ISK doorstroom naar MBO

Op 10 november vond een landelijke bijeenkomst met ISK’s en MBO-instellingen plaats, georganiseerd door LOWAN, MBO Raad en de VO-raad.
Hein van Asseldonk, vice-voorzitter VO-raad, opende de bijeenkomst en sprak zijn waardering uit voor de inzet die er de afgelopen jaren is gepleegd om voor de grote instroom aan nieuwkomers goed onderwijs te verzorgen. Tegelijkertijd zijn er nog hindernissen in het goed vormgeven van onderwijs aan nieuwkomers. De doorstroom naar het regulier onderwijs in het algemeen en het MBO in het bijzonder is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Door mensen uit beide sectoren (ISK en MBO) bij elkaar te brengen ontstaan er mooie praktijken waardoor talentontwikkeling plaats kan vinden. Deze voorbeelden zijn het delen waard. Tegelijkertijd is er een rol weggelegd voor de VO-raad en de MBO Raad om knelpunten die in de regio niet kunnen worden opgelost op landelijk niveau aan te kaarten.

MBO Raad

Paul Oomens, directeur MBO Raad, ging concreet in op de oplossingen die er nodig zijn om nieuwkomers zich optimaal te laten ontwikkelen in het Nederlandse onderwijsstelsel. Hij benoemde drie zaken die hij wil aankaarten bij de nieuwe ministers en vroeg de aanwezigen om de MBO Raad te laten weten of ze hiermee de juiste zaken adresseren.
● De hobbel van het taalexamen Nederlands aan het eind van elke MBO-opleiding. Deze taalexamens zijn gebaseerd op de referentieniveaus Nederlands. Deze referentieniveaus gaan uit van een doorlopende taalleerlijn van PO via VO naar het MBO. Nieuwkomers hebben deze taalleerlijn niet doorlopen; zij leren Nederlands als tweede taal. Paul gaf aan dat MBO’s nieuwkomers graag de kans willen bieden om een staatsexamen NT2 af te leggen aan het eind van de MBO-opleiding in plaats van een centraal examen Nederlands. De haalbaarheid van een MBO-opleiding op niveau 2, 3 of 4 wordt hiermee groter.
● Nieuwkomers zijn na een ISK traject nog niet klaar met hun taalontwikkeling. Ook tijdens het MBO is tijd en extra begeleiding nodig om de Nederlandse taalvaardigheid te vergroten. Het MBO heeft ruimte nodig om, waar nodig, langere opleidingstrajecten aan te bieden aan deze jongeren zodat ze meer tijd hebben om hun algemene en beroepsgerichte taalvaardigheid te vergroten.
● Ook zijn er middelen nodig om extra taalondersteuning te geven.

Samen kom je verder

Plenair vanuit de organisatie ging Hariëtte Boerboom, LOWAN-vo, in op de essentie van een doorgaande (taal-)leerlijn en hoe je als ISK en MBO kunt samenwerken om de ISK-leerling succesvol te laten doorstromen.


Doorstroom van ISK naar MBO is gebaseerd op 3 pijlers:
● Voorbereiden op doorstroom doe je samen (in ISK-periode)
● Organiseer een warme overdracht
● Ontwikkel een contextrijke (taal)leeromgeving in het MBO
LOWAN werkt met medewerking van het ITTA, Universiteit van Amsterdam, beide sectorraden en een aantal ISK’s en MBO’s aan een brochure met daarin handvatten voor ISK en MBO. De input uit deze dag wordt meegenomen.

Delen van praktijkvoorbeelden

► Samenwerkingsafspraken ISK’s en MBO regio Rijnland waarbij voor ieder mbo-niveau instroomeisen vastgesteld zijn.
► Schakeltraject MBO niveau 2 ROC Mondriaan Den Haag.
► Schakel MBO ROC Midden-Nederland voor ISK-leerlingen die in 1 jaar schakelen naar mbo 3 en 4.

rekentool Lowan Verslag bijeenkomst 10-11-2017 Doorstroom ISK-MBO (pdf)
rekentool Lowan Presentaties Bijeenkomst Doorstroom ISK- MBO 10 november 2017 (pdf)
Nieuws Lowan Website LOWAN Doorstroom naar MBO

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.