main-logo
Geld en regelgeving
Regelgeving en maatwerk

Samenwerking VO-MBO-VAVO

Mogelijkheden om leerlingen uit te besteden voor (delen van) trajecten bij een andere VO-school, een MBO-opleiding of het VAVO.

Maatwerk

Samenwerking en uitbesteding

Voor de ISK biedt dit mogelijkheden om leerlingen uit te besteden voor (delen van) trajecten bij een andere VO-school, een MBO-opleiding of het VAVO. Dit kan helpen om een leerling meer op maat van onderwijs te kunnen voorzien en doorstroom beter mogelijk te maken.
De leerling wordt in het VO ingeschreven in de onderbouw VO en kent geen leeftijdsgrenzen. Op basis van de inschrijving ontvangt de VO-school bekostiging voor deze leerling en besteedt het onderwijs vervolgens uit aan een VO- of MBO-instelling.
De afgelopen jaren is er op dit vlak veel bij wet, gepubliceerd in het Staatsblad, geregeld.

Meer mogelijkheden sinds 2016

Vanaf 1 januari 2016 kunnen VO-leerlingen 50 procent van de VO-cursusduur uitbesteed worden naar een andere VO-school of MBO-instelling. Dat betekent in de praktijk dat leerlingen max. 2 jaar op een andere onderwijsinstelling, bijv. reguliere VO of MBO onderwijs kunnen volgen terwijl ze nog ingeschreven zijn bij het VO waar de ISK onder valt. Uiteraard kunnen ook delen van het ISK-traject op het reguliere VO of MBO plaatsvinden (schakel, betere doorstroom). Zeker in het 2e jaar van de ISK is het aan te bevelen om al delen samen in te richten. Over de financiering van deze trajecten maken beide instellingen onderling afspraken. De VO- of MBO-instelling verzorgt het onderwijs onder verantwoordelijkheid van het VO-schoolbestuur waar de leerlingen staan ingeschreven.
Website Inspectie

18+

In het VO kennen we geen boven-leeftijdgrens. Ook de bekostiging is niet gebonden aan leeftijd. Alle regelingen gelden ook voor een 18-jarige. Schrijf een leerling die 18 jaar wordt niet uit! De school is een verplichting aangegaan en mag een leerling pas uitschrijven als een volgende school deze heeft ingeschreven.
Bovendien is er sprake van een VSV als de leerling langer dan 1 jaar in Nederland is.
Ook een 18+ leerling kan aangenomen worden, mits hij niet illegaal in Nederland verblijft. Alle regelingen zijn van toepassing.

Verzoek LOWAN
LOWAN verzoekt scholen dringend om een 18-jarige leerling op te nemen indien die elders al begonnen is aan het ISK-traject, maar door verhuizing de ISK niet heeft kunnen afmaken en zich daarom nog niet kan aanmelden bij het MBO. Zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met het VAVO en MBO zodat de schoolloopbaan doorloopt en iedereen een toekomstperspectief behoudt!

Deel deze pagina