld in de Nederlandse taal. Toch gaat taal leren hier niet vanzelf. De Drieslag NT2, ontwikkeld door het ITTA, biedt inspiratie en handvatten voor het inrichten van de schoolomgeving. Zo krijgt de leerling volop kansen om zijn taal en kennis verder te ontwikkelen!

21. Drieslag NT2

22. In je blootje voor de klas *8

Wat is de kracht van verhalen? En hoe komt het dat deze zo verbindend zijn? Tijdens deze workshop vertelt Griet Severeyns, auteur van het boek ‘In je blootje voor de klas’ hoe jij je als leerkracht kan inzetten om verhalen te delen waarbij jezelf blootgeven een enorm krachtige methode is. We pikken enkele ingrediënten uit het boek om daarna meteen de praktische vertaalslag te maken naar de klas. De ingrediënten zijn veiligheid & vertrouwen opbouwen, verschillen omarmen, familie als gemeenschappelijke deler, wanneer de soep (over)kookt en mildheid voor jezelf.

22. In je blootje voor de klas

23. The Game *8,8

In de workshop ’the game’ vertelt journalist en documentairemaker Eefje Blankevoort aan de hand van filmfragmenten uit de documentaire Shadow Game over de levensgevaarlijke reis die alleenreizende minderjarige vluchtelingen door Europa maken. Ook het leven na de reis komt aan bod. Wat gebeurt er onderweg, welke obstakels komen ze tegen als ze eenmaal hun bestemming bereiken en welke invloed heeft de reis en het op jezelf aangewezen zijn op hun verdere ontwikkeling?
De eerste ideeën voor het maken van lesmateriaal deelt ze hier, kijk en denk mee!

23. Ontwikkeling lesmateriaal New Beginnings

24. Actief LOB op ISK en in regulier onderwijs *6,9

Nieuwe school, nieuw opleidingssysteem… Dat is even wennen! Welke mogelijkheden heb je, waar wil je heen en hoe zien anderen jou?
Goed en actief LOB geven is een vak apart. Wat wil je bereiken met de leerlingen? En hoe borg je dat zo dat leerlingen van allen niveaus én alle docenten er iets mee kunnen? Proeftuin wordt op verschillende ISK’s met succes ingezet. Bekijk met de LesLab Uitgeverij de best practices en discussieer mee over de toekomst van LOB binnen de ISK.

24. Proeftuin LOB

25. Als docent de inzet van vrijwilligers benutten *7

Samenwerking met taalvrijwilligers kan jou en je leerlingen veel opleveren. Maar waar begin je en hoe geef je die samenwerking vorm? In deze workshop onderzoeken we de mogelijkheden die er zijn om met vrijwilligers samen te werken, welke ondersteuning er is voor vrijwilligers en voor jou als NT2-docent. Tot slot bespreken we samen de voordelen en de praktische kanten van samenwerking tussen NT2-docenten en taalvrijwilligers. Je gaat naar huis met concrete tips over hoe je die samenwerking opzet en vorm geeft.

25. Taalvrijwilligers slim inzetten

Project kletsmaatjes voor VO en MBO

26. Heeft deze leerling dyslexie? *6,4

Als ISK-docent ken je wel leerlingen die traag lezen en daarbij fouten maken, of die veel en vreemde spelfouten maken bij het schrijven. Dat kan betekenen dat iemand dyslectisch is, maar dat is niet eenvoudig om te constateren.
Het NT2-Cahier Dyslexie geeft hiervoor handvatten. De auteur Margreet Verboog gaat in de workshop aan de slag met behulp van de signaleringslijst dyslexie voor het VO, aangepast voor de NT2-leerling. Ze bespreekt een vragenlijst die als leidraad kan dienen bij een gesprek met een leerling en een format voor een plan van aanpak. Ook geeft ze tips waarmee je als docent een mogelijk dyslectische leerder kunt helpen bij het lezen en schrijven.

26. Dyslexie

Bekijk ook de LOWAN themapagina over dyslexie
NT2 leerlingen in PrO

27. Breng taal in de praktijk *8,1

NT2-leerlingen in het praktijkonderwijs zitten nog volop in hun taalleerproces. Hoe zorg je dat zij hun taalvaardigheid verder kunnen ontwikkelen binnen de vakken en praktijksituaties? Je maakt kennis met het ‘rondje vaardigheden’. Je ontdekt hoe werken aan taal en vak-inhoud elkaar versterken en hoe je je eigen lessen taal-ontwikkelend kunt inrichten. De workshop sluit aan bij de handreiking O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs.

27. Breng taal in de praktijk

28. Nederlands leren met Oefenen.nl *6,5

Hoe zet de ISK Carmelcollege Gouda de programma’s van Oefenen.nl in om haar leerlingen online te laten oefenen met de Nederlandse taal.
In deze praktische workshop leer je hoe je met Oefenen.nl jouw leerlingen verder op weg helpt, met programma’s zoals Taaklas.nl, Het Leesplankje, Station Nederlands en Lees en Schrijf!.
Samen werk je in groepjes uit hoe je leerlingen coacht en enthousiast maakt om zich te ontwikkelen.

28. Oefenen.nl

Deel deze pagina