Zorg voor ISK-leerlingen

Na 25 jaar gaat Bram Tuk van Pharos met pensioen. Het belang van aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van nieuwkomerskinderen in het VO en vele jaren van intensieve samenwerking hebben de ISK’s en LOWAN met Pharos gedeeld. De mentormethode Welkom op School is gemaakt, factsheets over doelgroepen zoals AMV-ers, Eritreeërs, Syriërs, de Augeo online-training voor docenten etc.
Natuurlijk houdt deze samenwerking niet op! Lees de speciale nieuwsbrief van Pharos.
rekentool Lowan Nieuwsbrief PHAROS voor LOWAN-vo (pdf)
Nieuws Lowan Website Pharos/LOWAN pagina

Onderzoek naar zorg op de ISK’s

Momenteel zijn we in de voorbereidende fase van een onderzoek naar zorg op de ISK’s: Hoe kan zorg op school leerbelemmeringen en schooluitval bij vluchtelingenkinderen in de ISK voorkomen? Om de zorg voor deze jongeren te kunnen versterken moeten we beter weten wat er aan de hand is. Dat dient geïnventariseerd te worden. Waar lopen scholen tegenaan? Wat vinden de kinderen van de geboden ondersteuning? Hoeveel leerlingen hebben problemen die scholen niet goed kunnen oplossen? Hoeveel en welke kinderen vallen uit? Wie zijn de partners en hoe loopt de samenwerking? Hoe is de afstemming met (eventuele) ouders? Wat voor zorg is er dan precies nodig? Pharos en LOWAN, die veel vragen krijgen over wat goede zorg is, geven in dit project samen antwoord op deze vragen.
Met de grote instroom sinds 2015 hebben scholen veel moeten improviseren. Maar intussen zijn er ook best practises. Zorg kan op veel manieren geboden worden. Daarom zullen we ook die voorbeelden beschrijven waar scholen positief over zijn. We gaan alle ISK’s betrekken door de vraag om een digitale enquête in te vullen. Daarnaast zullen enkele scholen benaderd worden voor een interview. Samenvattend zal het onderzoek moeten leiden tot aanbevelingen en adviezen voor ISK’s (en vervolgscholen) hoe de zorg in te richten. Alle ISK’s hebben inmiddels vanuit LOWAN een digitale enquête ontvangen!

Contactgegevens VO