main-logo
Nieuws
TNV

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Tijdelijke nieuwkomersvoorziening per direct mogelijk

Vanaf deze maand is de wet voor tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen (TNV) van kracht. Dat betekent dat een schoolorganisatie een TNV kan oprichten als de toestroom van nieuwkomers in een gemeente zo groot is, dat de bestaande onderwijsvoorzieningen niet meer volstaan.

Met de TNV-wet krijgen schoolorganisaties ruimte om beredeneerd af te wijken van de wettelijke bepalingen uit de WPO en WVO over onderwijstijd, bevoegdheden van leraren en het onderwijsprogramma. Wel moeten leerlingen altijd minimaal 12,5 uren (vijf dagdelen) per week onderwijs krijgen, verspreid over ten minste drie onderwijsdagen.

In deze onderwijstijd moeten ten minste tien uren per week worden besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Daarbij is het mogelijk om ook in andere (kern)vakken aandacht te besteden aan de Nederlandse taal.

Aan de slag 
De minister van Primair en Voortgezet Onderwijs moet de gemeente (formeel het college van burgemeester en wethouders) wel eerst toestemming geven. Daarna kan een schoolorganisatie aan de slag met het inrichten en starten van een TNV.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ter ondersteuning van scholen en gemeenten verschillende handvatten ontwikkeld. Zo is er een handreiking en een visual voor schoolbesturen. Daarnaast vind je op de website van het ministerie een formulier voor het vragen om toestemming voor het oprichten van een TNV. Scholen kunnen natuurlijk ook ons, LOWAN-PO, bellen/mailen.

Zorgen blijven
LOWAN en de PO-Raad vinden het goed dat schoolorganisaties nu een TNV kunnen starten als er echt geen plek is in de reguliere nieuwkomersklassen. Een afgeschaalde vorm van onderwijs is immers beter dan helemaal geen onderwijs. Tegelijkertijd houden wij de zorg dat er nu mogelijk blijvend wordt ingeleverd op de kwaliteit van het onderwijs aan een kwetsbare en groeiende groep leerlingen. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat kinderen zo snel mogelijk volledig naar het nieuwkomersonderwijs gaan, ook als zij in een TNV zitten. Wij zullen de ervaringen met de TNV’s dan ook nauwlettend in de gaten houden, en indien nodig delen met het ministerie.

Een TNV brengt uitkomst?
Als noodoplossing is deze wet voor de korte termijn helaas nodig, te veel kinderen kunnen nu niet naar school. Maar LOWAN agendeert wel:

  • STOP de vele tijdelijke noodopvang en regel langdurige opvang.
  • STOP grootschalige opvang en het plaatsen van veel AMV-ers op één plaats.
  • Vergroot de NT2 expertise in alle PABO- en lerarenopleidingen, hetgeen nodig is voor meer personeel op de ISK’s en op de reguliere scholen als nieuwkomersleerlingen doorstromen vanuit het nieuwkomersonderwijs.
  • Pas de nieuwkomersbekostiging aan. Wijzig de aankomstdatum NL in de eerste schooldag en reken alleen de daadwerkelijk genoten onderwijstijd zodat de nieuwkomersbekostiging ook daadwerkelijk 2 jaar duurt.
  • De TNV zal veel minder onderwijs bieden hetgeen de duur van het nieuwkomersonderwijs verlengt, daar moet bekostiging tegenover staan.
  • Ongeveer 20% van de kinderen in het nieuwkomersonderwijs doorloopt de asielprocedure. Daarnaast zijn er veel Oekraïense vluchtelingen, kinderen van arbeidsmigranten en kenniswerkers/expats. Zorg ervoor dat het nieuwkomersonderwijs een vaste basis in het Nederlandse onderwijssysteem krijgt.
  • Zorg voor adequate onderwijshuisvesting, maak snel nevenvestigingen/meerdere locaties mogelijk en bekostig dit ook.
  • Laat de kwaliteit van het nieuwkomersonderwijs niet nog langer onder druk staan en werk mee aan structurele oplossingen.

Brief naar Kamer van LOWAN, VO-raad en PO-raad

Brief van Unicef naar Kamer

Brief VNG

Deel deze pagina