Ontwikkeling lesmateriaal ISK is urgent

In de afgelopen maanden heeft LOWAN-vo een onderzoek en inventarisatie laten plaatsvinden over het lesmateriaal voor de ISK. Voor het ministerie van OCW is de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers een belangrijk thema, reden om ook om deze inventarisatie te vragen. Ook in het onlangs verschenen rapport van de Onderwijsraad ‘Vluchtelingen en onderwijs’ wordt de urgentie van het ontwikkelen van lesmateriaal onderschreven. Schoolinfo heeft voor LOWAN dit rapport geschreven, waarbij de databank lesmateriaal op de site van LOWAN meegenomen is, 10 ISK’s bevraagd zijn en een werksessie heeft plaatsgevonden.

Centrale vragen onderzoek

• Welk materiaal is beschikbaar (digitaal en folio)
• Welk materiaal wordt gebruikt door scholen
• Wat is de behoefte van ISK’s t.a.v. lesmateriaal
• Hoe verhoudt deze behoefte zich tot het huidig aanbod
• Wat kunnen we doen om beter tegemoet te komen aan de behoefte

Conclusies en aanbevelingen

Het lesmateriaal waar ISK-docenten mee moeten werken is beperkt, veelal verouderd en sluit niet aan bij de doelgroep. De update van Zebra en IJsbreker (incl. Breekijzer) die binnenkort verwacht wordt, zal wellicht enig soelaas bieden voor wat betreft de bodymethode NT2. Er komen ook nog steeds nieuwe materialen bij, vooral gericht op NT2 (zoals Fros van der Maden, een goed begin en diverse materialen burgerschap t.b.v. de Inburgering). Neem eens een kijkje op de website van LOWAN, databank Lesmateriaal. De meest urgente behoefte van de scholen ligt bij nieuw te ontwikkelen NT2-lesmateriaal voor analfabeten en NT2 lesmateriaal voor de vakken LOB en rekenen/wiskunde. Belangrijke voorwaarde is dat scholen betrokken worden bij de ontwikkeling van het lesmateriaal zodat de expertise, behoeften en wensen meegenomen worden.
De VO-Raad, Onderwijsraad en uitgeverijen zijn gevraagd om hier, naast OCW, nadrukkelijk een rol in te gaan spelen zodat realisatie dichterbij komt. Alleen stil blijven staan bij ‘de doelgroep is te klein voor marktpartijen’ kan echt niet meer. Er moet wat gebeuren, een dringende oproep ook aan de formatietafel!
 Rapport inventarisatie ISK Lesmateriaal 2017 (pdf)
 LOWAN databank Lesmateriaal
 Rapport Onderwijsraad Vluchtelingen en onderwijs (pdf)

Reacties zijn gesloten.