Bijdragen studiedag LOWAN-vo 2019

Op maandag 9 april organiseerde LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor het nieuwkomersonderwijs VO. Met ruim 900 deelnemers, 28 workshops, een directiebijeenkomst en 30 standhouders was het een bijzonder drukke dag. De reacties waren weer positief  7,9.
De bijdragen van de landelijke studiedagen LOWAN-vo zijn altijd na te kijken op onze website.
Nieuws Lowan Website LOWAN professionalisering/studiedagen

PLENAIR

Prof. Folkert Kuiken  8,6 ‘Is Nederlands leren makkelijk of moeilijk?’
▪ Taalafstand tussen T1 en NT2
▪ Taaltransparantie
▪ Verschillen tussen het Nederlands en andere talen
Met conclusies voor wie het Nederlands leren nu makkelijk of moeilijk is en op welke onderdelen.
rekentool LowanPresentatie-Folkert Kuiken-NL makkelijk of moeilijk (pdf)
Nieuwsartikel LOWAN presentatie Folkert Kuiken, hoogleraar NT2
 Bekijk de opname op YouTube LOWAN 
In zijn presentatie verwees Folkert naar de app ‘Moedertaal in het NT2-onderwijs’ Moedint2.
In deze app vind je overzichten van cruciale verschillen tussen het Nederlands en een aantal veel voorkomende eerste talen, met oefeningen erbij.
Nieuws Lowan Nieuws website LOWAN over App voor NT2 docenten Moedint2
Henk Muileman
 8,2 Een muzikaal intermezzo van muziekdocent ISK Almelo geeft een inkijkje in zijn lessen.
De taal van muziek is universeel, leren van Nederlands, de klanken, met muziek kun je de taal laten inslijten. Contact en elkaar zien, emoties die de ruimte krijgen. Henk Muileman heeft Nederlandse tekst, geïnspireerd op een gedicht van Willem Wilmink, onder een Syrisch volkslied gezet. Hij deelt dit niet alleen met de ISK-leerlingen, maar ook graag met alle ISK-docenten.
 Bekijk de opname op YouTube LOWAN
rekentool Lowan Lied ‘Waar ben ik’ van Henk Muileman (pdf)
Nard Kronenberg
 7,3 LOB is één van de speerpunten van LOWAN voor de komende jaren.
Nard Kronenberg noemt het betekenisvol leren,  er is geen goed, er is geen fout, ga uit van de ervaringen van leerlingen, ben nieuwsgierig. Voorbereiden op een leven lang ontwikkelen en een altijd veranderende samenleving en arbeidsmarkt. LOB is van laten kiezen/ontwikkelen naar leren kiezen/ontwikkelen. Leren om de regie te nemen in de loopbaan/keuzes. Laat dit in het onderwijs inbedden en begin er op tijd mee, is het betoog van Nard.
rekentool LowanPlenaire bijdrage Nard Kronenberg (pdf)
 Bekijk de opname op YouTube LOWAN
De nieuwe online LOB-gids van ISK naar MBO – welke opleiding kies je.
Met verhalen en filmpjes van ISK-leerlingen, mbo-informatie, stages en werk. Tips over handige websites, studiekeuze, ouderbetrokkenheid, open dagen, proefstuderen en meelopen op het mbo, kans op werk, aanmelden en intake op het mbo.
Nieuws Lowan Nieuwsartikel LOWAN over LOB-gids
Wat wil je worden? Begin bij jezelf.
Wat vind ik leuk? Wat kan ik goed? Kijk welke beroepen er zijn en wat het werk inhoudt. Zoek uit welke opleiding en school je nodig hebt. Ga met deze opdrachtkaarten en werkbladen aan de slag.
Nieuws Lowan Lesmateriaal uit ISK LOBbox

DIRECTIEBIJEENKOMST

Met 90 mensen zat de directiebijeenkomst helemaal vol. Het onderzoek naar de zorg op de ISK werd gedeeld, hopelijk inspireert het ISK’s om er zelf mee aan de slag te gaan! In de komende periode zullen meer good practices worden opgehaald en gedeeld.
LOB en de route 1 leerlingen zijn de andere onderwerpen waar dit jaar een focus op ligt.

Eva Klooster
 
De organisatie van nabijheid
In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ‘ISK en zorg’. Dit verkennende onderzoek laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben.
ISK’s wordt gevraagd goede voorbeelden te delen met anderen.
rekentool Lowan Presentatie ISK en Zorg (pdf)
 Nieuwsartikel LOWAN over onderzoek en aanbevelingen
rekentool Lowan Onderzoek LOWAN-Organisatie van nabijheid-ISK en Zorg (pdf)
Hariëtte Boerboom
LOWAN-vo
LOB project LOWAN
LOB krijgt in 2019 en 2020 extra aandacht. Nu is de online LOB-gids ISK-MBO tot stand gekomen.
Hier gaan enkele lesbrieven voor gemaakt worden. Ervaren ISK LOB-docenten worden gevraagd zich te melden voor 20 mei om mee te denken. Het gaat om 1 dagdeel bijeenkomst, overige gaat via mail/online.
ISK-PrO route 1 leerlingen<16 jaar
Een klein aantal PrO scholen fungeert als een ISK. Expertise wordt verzameld t.b.v. ISK-leerlingen (route 1, 12-15 jaar) die naar PrO scholen uitstromen. Oproep aan ISK’s en PrO-scholen om mee te doen in dit project als zij ervaring hebben in een traject voor deze categorie leerlingen. Dit gaat ongeveer 3 dagen kosten, rest digitaal. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Meer informatie en aanmelden voor 25 mei.
  Uitstroom route 1 leerlingen 16-19 jaar
Laagopgeleide leerlingen (route 1, 16-19 jaar) kunnen niet doorstromen naar een vervolgopleiding. Hoe kan de ISK hen helpen richting (begeleid) werk/zelfredzaamheid/inburgering?
In dit project halen we ervaring en good practices op bij ISK’s die, vaak in regionaal verband en externe partners, werken met deze leerlingen om een goede uitstroom mogelijk te maken.
Deze ISK’s worden opgeroepen om mee te doen! Het kost ongeveer 4 dagen, deels op locatie. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Meer informatie en aanmelden voor 25 mei.
Nieuws Lowan Nieuwsartikel LOWAN over projecten
 Hariëtte Boerboom
Lies Alons
namens Schoolinfo en ITTA
Leerlijn Alfabetisering ISK ontwikkeld
Deze geeft een overzicht van de taalvaardigheden die analfabete en andersalfabete leerlingen in de ISK moeten verwerven. Voor alle taalvaardigheden zijn streefdoelen beschreven. Voor de invulling van het onderwijsprogramma zijn er tips voor passende lesmaterialen te vinden.
rekentool Lowan Presentatie Alfa leerlijn ISK (pdf)
Nieuws Lowan Nieuwsartikel LOWAN over Leerlijn Alfabetisering
Nieuws Lowan Bekijk de opname op YouTube LOWAN

WORKSHOPS

Er was een aanbod van 28 workshops, verdeeld in de categorieën:
– NT2- (Praktijk-)Vakken-Toetsing
– Zorg, begeleiding en LOB
rekentool Lowan Workshopaanbod studiedag LOWAN-vo 2019 (pdf)

NT2- (Praktijk-)Vakken-Toetsing

 Josée Coenen
 
 7,6 1. Vandaag zinspelen juf? Wauw!
De bovenkamer, opzoekgrammatica als hulpmiddel

De bovenkamer is een opzoekboek voor leerlingen vanaf 8 jaar. Het legt de grammatica uit met behulp van foto’s, symbolen en kleuren.
 Presentatie De bovenkamer (pdf)
 LOWAN lesmateriaal- voor docent
Jacqueline de Maa
Marianne van der Linden
 
 6,3 2. Met Kennis in de Klas
Nieuwe lesmethode vakken 2e fase ISK komt binnenkort uit
Aandacht aan vak-inhoud en taalontwikkeling in voorbereiding van doorstroom regulier VO waar verscheidenheid aan vakken is.
Presentatie Met Kennis in de Klas (pdf)
 Nieuwe lesmethode KIK- mens en maatschappij
Marieke Posthouwer
 7,7 3. Praktijkonderwijs &NT2, wat kan ik ermee
Vanuit de praktijkschool

Een praktische workshop, vanuit eigen ervaringen, met tips voor de invulling van NT2-begeleiding op een praktijkschool.
 Presentatie Praktijkschool en NT2 (pdf)
Marlies Elderenbosch
 6,4 4. Van parachute tot mindmap
Werken aan woordenschat in de ISK
Veel woorden leren is van groot belang. Hoe kun je systematisch werken aan uitbreiding woordenschat.
 Presentatie Werken aan woordenschat in de ISK (pdf)
 Inzet digitale leermiddelen bij woordenschat-uitwerking (pdf)
Maria van Kan
 
 7,7 5. Spreeklessen voor beginners in de ISK
Deze spreeklessen zijn onderdeel van het LOWAN-vo Startpakket NT2, voor de eerste 8 weken op de ISK.
 LOWAN-vo startpakket NT2
Annet Berntsen  Mieke Lafleur
 
 6,7 6. Leren en taal in vaklessen
ISK-vakdocenten én -taaldocenten samen aan de slag met taalgericht vakonderwijs (tvo)

Met de lespraktijk als uitgangspunt kijken naar mogelijkheden om meer taalgerichte didactiek in te zetten en werken aan taal- en vak-doelen.
 Presentatie Experts in taalsteun (pdf)
 6,2 7. Werken met oefenen.nl
Een nieuwe kijk op grammaticadidactiek
 Presentatie Oefenen.nl (pdf)
Nieuws Lowan Website Oefenen.nl
Charlotte Berghuijs
 8 8. Cijfers en vooruitgang
Wat betekent een cijfer voor de vooruitgang die je wilt meten, hoe verhoudt zich dat tot onderwijstijd. Hoe kan een rapport inzicht bieden.
 Presentatie Van cijfers naar voortgang (pdf)  
Joanne Koudijzer
 8,5 9. Variatie in werkvormen voor beginnende docenten (herhaling van vorig jaar)
Lesgeven aan anderstaligen op weg naar A1 en analfabeten

Een praktische workshop zodat je met diverse werkvormen in de praktijk aan de slag kunt.
 Presentatie Variatie in werkvormen (pdf)
 Website School of Hope
Petra Popma
 8 10. Aan de slag met de leerlijn Alfabetisering ISK
Van leerlijn naar les

Actief aan het werk met de streefdoelen, woordenlijst en tips voor materialen.
 Presentatie Aan de slag met de Leerlijn Alfabetisering ISK (pdf)
 Nieuwsartikel LOWAN over nieuwe leerlijn en training
Gerdie Wolfs
Madeleine Vreeburg
 
 6,8 11. Klassenmanagement in de ISK
Verrijkt met specifieke inzichten uit het NT2-onderwijs

Hoe zorg je voor een goede sfeer, duidelijkheid en regelmaat? Op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen de kernaspecten van klassenmanagement.
 Presentatie-college Klassenmanagement (pdf)
Femke Scheltinga
 6,2 12. Leesbevordering in de ISK
Hoe pak je dat aan bij een tweedetaalleerder

Lezen draagt bij aan uitbreiding woordenschat en taalkennis. Bevorder lezen met aandacht voor autonomie, competentiegevoel en eigen interesses.
 Presentatie Leesbevordering in de ISK (pdf)
 Nieuwsartikel LOWAN Dyslexie bij nieuwkomers en start kenniskring experts
 6,9 13. Nieuwe woordenschattoetsen Bureau ICE
Specifiek voor ISK

De ontwikkeling van specifieke ISK woordenschattoetsen. Wat betekent uitslag en hoe stem je lessen hierop af.
 Presentatie Bureau ICE ISK woordenschattoetsen (pdf)
 LOWAN-licentie toetsenbank Bureau ICE
ISK Leiden
 7,1 14. Beroepspraktijklessen op de ISK Leiden
Aanbod praktijkvakken en praktijkgerichte stages zorgen voor een betere aansluiting met het beroepsonderwijs.
 Presentatie Praktijkleren op de ISK Leiden (pdf)
 7,9 15. Prowise, een interacief educatief software pakket, eigen materiaal toe te voegen
De Presenter software is zo ontwikkeld dat het eenvoudig te gebruiken is voor docenten en kan  zelfs door leerlingen worden gebruikt.
 Website ProWise-Aan de slag met Presenter
 Website ProWise-Korte instructiefilms
Hemmo Bruinenberg Sanne Sprenger
 7,2 16. Mediawijsheid en mediagebruik van jonge nieuwkomers, de ontwikkeling van een mediawijsheid lespakket voor ISK-jongeren
Hoe kun je mediawijsheid implementeren in het ISK-onderwijs? Media-onderzoekers zijn aan het werk geweest. Een lespakket voor ISK-docenten is in de maak.
 Presentatie Mediawijsheid en Mediagebruik Jonge Nieuwkomers (pdf)
 Flyer Ithaka-film-festival
 Website UU Informatie project Mediawijs door Media Maken
 6,8 17. Beroepsvoorbereidende vakken op de ISK Almelo, voorbereiden op regulier onderwijs
Differentiatie en maatwerk zijn sleutelwoorden. Middels een beroepencarrousel maken leerlingen kennis met de sectoren van het VMBO.
 Presentatie BPV BeroepsPraktijkVoorbereiding ISK Het Erasmus Almelo (pdf)
Bianca Hollenkamp
Margriet Blom
 
 8,1 18. VTS Virtual Thinking Strategies
Hoe in te zetten in de ISK

Met behulp van kunst leren leerlingen observeren, communiceren, interpreteren en argumenteren. 
 Presentatie Vitual Thinking Strategies VTS (pdf)

Zorg, begeleiding en LOB

Nard Kronenberg
 7,4 19. Betekenisgericht leren: LOB en loopbaancompetenties
Maak kennis met het gedachtegoed LOB en juiste gespreksattitude. Betekenisgerichte gesprekken en een verkenning van 5 loopbaancompetenties.
 Presentatie Workshop LOB (pdf) 
Soha Shat
 
 6,2 20. Hoe kun je ouders beter bereiken en hen sterker maken
Project It’s my child van ISK Ithaka Utrecht
Wat is ouderempowerment, hoe kun je ouders bereiken en de ervaringen van het project in Utrecht.
Project Its my child (pdf)
Website It’s my child
Mirela Delic

 7,4 21. Omgaan met lastige leerlingen op de ISK, een training van Pharos
Op de ISK’s is de diversiteit in ondersteuningsbehoeften van leerlingen toegenomen. Hoe kun je hier in de klas mee omgaan?
 Presentatie Omgaan met lastige leerlingen op de ISK (pdf)
 Pharos-Omgaan met gedragsproblemen op de ISK (pdf)
 Website Pharos met info training
 Website Mirela Delic
Onderzoekers en ISK Groningen
 7 22. Het organiseren van zorg op de ISK
Onderzoekers en ISK Groningen delen resultaten, ervaringen en good practices
De belangrijkste onderzoeksresultaten en best practices.
Een betrokken directie, deskundigheid in school en structureel overleg met externe zorgpartners zijn van cruciaal belang.
rekentool Lowan
Presentatie ISK en Zorg (pdf)
Nieuwsartikel LOWAN over onderzoek en aanbevelingen
 6,2 23. De school waar iedereen zich welkom voelt
Een veilige haven, een ontmoetingsplek waar kinderen in een positief klimaat respectvol met elkaar omgaan.
 Workshop School en Veiligheid (pdf)

 7,3 24. Elke nieuwkomer een Buddy; omdat het verrijkt (deels herhaling vorig jaar)
De inzet van Buddy’s, maakt het nieuwkomers makkelijk om aansluiting te vinden op hun nieuwe school en helpt de integratie. Landelijk doen 35 scholen mee.
 Workshop Peer2Peer
 Website Peer2Peer ISK
 Website LOWAN Peer2Peer buddyproject
 Nieuwsartikel LOWAN pilotproject Zachte landing regulier onderwijs
Willeke Grijsen
 8,3 25. Groepsdynamisch werken
Is jouw les in de ene groep een succes en in de andere groep een ramp? Groepsdynamisch werken biedt inzicht en leert je goed observeren zodat je ‘normdragers’ kunt (her)kennen en beïnvloeden.
 Handout workshop Groepsdynamica (pdf)
 7,5 27. Gezinshereniging en opvoedhulp, ervaringen tot nu toe
Betrokkenheid van ouders na gezinshereniging

Wat zijn de vragen na gezinshereniging t.a.v. opvoeding van kinderen. Op welke manier kan school de ouders betrekken als ze net in Nederland zijn (en de kinderen al langer).
 Presentatie Workshop gezinshereniging (pdf)
 Website over Yoin

Joran Koster
 7,4 28. Vertelkunst voor de ISK
buitenschools ISK programma

Vertelkunst is het beeldend vertellen van verhalen en een combinatie van kunst, taal en burgerschap. Het is goed voor de taalontwikkeling en woordenschat.
 Website LOWAN over lesmateriaal Verhalenhuis

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin