main-logo
Voortgezet onderwijs
Themapagina

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

De coronapandemie vraagt veel van het onderwijs. Hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen? De overheid komt met het meerjarig NPO. Op deze pagina het laatste nieuws en delen van ervaring en materiaal!

De coronapandemie vraagt veel van het onderwijs. Hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen? De overheid komt met het meerjarig Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hoe kunnen we nieuwkomers het beste met deze middelen ondersteunen? Wat zijn effectieve interventies? Op deze pagina delen we informatie, adviezen, tips, ervaringen over het NPO.
Deel ervaringen en tips, schoolscans en menukaarten voor nieuwkomers in het onderwijs! 

 

 

 

Update nieuws NPO nieuwkomers

NPO en nieuwkomers
30 - 06 - 2021

Update NPO en extra budget nieuwkomers

Het NPO is er voor alle VO-leerlingen. Voor nieuwkomers komt er extra budget Zij hebben door corona extra vertraging opgelopen. Een update van de stand van zaken op de LOWAN website.

Meer lezen

NPO en extra budget voor nieuwkomers

NPO: € 700,-/VO-leerling
De middelen vanuit het NPO zijn inzetbaar voor alle leerlingen waarvoor reguliere VO-bekostiging wordt ontvangen (alleen nieuwkomers<1 jaar in NL worden uit de reguliere bekostiging gehaald, voor hen komen deze ‘algemene’ NPO-middelen niet).
Denk ook aan ISK-leerlingen waarvoor geen nieuwkomersbekostiging wordt ontvangen, zoals leerlingen met (ook) een Nederlandse nationaliteit, langer dan 2 jaar in NL. Maar denk zeker ook aan alle nieuwkomers in het regulier onderwijs (die al vanuit PO of de ISK zijn doorgestroomd)!

Daarnaast extra budget nieuwkomers VO
Naast het reguliere NPO komt er voor de scholen die in de periode 1-4-2020 t/m 1-4-2021 nieuwkomers op school hadden extra bekostiging. In deze periode vallen 5 peildata waarvoor je nieuwkomersbekostiging krijgt/hebt ontvangen.
Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 ontvangt de school een bedrag per nieuwkomer van € 2.619,47 maal het aantal getelde nieuwkomers op deze 5 peildata (1 april 2020, 1 juli 2020, 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021).
Je weet als school zelf voor hoeveel nieuwkomers (categorie 1 en 2 bij elkaar opgeteld) je de nieuwkomersbekostiging hebt ontvangen op deze 5 peildata (Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo). Tel deze op en vermenigvuldig met € 2.619,47 en je weet het budget wat je als school gaat krijgen.
Dit geldt voor iedere ISK maar ook voor elke reguliere VO-school mits nieuwkomersbekostiging ontvangen op 1 of meerdere van deze peildata.
Het totaalbedrag wordt in het voorjaar van 2022 in één keer uitgekeerd voor beide schooljaren.

OCW vraagt ISK’s om NT2-expertise te delen
ISK’s worden opgeroepen om zoveel mogelijk hun NT2-expertise te delen met de reguliere scholen, zodat ook de nieuwkomers die in de tussentijd doorgestroomd zijn naar het reguliere onderwijs, daar ondersteund kunnen worden. Hiervoor kan ook een beroep worden gedaan op LOWAN.

Community online platform

Community
27 - 09 - 2021

Word lid van de online community van LOWAN-VO

We introduceren een nieuw online kanaal: de LOWAN-vo community. Deze community biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met vakgenoten en kennis met elkaar te delen.

Meer lezen

Informatie vanuit de overheid

Website NPO met informatie voor VO
Brief naar alle scholen 24-3-2021 met informatie over NPO
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's verlengd!
Nationaal Programma Onderwijs - Kamerbrief
Bijlage NPO extra budget nieuwkomers

Veel gestelde vragen aan LOWAN over NPO budget

 • Krijg ik het NPO bedrag voor nieuwkomers 2x, zowel in het schooljaar 2021-2022 als in 2022-2023?

  Nee, dit bedrag krijg je eenmalig en wordt betaald in het voorjaar van 2022. Het is wel bedoeld om te besteden in deze twee schooljaren.

 • Mag ik het extra budget nieuwkomers ook besteden na het schooljaar 2022-2023?

  Vooralsnog moet je het besteden in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Gedurende deze periode komt er een tussentijdse evaluatie door OCW en kan deze periode verlengd worden. Maar daar is op dit moment nog niets met zekerheid over te zeggen!

  Denk bij de besteding van de middelen ook nadrukkelijk aan de opdracht van OCW:
  ISK’s worden opgeroepen om zoveel mogelijk hun NT2-expertise te delen met de reguliere scholen, zodat ook de nieuwkomers die in de tussentijd doorgestroomd zijn naar het reguliere onderwijs, daar ondersteund kunnen worden.

 • Gaat LOWAN ondersteunen bij delen NT2 expertise?

  Ja.
  Na de zomervakantie zullen we starten met een inventarisatie van huidige regionale initiatieven.
  We beginnen met een community (online platform) waarop zij de gelegenheid krijgen met elkaar kennis op te vragen en te delen.
  Vanuit deze groep zullen good practises gedeeld gaan worden op de LOWAN website. Deze input zal ongetwijfeld anderen inspireren om ook NT2 expertise te gaan delen en reguliere scholen te ondersteunen. In dit proces zullen we zeker ook de samenwerkingsverbanden en de VO-Raad betrekken.

 • Kan er budget met de leerling meegaan naar volgende school?

  Jazeker is dit mogelijk. Het budget moet dan vanuit de ISK naar de volgende (reguliere) school gaan. Maak afspraken met de vervolgschool zodat er ook extra ondersteuning ingezet wordt voor betreffende ISK leerling die doorstroomt. Zo werk je samen aan het wegwerken van achterstanden.

 • Zijn er bestedingsvoorwaarden, waarvoor mag ik het bedrag inzetten?

  Het bedrag moet ingezet worden om de achterstanden van nieuwkomers, opgelopen door corona, in te lopen. Kijk naar de mogelijke interventies die bij het reguliere NPO worden genoemd.
  Denk aan:

  • Werken in kleine groepen
  • Aanstelling extra personeel, zowel docenten als onderwijsassistenten
  • Aanschaf ondersteuningsmiddelen nodig voor online onderwijs, differentiatie, etc. zoals laptops
  • Zomerscholen
  • Maatjesprojecten
  • Extra buitenschoolse activiteiten
  • Ondersteuning regulier onderwijs bij doorstroom nieuwkomers
  • Opzetten van regionale expertisecentra voor delen NT2 expertise
 • Komt er nog een extra budget om de bekostiging van nieuwkomers van 2 jaar naar 4 jaar te verlengen?

  Nee, het budget zoals het nu komt is de uitwerking van deze regel. Het is ook incidenteel van aard. Naar de nieuwkomersbekosting gaat op langere termijn nog gekeken worden, maar dat is van later datum.

 • Rekenvoorbeelden

  Maak het jezelf niet te moeilijk en ga niet op leerlingniveau kijken of en hoe vaak een leerling in aanmerking komt voor het NPO extra budget nieuwkomers.
  Neem de aantallen, die voor nieuwkomersbekostiging in aanmerking kwamen, voor de 5 peildata uit de betreffende periode. Tel deze op en vermenigvuldig dit met € 2.619,47.
  Dan heb je het budget wat in het voorjaar van 2022 betaald wordt en wat je in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 moet besteden.

NPO schoolscan en menukaart

Inzet geld

Menukaart met interventies

Interventies die je kunt inzetten met geld uit het NPO

 • Zomerschool
 • Individuele begeleiding
 • Instructie in kleine groepen
 • Extra inzet onderwijsassistenten
 • Gericht op welbevinden

 

Mogelijke interventies
Zomerschool
17 - 02 - 2021

Zomerscholen in de ISK

Tijdens de zomervakantie is er veel minder taalcontact. Daar komt nog bij dat leerlingen in coronatijd onderwijstijd hebben gemist. Het is daarom belangrijk om in de zomer kansen voor taalontwikkeling te creëren.

Meer lezen
Doorstroom in coronatijd
06 - 04 - 2021

Doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd

Meer dan ooit is extra aandacht en ondersteuning nodig voor de ISK leerling die doorstroomt naar het regulier onderwijs. Laat je inspireren en lees de aanbevelingen!

Meer lezen
Uit de praktijk

Achterstanden leerlingen in kaart gebracht

Met praktijkvoorbeelden geeft LOWAN graag een podium aan de ISK’s zelf. Door het delen hiervan hopen we dat anderen hier hun voordeel mee kunnen doen. Laat je ook inspireren door elkaar!

ISK Groningen
28 - 05 - 2021

Enquête en analyse brengt forse achterstanden in beeld

De ISK Groningen wilde duidelijk krijgen wat het effect van Corona is op de leerlingen. De effecten zijn niet duidelijk meetbaar zoals in het regulier onderwijs, de doelgroep wijzigt steeds en een goed vergelijk m.b.v. behaalde resultaten is daarom slecht te maken.
Met behulp van een enquête wordt zichtbaar waar de docenten een achterstand zien m.b.t. de ontwikkeling van de leerlingen, t.o.v. de periode van vóór Corona.
Voor een bezoek van de Onderwijsinspectie aan de ISK op 31-5-2021 is een analyse gedaan.

Vragenlijst enquête
Enquête docenten brengt achterstanden in beeld
Analyse t.b.v. bezoek Onderwijsinspectie 31-5-2021

ISK Assen
31 - 05 - 2021

Schoolscan ISK laat achterstanden zien

De scan bevat de resultaten van een vragenlijst die de docenten van de ISK Assen voor hun vak/leerlingen hebben ingevuld. De ISK heeft de schoolscan in het team besproken en zichzelf de vragen gesteld: ‘Waar willen we de komende twee jaar op inzetten? Hoe ziet dat er concreet uit? Wat hebben we daarvoor nodig? Welke interventies uit de menukaart passen daarbij?’ Op basis van deze discussie wordt nu het schoolprogramma opgesteld.

Resultaten Schoolscan ISK Assen
Vragenlijst docenten Schoolscan

Deel deze pagina