main-logo
Nieuws
Nieuwkomersbekostiging VO

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Wijziging peildata bekostiging nieuwkomers VO leidt tot grote problemen

1 juli peildatum voor bekostiging nieuwkomers, lees deze informatie en check de gegevens!
Op 1 januari 2017 is de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers VO in werking getreden. Op grond van deze regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs subsidie voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers.

 

Aanvraag peildata

De scholen moesten deze bekostiging op 4 peildata aanvragen. Om de administratieve last voor scholen te verlichten werd deze regeling gewijzigd zodat het separaat aanvragen van de kwartaalbekostiging vanaf 1 april 2019 niet meer nodig is. De bekostiging wordt ambtshalve toegekend op basis van gegevens uit het Basisregister onderwijs (BRON) en de Basisregistratie personen (BRP). Dit is mogelijk geworden door een aanpassing van BRON. Dit betekent dat alle gegevens die betrekking hebben op de teldatum of peildatum uiterlijk de 15e van betreffende maand gemeld moeten zijn. De regeling werd pas eind maart gepubliceerd. Scholen gaven aan dat ze onvoldoende voorbereidingstijd hadden voor het juist registreren van de leerlinggegevens in hun administratie voor de peildatum 1 april. Daarom herrekent DUO deze bekostiging (scholen hebben tijd tot 28 juni hiervoor).

Wijziging en probleem peildata

Als aankomstdatum Nederland wordt plots de “eerste datum verblijfstitel zoals blijkt uit BRP” genoemd. Dit is niet hetzelfde als “aankomstdatum NL in BRP” die altijd gehanteerd werd en op basis waarvan op de teldatum 1 oktober 2018 de reguliere VO-bekostiging voor het kalenderjaar 2019 werd bepaald.
Dit kan betekenen dat leerlingen toen uit de reguliere bekostiging VO voor 2019 zijn gehaald omdat ze toen <1 jaar in NL waren terwijl dit nu door DUO plots als categorie 2 leerlingen geduid worden op 1 april 2019. Een school krijgt dan niet het bedrag van € 2834,77 per kwartaal maar € 1025 euro terwijl het niet de reguliere bekostiging heeft ontvangen. Dat zal ook op de peildata 1 juli en 1 oktober doorgetrokken worden. En betekent dus dat je als school per leerling € 1809,77 per kwartaal tekort komt, 3 peildata in kalenderjaar 2019 geeft dit een tekort van € 5429,31.

Aandachtspunten peildata vanaf 1 april 2019

  • Check of de leerlingen die op de teldatum 1 oktober 2018 uit de reguliere bekostiging VO gehaald zijn, nu ook echt volgens DUO categorie 1 leerling zijn op alle peildata in 2019;
  • Eerste datum verblijfstitel kan, in het geval van gezinshereniging, de aanvraag in het buitenland zijn. Check wanneer de leerling echt in Nederland is aangekomen en pas de aankomstdatum NL zo nodig aan (dit is ook toegestaan, zie toelichting op regeling wijziging);
  • Zijn alle leerlingen die niet in het BRP (voorheen GBA) ingeschreven zijn wel meegenomen door DUO in de extra bekostiging?;
  • Check of jullie administratiepakket alle leerlingen meegenomen heeft t.b.v. de peildatum.

We krijgen veel signalen die mogelijk duiden op onduidelijkheden/fouten en invloed hebben op de bekostiging. Blijf ze melden bij DUO, de VO-raad en LOWAN!

LOWAN uit kritiek

LOWAN-vo vindt het onacceptabel dat tussentijds de spelregels gewijzigd worden. Wij werden geheel verrast door een wijziging van DUO in de uitvoering van de regeling.
Gezien het feit dat er voor de teldatum 1 oktober 2018 (bekostiging voor kalenderjaar 2019) een andere uitvoering gegeven werd aan de regeling, zijn wij van mening dat iedere school op directie-/bestuursniveau moet bepalen hoe ze hier in het kalenderjaar 2019 (peildata 1 april, 1 juli en 1 oktober) mee moet omgaan. Hetzelfde doen als op teldatum 1 oktober en peildatum 1 januari 2019….? Bespreek dit ook met de accountant.

Bovendien is de tijd op de ISK al zo kort, daar hoort gedurende het hele traject een extra bekostiging bij. De intentie van de regeling is, wat ons betreft, dat 2 jaar onderwijs aan de nieuwkomer extra wordt bekostigd. Geen enkele vluchteling gaat vanaf de aanvraag eerste verblijfstitel naar school, daar gaan weken (of langer) overheen door procedure IND/COA. Dit zullen we zeker, samen met de VO-raad, bespreken met OCW en DUO.
Om het nog maar niet te hebben over de analfabeten die eerst gealfabetiseerd moeten worden. En de leerlingen met (ook) een Nederlandse nationaliteit die op de ISK zitten en waarvoor de school geen aanvullende bekostiging nieuwkomers krijgt.
De ISK kan niet met minder geld, integendeel!

Downloads

Wijziging aanvraag regeling extra bekostiging nieuwkomers VO
Tussentijdse herrekening 1 april peildatum

Anderen bekeken ook

Peildata

Geld en regelgeving

Deel deze pagina