Nieuwe projecten

De volgende drie nieuwe projecten brengen we graag onder de aandacht. Door deze 3 projecten zal er weer nieuw materiaal ontwikkeld worden dat geschikt is voor het nieuwkomersonderwijs. Wereldreizigers (SEO lessenserie), TeamUp op school (activiteiten die de SEO ontwikkelen) en Talig Rekenen (doorontwikkeling rekenkisten). Diverse teamleden van nieuwkomersscholen delen belangeloos hun kennis om van deze projecten een groot succes te maken.

Wereldreizigers
In 1998 ontwikkelde Pharos ‘F.C. de Wereld’. Dit was een methode (8 lessen) voor nieuwkomers om hen te ondersteunen bij het verwerken van stress en het stimuleren van een ‘normale’ sociaal-emotionele ontwikkeling. F.C. de Wereld wordt geactualiseerd en herzien dankzij financiële ondersteuning vanuit Kinderpostzegels. Op dit moment worden er diverse lessen getest door ervaren nieuwkomersleerkrachten. We houden u via de nieuwsbrief van LOWAN op de hoogte.

TeamUp op school
TeamUp op school’ is een pilotproject van War Child, UNICEF Nederland en Save the Children, bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs met nieuwkomers in de klas. De bestaande TeamUp methodiek, sinds een jaar toegepast voor gevluchte kinderen in AZC’s, wordt doorvertaald naar gebruik in primair onderwijs.

Het project is bedoeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te versterken met gestructureerde recreatieve activiteiten (sport, spel, dans) op vaste dagen/tijden. Dit biedt structuur en houvast. De spellen (non-verbaal) sluiten aan bij specifieke sociaal-emotionele thema’s waardoor kinderen leren omgaan met conflict, stress, agressie etc. Met TeamUp stimuleren we aansluiting binnen de school. De pilot wordt op 4-6 basisscholen, 1-2 klassen per school, met diverse populaties uitgevoerd. Leerkrachten worden getraind in de TeamUp methodiek.

De ontwikkeling van TeamUp in School vindt plaats in samenwerking met de CED-Groep. Het project loopt van 15 april 2017 – 15 augustus 2018. Dit project is gesteund via de werkgroep Vluchtelingen & Educatie van de samenwerkende fondsen. We houden u via de nieuwsbrief van LOWAN op de hoogte.

Talig Rekenen
Veel nieuwkomers (6-12 jaar) hebben in hun land van herkomst leren rekenen, maar wat precies en hoe, varieert sterk. In bestaande methodes wordt voor nieuwkomers een (te) groot beroep gedaan op de Nederlandse taalvaardigheid. Met dit project borduren we voort op de rekenkisten die zijn ontwikkeld door de Schakelklas Purmerend.

We ontwikkelen rekenkisten per rekendomein (getallen, meten, etc.) waarmee de nieuwkomersleerkracht gedifferentieerd en met concrete materialen rekeninstructie kan geven. Rekentaal (als pre-teaching en in de verwerking) en werkvormen voor coöperatief leren worden ingezet.

Doel is op toegankelijke wijze aan te sluiten op en verder te werken aan het rekenniveau van elke leerling.

Dit project is gesteund door de werkgroep Vluchtelingen & Educatie van de samenwerkende fondsen. Tevens is er cofinanciering vanuit de Amsterdamse schoolbesturen. Het project is gestart in april 2017 en loopt door tot juli 2019. LOWAN draagt zorg voor landelijke verspreiding van het digitale materiaal onder alle nieuwkomersscholen, en organiseert vanaf 2018 webinars en implementatiebijeenkomsten in het land. We houden u via de nieuwsbrief van LOWAN op de hoogte.

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.