main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

Onderzoek: geschikte woordenschat toets

In deze scriptie wordt onderzocht welke toets het geschiktst is om de woordenschat van nieuwkomers in de bovenbouw van het basisonderwijs te meten.

Hiervoor zijn bij drie scholen in Amsterdam drie verschillende toetsen afgenomen bij 37 nieuwkomers: de Taaltoets Alle Kinderen (TAK), de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III-NL) en de Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-4-NL).

Hierbij is gekeken of de leerlingen wellicht andere woordsoorten kennen dan momenteel met de TAK gemeten wordt en worden de scores van de toetsen met elkaar vergeleken. Uit de analyse blijkt dat de Peabody meer woordsoorten bevraagt dan de TAK, echter zijn dit er te weinig om hier de conclusie aan te verbinden dat de deelnemers aan het onderzoek inderdaad meer woordsoorten kennen. Bij het analyseren van de scores zijn de toetsen in duo’s vergeleken: de TAK Passieve woordenschat met de Peabody en de TAK Woordomschrijving met de CELF.

Hieruit bleek dat de deelnemers aan huidig onderzoek het beste scoren op de TAK. Ook kwam naar voren dat de scores van de toetsen met elkaar overeenkomen en vergelijkbaar zijn: een leerling die hoog scoort op de TAK Passieve woordenschat, scoort ook hoog op de Peabody; een leerling die hoog scoort op de TAK Woordomschrijving, scoort ook hoog op de CELF. Als er gekeken wordt naar de validiteit van de toetsen blijkt dat de Peabody en de CELF daadwerkelijk meten wat er beoogd wordt te meten, terwijl de TAK Woordomschrijving niet alleen actieve woordenschat meet maar mogelijk ook passieve woordenschat.

Ten slotte is een aantal punten uit de theorie besproken, waaruit is gebleken dat de TAK aan de meeste aspecten voldoet in vergelijking met de Peabody en de CELF. De voorzichtige conclusie die hieruit getrokken wordt, is dat de TAK een betere toets lijkt te zijn dan de Peabody en de CELF om de woordenschat van nieuwkomers in de bovenbouw van het basisonderwijs te meten. De geschiktste toets is met dit onderzoek helaas niet gevonden, daar is vervolgonderzoek voor nodig. Om hierbij te helpen, zou het wellicht aanbeveling verdienen om de TAK aan te passen. De suggestie die hiervoor gegeven wordt, ligt in het bevragen van meer woordsoorten en het onderdeel Woordomschrijving op een andere manier vormgeven.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Babet Jacobs
  • Jaar van uitgave:2016

Deel deze pagina