main-logo
Professionalisering
Competentieprofiel

Competenties teamleden nieuwkomersonderwijs

Welke competenties hebben leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders nodig in het eerste opvang onderwijs.

Competentieprofiel

In april 2012 heeft IVA (Eindhoven School of Education) in opdracht van LOWAN-PO onderzocht welke competenties leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders nodig hebben in het eerste opvang onderwijs. De conclusie is dat een speciaal competentieprofiel niet nodig is, maar dat er wel een groter beroep wordt gedaan op specifieke vaardigheden. Hieronder zetten we de vaardigheden uiteen.

De teamleden in het nieuwkomersonderwijs hebben een regulier diploma. Meestal een PABO-diploma, voor onderwijsassistenten een MBO-diploma.

Vijfeiken (2012) ” Zij hebben echter wel te maken met andere omstandigheden waarin ze werken (bijv. snel wisselende leerlingen) en worden geconfronteerd met doorgaans andere problematieken dan in de meeste basisscholen” (p.7).

Onderzoek naar competenties in het nieuwkomersonderwijs

Interpersoonlijke competentie

Er wordt een groter beroep gedaan op deze competentie, denk hierbij aan:

 • Non-verbale communicatie inzetten
 • Flexibel om kunnen gaan met culturen en gewoonten
 • Kennis hebben van andere culturen
Checklist interculturele competenties

Pedagogische competentie

Er wordt een groter beroep gedaan op deze competentie, denk hierbij aan:

 • Met weinig voorinformatie een beeld vormen van de beginsituatie
 • Om kunnen gaan met leerlingen met traumatische ervaringen
 • Om kunnen gaan met het gevoel ’tekort’ te schieten in pedagogische steun
Zelfbeoordelingstabel n.a.v. situaties

Vakinhoudelijke & didactische competentie

Er wordt een groter beroep gedaan op deze competentie, denk hierbij aan:

 • Kennis en vaardigheden betreffende NT2
 • Actief taalgebruik leerlingen stimuleren
 • Denken in leerlijnen en daarnaar handelen

Organisatorische competentie

Er wordt een groter beroep gedaan op deze competentie, denk hierbij aan:

 • Flexibel om kunnen gaan met planning en groepsindeling
 • Toetsen en observatie-instrumenten selecteren, inzetten en interpreteren om doelen te evalueren en de vaardigheid van de individuele leerling te bepalen

Aanvullend voor Intern Begeleider

De IB’er moet vaak innovatief, creatief zijn om de nodige zorg te regelen binnen een korte tijd. Zij heeft maar korte tijd ter beschikking om in te schatten wat de geschikte school is waar een leerling naar kan doorstromen. Verder zijn affiniteit en flexibiliteit houdingsaspecten waar veel nadruk op ligt. Een IB’er vult aan ‘voortdurend planning aanpassen op basis van in- en uitstroom‘.

Aanvullend voor schoolleider

Schoolleiders moeten goed kunnen anticiperen op steeds veranderd overheidsbeleid en veranderende omgevingsfactoren. Tevens is het nodig dat zij hun stem laten horen aan overheid, maatschappelijke instellingen, gemeenten en andere organisaties om zich hard te maken voor het onderwijs aan nieuwkomers. Daarnaast hebben zij dezelfde extra vaardigheden nodig zoals leerkrachten en IB’ers.

Anderen bekeken ook

Cursus - en studieaanbod

Opzet scholen

Deel deze pagina