main-logo
Nieuws
Onderzoek

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Onderzoek door Pharos over werken met meldcode bij nieuwkomersgezinnen

‘Een mentor van mijn school belde een ouder op, want zijn kind had geen huiswerk gemaakt. En die ouder zegt: “Het is goed dat u dat zegt, ik zal mijn kind een klap geven als hij thuis komt.” Waarop mijn collega zegt: “Nee, geen klap geven, dat mag niet in Nederland!” Waarop die meneer zegt: “Wat moet ik dan doen?” Toen moest mijn collega snel iets bedenken en zei: “Twee uur lang zijn telefoon innemen.” “Oké, dat zal ik doen”, zegt die man. Dus het is helemaal niet zo dat die meneer zijn agressie kwijt moest, hij was dat gewoon zo gewend.’

Dit bovenstaande voorbeeld komt veel teamleden in het nieuwkomersonderwijs vast bekend voor. Dit soort voorbeelden waren een van de redenen waarom Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, een onderzoek deed naar het werken met de meldcode bij nieuwkomersgezinnen.

Wat bleek uit het onderzoek van Pharos?
70% van de aandachtsfunctionarissen die werken met de meldcode kindermishandeling vinden het heel moeilijk daarover in gesprek te gaan met ouders in nieuwkomersgezinnen. 56% van de aandachtsfunctionarissen geeft aan dat het signaleren van kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen (veel) moeilijker is dan bij andere gezinnen.

Uit het onderzoek blijkt een grote handelingsverlegenheid bij de professionals. Zelf zeggen ze dat dat komt door een gebrek aan kennis en ervaring met verschillende culturen. Ze vinden het daardoor lastig om signalen van kindermishandeling te objectiveren. Of ze zijn bang dat ze overhaaste conclusies trekken op basis van vooroordelen.

82% van de ondervraagden zegt extra scholing of training nodig hebben om de stappen van de meldcode goed uit te kunnen voeren bij nieuwkomersgezinnen. Pharos doet een aantal aanbevelingen die organisaties, professionals en aandachtsfunctionarissen helpen de stappen van de meldcode ook in nieuwkomersgezinnen goed te doorlopen. Ook pleiten ze ervoor professionals in cultuursensitiviteit te trainen, beter te faciliteren en sleutelpersonen in te zetten.

Wat is de meldcode kindermishandeling?
Sinds 1 juli 2013 trad de Wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandige professionals een meldcode
te hanteren en de kennis en het gebruik ervan in hun organisatie te stimuleren. Het doel van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is het ondersteunen van
professionals in het tijdig signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Een aantal aanbevelingen vanuit het onderzoek:

  • Informeer nieuwkomersgezinnen over de jeugd- en opvoedondersteuning in Nederland
  • Geef ouders begeleiding bij het opvoeden met twee culturen
  • Biedt scholing aan professionals over cultuursensitief werken
  • Zet sleutelpersonen in als intermediair
Lees meer over het onderzoek

Deel deze pagina