main-logo
Nieuws
Bekostiging

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Controle bijzondere bekostiging

De Inspectie van het Onderwijs voert, in het najaar van 2020, een controle uit om vast te stellen of de scholen in het Primair Onderwijs de bijzondere bekostiging in 2019-20 terecht hebben ontvangen. De lokaties waar de controle plaats vindt hebben een brief ontvangen, dit betreft ongeveer 200 lokaties waar bijzondere bekostiging voor nieuwkomers is aangevraagd.

De inspecteur zal contact opnemen met de scholen en overleggen hoe de controle gaat plaats vinden. Dit kan fysiek of digitaal zijn in verband met de corona maatregelen. Uit het onderzoek volgt een conceptrapport waar het bestuur een reactie kan geven.

Wat wordt exact onderzocht?

De controle heeft betrekking op de bijzondere bekostiging voor: 

 • Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs in eerste jaar en asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland 
 • Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking 
 • Internationaal georiënteerd basisonderwijs 
 • Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties 
 • Leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti 
 • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal basisonderwijs 
 • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal onderwijs 
 • Schipperskinderen 
 • Materiële instandhouding brancardliften in het speciaal onderwijs 
 • Materiële instandhouding schoolbaden in het speciaal onderwijs 
 • Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) bij basisscholen 
 • De beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroom profiel vervolgonderwijs. 

Daarnaast besteedt de Inspectie van het Onderwijs aandacht aan het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag augustus 2019 en de teldatum 1 oktober 2019. 

Welke stukken heb ik nodig voor een NOAT/CUMI controle?

De NOAT bekostiging is een extra bekostiging voor anderstaligen. In het SO heet deze bijdrage CUMI, dit staat voor culturele minderheden. Bij het aanvragen van de NOAT/CUMI bekostiging wordt gekeken naar het geboorteland van de ouders/verzorgers die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging van de leerling.

Als een van de ouders/verzorgers een niet-Nederlandse culturele achtergrond heeft dan kan in de meeste gevallen een NOAT/CUMI bekostiging worden aangevraagd.
Klik hier voor de specifieke eisen

Het bewijsstuk dat een van de ouders/verzorgers een niet-Nederlandse culturele achtergrond heeft kan bijv. een paspoort/rijbewijs  van de betreffende ouder zijn. Bij het aanvragen van CUMI bekostiging (dus alleen in het SO) is het nodig om dit bewijs te bewaren in de schooladministratie.

Welk bewijsstuk is nodig om de datum in Nederland vast te leggen?

Denk hierbij aan een onderstaande documenten:

* een datumstempel in het paspoort bij binnenkomst in Nederland
* een beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000
* een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
* een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (OVO). Ouders dienen een copy van dit formulier aan school te verstrekken.
* de gemeente noteert ook een binnenkomst datum in Nederland, soms hebben ouders een kopie van dit uitreksel.

Lukt het bovenstaande niet, dan kan een oplossing zijn:  Indien de leerling al op een andere school in Nederland heeft gezeten kunt u bij deze school navragen wat zij hebben genoteerd, en wat zij als bewijs hebben gebruikt.
Biedt dit ook geen oplossing? Dan is een noodoplossing: Indien dit voor de leerling de eerste school is, en er geen van de bovenstaande documenten aanwezig, volgt u de datum die ouders aangeven. Dit wordt op het intakeformulier genoteerd en ouders zetten een handtekening.

Welk bewijsstuk is nodig voor bewijs dat het een asielzoeker/ vreemdeling betreft?

Denk hierbij aan een paspoort/id-kaart van de leerling of bij asielzoekers bijv. een verblijfsvergunning/pasje.

Privacy en digitale controle?

Veel van de bewijsstukken bevatten privacy gevoelige informatie. Bespreek met de inspecteur wat er van jullie wordt verwacht. Denk hierbij aan afdekken BSN en/of pasfoto van leerlingen.

Vragen? Onduidelijkheden?

Wij kunnen ons voorstellen dat deze controle vragen oproept. Bij vragen met betrekking tot het onderzoek kunnen jullie contact opnemen met de inspecteur (nummer staat vermeld in de brief). Als LOWAN denken wij ook graag mee. Dus mocht er iets zijn aarzel niet om ons te mailen/bellen. Natuurlijk hebben wij ook contact met de inspecteur dus evt. signalen geven wij door, met inachtneming van privacy.

Downloads

Een voorbeeld van de aankondigingsbrief die scholen hebben ontvangen
Nieuwsbericht vanuit OCW

Anderen bekeken ook

Vragen en antwoorden over bekostiging

Geld- en regelgeving

Deel deze pagina