main-logo
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie

Stap 7: Interprofessionele samenwerking

De meeste ISK’s hebben een samenwerking met organisaties gericht op leerlingenactiviteiten. Maar hebben organisaties gericht op ouderactiviteiten ook een plaats binnen de ISK?

Stap 7: Interprofessionele samenwerking

De meeste ISK’s hebben een samenwerking met organisaties gericht op leerlingenactiviteiten. Maar hebben organisaties gericht op ouderactiviteiten ook een plaats binnen de ISK?

Bij educatief partnerschap zijn ouder(s), kind en school de hoofdpartners. Maar ook andere, externe partijen kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van een leerling. Daarbij kun je van twee soorten interprofessionele samenwerking spreken:

  1. Samenwerking rondom jeugdzorg. (Hierbij is de samenwerking gericht op een integrale aanpak).
  2. Samenwerking gericht op welzijn en aanbod van activiteiten.

Bijvoorbeeld samenwerking met: een zorgadviesteam, wijkteam, buurtcoach, taalmaatjes, bibliotheek, geloofsinstellingen, taalles/inburgering van de ouder, huiswerkbegeleiding, muziek- of sportvereniging, jongerenwerk, maatschappelijk-werk etc.

Weten welke partijen, welke rol zij spelen en met hen samenwerken, is een belangrijke toevoeging voor de ontwikkeling van de leerling.  Voor de school, de leerlingen en de ouders is het combineren van activiteiten van belang. Samen activiteiten doen betekent immers ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden.

Belangrijk daarbij is een inhoudelijke relatie tussen de activiteiten binnen school, thuis en de externe organisaties. Er kan gekozen worden voor activiteiten die aansluiten bij het curriculum van de school/wat op dat moment speelt. Ook is het mogelijk om de externe organisaties de ruimte te geven om hun eigen activiteiten op school uit te voeren.

Je kunt kiezen voor een eenmalig project, een kortlopend project, een herhaling van een project of een doorgaande leerlijn.

1.  Scan

Vul de vragen van de scan van Ouderwijs.net in: Interprofessionele samenwerking.

2.  Tips voor interprofessionele samenwerking

  • Stel je locatie beschikbaar voor ouders en externe organisaties.
  • Organiseer activiteiten in samenwerking met ouders en organisaties, bijvoorbeeld:  toneelles, huiswerkondersteuning, computervaardigheden.
  • Informeer ouders over externe organisaties, zorg voor een fysiek en een digitaal informatiebord.
  • Initieer een oudervereniging (waar iedere ouder automatisch lid van is) en organiseer informatieve bijeenkomsten met externe organisaties.
  • Informeer bij de gemeente naar beleid, vaak heeft een gemeente combinatiefunctionarissen, zij combineren activiteiten op sport- en cultuurgebied met school.
  • Betrek op een actieve manier vrijwilligers bij activiteiten.
  • Geef een medewerker van school tijd en verantwoordelijkheid om externe organisaties bij de school te betrekken. Denk hierbij ook aan het onderhouden van contacten met sleutelfiguren.

3.  Opdracht

Welke activiteiten worden er bij jou op school met leerlingen, ouders en externe organisaties georganiseerd?

Deel deze pagina