main-logo
Voortgezet onderwijs
Themapagina

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

De coronapandemie vraagt veel van het onderwijs. Hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen? De overheid komt met het meerjarig Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Op deze pagina het laatste nieuws en delen van ervaring en materiaal!

De coronapandemie vraagt veel van het onderwijs. Hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen? De overheid komt met het meerjarig Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hoe kunnen we nieuwkomers het beste met deze middelen ondersteunen? Wat zijn effectieve interventies? Op deze pagina delen we informatie, adviezen, tips, ervaringen over het NPO.
Deel ervaringen en tips, schoolscans en menukaarten voor nieuwkomers in het onderwijs! 

 

 

 

Tijdlijn NPO

NPO en extra budget voor nieuwkomers

NPO: € 700,-/VO-leerling
De middelen vanuit het NPO zijn inzetbaar voor alle leerlingen waarvoor reguliere VO-bekostiging wordt ontvangen (alleen nieuwkomers<1 jaar in NL worden uit de reguliere bekostiging gehaald, voor hen komen deze ‘algemene’ NPO-middelen niet).
Denk ook aan ISK-leerlingen waarvoor geen nieuwkomersbekostiging wordt ontvangen, zoals leerlingen met (ook) een Nederlandse nationaliteit, langer dan 2 jaar in NL. Maar denk zeker ook aan alle nieuwkomers in het regulier onderwijs (die al vanuit PO of de ISK zijn doorgestroomd)!

Daarnaast extra budget nieuwkomers VO
Bij het NPO was een extra bijlage waar de nieuwkomers expliciet genoemd worden. Voor nieuwkomers gaat extra budget komen.
Het ministerie van OCW verwacht eind juni meer duidelijkheid te geven over het precieze moment van uitbetaling, de hoogte van het bedrag per leerling en wanneer de regeling gepubliceerd wordt.

Hoe gaat de regeling voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs eruit zien?
Momenteel is het ministerie van OCW bezig om de regeling voor nieuwkomers te schrijven en te zorgen dat deze regeling uitvoerbaar is. Op dit moment ziet het er naar uit dat:
• een deel van het geld, dat beschikbaar is gesteld voor nieuwkomers in het Nationaal Programma Onderwijs, naar verwachting dit jaar wordt overgemaakt.
• het geld naar die scholen gaat waar de nieuwkomers tussen 1/4/2020 en 1/4/2021 zijn geteld. Dus waar een nieuwkomer op 1 of meerdere van de 5 peildata is geteld voor de nieuwkomersbekostiging.
• aan scholen wordt gevraagd of zij de nieuwkomers, die op de ISK tussen 1/4/2020 en 1/4/2021 zijn geteld en die hier nu nog onderwijs ontvangen, extra te ondersteunen. Ook krijgen ISK’s de opdracht mee om contact te zoeken met het reguliere onderwijs om daar hun NT2-expertise aan te bieden voor de leerlingen die inmiddels vanuit de ISK zijn doorgestroomd naar het reguliere (vervolg)onderwijs.

Informatie vanuit de overheid

Website NPO met informatie voor VO
Brief naar alle scholen 24-3-2021 met informatie over NPO
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's verlengd!
Nationaal Programma Onderwijs - Kamerbrief
Bijlage NPO extra budget nieuwkomers

NPO schoolscan en menukaart

Inzet geld

Menukaart met interventies

Interventies die je kunt inzetten met geld uit het NPO

  • Zomerschool
  • Individuele begeleiding
  • Instructie in kleine groepen
  • Extra inzet onderwijsassistenten
  • Gericht op welbevinden

 

Mogelijke interventies
Zomerschool
17 - 02 - 2021

Zomerscholen in de ISK

Tijdens de zomervakantie is er veel minder taalcontact. Daar komt nog bij dat leerlingen in coronatijd onderwijstijd hebben gemist. Het is daarom belangrijk om in de zomer kansen voor taalontwikkeling te creëren.

Meer lezen
Doorstroom in coronatijd
06 - 04 - 2021

Doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd

Meer dan ooit is extra aandacht en ondersteuning nodig voor de ISK leerling die doorstroomt naar het regulier onderwijs. Laat je inspireren en lees de aanbevelingen!

Meer lezen
Uit de praktijk

Achterstanden leerlingen in kaart gebracht

Met praktijkvoorbeelden geeft LOWAN graag een podium aan de ISK’s zelf. Door het delen hiervan hopen we dat anderen hier hun voordeel mee kunnen doen. Laat je ook inspireren door elkaar!

ISK Groningen
28 - 05 - 2021

Enquête en analyse brengt forse achterstanden in beeld

De ISK Groningen wilde duidelijk krijgen wat het effect van Corona is op de leerlingen. De effecten zijn niet duidelijk meetbaar zoals in het regulier onderwijs, de doelgroep wijzigt steeds en een goed vergelijk m.b.v. behaalde resultaten is daarom slecht te maken.
Met behulp van een enquête wordt zichtbaar waar de docenten een achterstand zien m.b.t. de ontwikkeling van de leerlingen, t.o.v. de periode van vóór Corona.
Voor een bezoek van de Onderwijsinspectie aan de ISK op 31-5-2021 is een analyse gedaan.

Vragenlijst enquête
Enquête docenten brengt achterstanden in beeld
Analyse t.b.v. bezoek Onderwijsinspectie 31-5-2021

ISK Assen
31 - 05 - 2021

Schoolscan ISK laat achterstanden zien

De scan bevat de resultaten van een vragenlijst die de docenten van de ISK Assen voor hun vak/leerlingen hebben ingevuld. De ISK heeft de schoolscan in het team besproken en zichzelf de vragen gesteld: ‘Waar willen we de komende twee jaar op inzetten? Hoe ziet dat er concreet uit? Wat hebben we daarvoor nodig? Welke interventies uit de menukaart passen daarbij?’ Op basis van deze discussie wordt nu het schoolprogramma opgesteld.

Resultaten Schoolscan ISK Assen
Vragenlijst docenten Schoolscan

Deel deze pagina