main-logo
Nieuws
NPO en nieuwkomers

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

NPO Bestedingstermijn met 2 jaar verlengd

Minister Dennis Wiersma
De bestedingstermijn van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt met twee schooljaren verlengd. Scholen kunnen de middelen die zij ontvangen voor schooljaar 2022/2023 ook in schooljaar 2023/2024 en schooljaar 2024/2025 besteden!
Verlenging bestedingstermijn NPO nieuwkomersbudget

Het NPO en nieuwkomers

Over het NPO komt voortdurend nieuws. Geldt dit nu ook voor nieuwkomers?
Jazeker, alle nieuwkomers waarvoor de school reguliere bekostiging VO krijgt vallen hieronder (alleen nieuwkomers<1 jaar in NL worden uit de reguliere bekostiging gehaald).
ISK:
Denk dan zeker ook aan de leerlingen waarvoor je geen nieuwkomersbekostiging krijgt zoals de leerlingen met (ook) een Nederlandse nationaliteit en de leerlingen die langer dan 2 jaar op de ISK zitten.
Regulier onderwijs:
Alle nieuwkomers die zijn doorgestroomd vanuit het PO of de ISK hebben extra ondersteuning nodig! Ze hebben het in de tijd van online onderwijs extra lastig gehad met het verder leren van de Nederlandse taal.

Extra budget nieuwkomers!

Naast het reguliere NPO komt er voor de scholen die in de periode 1-4-2020 t/m 1-4-2021 nieuwkomers op school hadden extra bekostiging. In deze periode vallen 5 peildata waarvoor je nieuwkomersbekostiging krijgt/hebt ontvangen.
Ten behoeve van de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 ontvangt de school een bedrag per nieuwkomer van € 2.619,47 maal het aantal getelde nieuwkomers op deze 5 peildata (1 april 2020, 1 juli 2020, 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021).
Je weet als school zelf voor hoeveel nieuwkomers (categorie 1 en 2 bij elkaar opgeteld) je de nieuwkomersbekostiging hebt ontvangen op deze 5 peildata (Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo). Tel deze op en vermenigvuldig met € 2.619,47 en je weet het budget wat je als school gaat krijgen.
Dit geldt voor iedere ISK maar ook voor elke reguliere VO-school mits nieuwkomersbekostiging ontvangen op 1 of meerdere van deze peildata.
Het totaalbedrag wordt in juni 2022 in één keer uitgekeerd voor beide schooljaren.

Informatie NPO incl. nieuwkomers

Q&A bekostiging NPO in po en vo

VO-raad NPO bedragen en betaalritme
NPO budget nieuwkomers

OCW vraagt ISK's om NT2-expertise te delen

ISK’s worden opgeroepen om zoveel mogelijk hun NT2-expertise te delen met de reguliere scholen, zodat ook de nieuwkomers die in de tussentijd doorgestroomd zijn naar het reguliere onderwijs, daar ondersteund kunnen worden. Hiervoor kan ook een beroep worden gedaan op LOWAN.

Veel gestelde vragen aan LOWAN over NPO budget

 • Krijg ik het NPO bedrag voor nieuwkomers 2x, zowel in het schooljaar 2021-2022 als in 2022-2023?

  Nee, dit bedrag krijg je eenmalig en wordt betaald in juni 2022. Het is wel bedoeld om te besteden in deze twee schooljaren. Met de verlenging van de bestedingstermijn is dit 2025.

 • Mag ik het extra budget nieuwkomers ook besteden na het schooljaar 2022-2023?

  De te besteden periode schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 is met 2 jaar verlengd. Dit heeft minister Dennis Wiersma bekendgemaakt, lees meer in artikel VO-Raad.

  Denk bij de besteding van de middelen ook nadrukkelijk aan de opdracht van OCW:
  ISK’s worden opgeroepen om zoveel mogelijk hun NT2-expertise te delen met de reguliere scholen, zodat ook de nieuwkomers die in de tussentijd doorgestroomd zijn naar het reguliere onderwijs, daar ondersteund kunnen worden.

 • Gaat LOWAN ondersteunen bij delen NT2 expertise?

  Ja.
  Na de zomervakantie zullen we starten met een inventarisatie van huidige regionale initiatieven.
  We beginnen met een community (online platform) waarop zij de gelegenheid krijgen met elkaar kennis op te vragen en te delen.
  Vanuit deze groep zullen good practises gedeeld gaan worden op de LOWAN website. Deze input zal ongetwijfeld anderen inspireren om ook NT2 expertise te gaan delen en reguliere scholen te ondersteunen. In dit proces zullen we zeker ook de samenwerkingsverbanden en de VO-Raad betrekken.

 • Kan er budget met de leerling meegaan naar volgende school?

  Jazeker is dit mogelijk. Het budget moet dan vanuit de ISK naar de volgende (reguliere) school gaan. Maak afspraken met de vervolgschool zodat er ook extra ondersteuning ingezet wordt voor betreffende ISK leerling die doorstroomt. Zo werk je samen aan het wegwerken van achterstanden.

 • Zijn er bestedingsvoorwaarden, waarvoor mag ik het bedrag inzetten?

  Het bedrag moet ingezet worden om de achterstanden van nieuwkomers, opgelopen door corona, in te lopen. Kijk naar de mogelijke interventies die bij het reguliere NPO worden genoemd.
  Denk aan:

  • Werken in kleine groepen
  • Aanstelling extra personeel, zowel docenten als onderwijsassistenten
  • Aanschaf ondersteuningsmiddelen nodig voor online onderwijs, differentiatie, etc. zoals laptops
  • Zomerscholen
  • Maatjesprojecten
  • Extra buitenschoolse activiteiten
  • Ondersteuning regulier onderwijs bij doorstroom nieuwkomers
  • Opzetten van regionale expertisecentra voor delen NT2 expertise

  Het is niet de bedoeling dat het bijvoorbeeld voor huisvesting besteed wordt.

 • Komt er nog een extra budget om de bekostiging van nieuwkomers van 2 jaar naar 4 jaar te verlengen?

  Nee, het budget zoals het nu komt is de uitwerking van deze regel. Het is ook incidenteel van aard. Naar de nieuwkomersbekosting gaat op langere termijn nog gekeken worden, maar dat is van later datum.

 • Rekenvoorbeelden

  Maak het jezelf niet te moeilijk en ga niet op leerlingniveau kijken of en hoe vaak een leerling in aanmerking komt voor het NPO extra budget nieuwkomers.
  Neem de aantallen, die voor nieuwkomersbekostiging in aanmerking kwamen, voor de 5 peildata uit de betreffende periode. Tel deze op en vermenigvuldig dit met € 2.619,47.
  Dan heb je het budget wat in het voorjaar van 2022 betaald wordt en wat je in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 moet besteden.

LOWAN advies: Wacht niet met plannen maken!
Gebruik alle middelen die het NPO biedt en zet de interventies in die zij aanraden. Ze zijn zeer toepasbaar op nieuwkomers! Laat je inspireren door het document Doorstroom in coronatijd en het artikel over de zomerscholen.
Met het extra budget voor nieuwkomers erbij is het mogelijk om nieuwkomers langer te ondersteunen en zo veel mogelijk vertragingen, opgedaan door corona, in te lopen.

Op de website van LOWAN over het NPO vind je altijd de laatste update en delen we plannen, interventies, etc.

Website LOWAN-vo themapagina NPO

Anderen bekeken ook

Inspiratie extra ondersteuning nieuwkomers

Zomerschool

Creëer extra taalontwikkeling in zomer

Deel deze pagina